Offisielt fra statsråd 14. oktober 2021

I statsråd kl. 12 i dag ble arbeids- og ansvarsdelingen i Jonas Gahr Støres regjering vedtatt og statssekretærer er utnevnt.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 14. oktober 2021 kl. 12.00. Følgende vedtak offentliggjøres:

Statsministerens kontor 

 1. Medlemmene i regjeringen Støre overtar styret av departementene på følgende måte:
 • Statsråd Trygve Magnus Slagsvold Vedum overtar styret av Finansdepartementet.
 • Statsråd Hadia Tajik overtar styret av Arbeids- og sosialdepartementet. I tillegg overtar hun styret av Integreringsavdelingen i Kunnskapsdepartementet, herunder ansvaret for behandlingen av statsborgersaker etter statsborgerloven i Utlendingsdirektoratet, og ansvaret for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
 • Statsråd Ola Borten Moe skal ha ansvaret for regjeringens politikk knyttet til forskning, høyere utdanning, fagskoler, generell kompetansepolitikk og utdanningsstøtte i Kunnskapsdepartementet. Statsråd Borten Moe skal ha ansvaret for følgende underliggende etater: De nasjonale forskningsetiske komiteene, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Statens lånekasse for utdanning, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, Norges forskningsråd, Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning og Vea – Norges grønne fagskole. I tillegg skal statsråd Borten Moe ha ansvaret for de statlige institusjonene i universitets- og høyskolesektoren, samt Norsk utenrikspolitisk institutt.
 • Statsråd Bjørnar Selnes Skjæran skal ha ansvaret for fiskeri- og havsaker i Nærings- og fiskeridepartementet, herunder ansvaret for fiskeri- og havbrukspolitikken, sjømatpolitikken og den maritime forsknings- og innovasjonspolitikken. Statsråd Skjæran skal ha ansvaret for underliggende etater og tilknyttede virksomheter på fiskeri- og havbruksområdet.
 • Statsråd Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim skal ha ansvaret for utviklingssaker i Utenriksdepartementet, herunder for det utviklingspolitiske arbeidet utenfor OSSE-området, Midtøsten, Nord-Afrika og Afghanistan. Statsråd Tvinnereim skal også ha ansvaret for utviklingssamarbeidet med FN-systemet, Verdensbanken, de regionale utviklingsbankene og øvrige globale fond og programmer samt etatsstyringen av Norad, Norec og oppfølgingen av Norfund.
 • Statsråd Anniken Scharning Huitfeldt overtar styret av Utenriksdepartementet, unntatt de saker som ligger til statsråd Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim.
 • Statsråd Odd Roger Enoksen overtar styret av Forsvarsdepartementet.
 • Statsråd Espen Barth Eide overtar styret av Klima- og miljødepartementet.
 • Statsråd Kjersti Toppe overtar styret av Barne- og familiedepartementet.
 • Statsråd Bjørn Arild Gram overtar styret av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
 • Statsråd Jon-Ivar Nygård overtar styret av Samferdselsdepartementet.
 • Statsråd Marte Mjøs Persen overtar styret av Olje- og energidepartementet.
 • Statsråd Ingvild Kjerkol overtar styret av Helse- og omsorgsdepartementet.
 • Statsråd Anette Trettebergstuen overtar styret av Kulturdepartementet.
 • Statsråd Jan Christian Vestre overtar styret av Nærings- og fiskeridepartementet, unntatt de saker som ligger til statsråd Bjørnar Selnes Skjæran.
 • Statsråd Tonje Brenna overtar styret av Kunnskapsdepartementet, unntatt de saker som ligger til statsråd Ola Borten Moe.
 • Statsråd Sandra Konstance Nygård Borch overtar styret av Landbruks- og matdepartementet.
 • Statsråd Emilie Enger Mehl overtar styret av Justis- og beredskapsdepartementet.
 1. Statsråd Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim oppnevnes som Norges representant i Nordisk Ministerråd med den særlige oppgave å ha ansvaret for samordningen av nordiske samarbeidsspørsmål.
 2. Statsråd Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim bemyndiges til å utøve de særlige folkerettslige funksjoner som tilligger utenriksministeren når utenriksministeren er fraværende.
 3. Den som til enhver tid er nummer to i rang i regjeringen skal være settestatsminister i eventuelle varslingssaker etter arbeidsmiljøloven mot statsministeren.
 4. Følgende utnevnes til statssekretærer:
 • Kristine Joy Nordenson Kallset, statssekretær for statsminister Jonas Gahr Støre
 • Astrid Scharning Huitfeldt, statssekretær for statsminister Jonas Gahr Støre
 • Wegard Håkon Harsvik, statssekretær for statsminister Jonas Gahr Støre
 • Thomas Boe Hornburg, statssekretær for statsminister Jonas Gahr Støre
 • Tale Benedikte Jordbakke, statssekretær for statsminister Jonas Gahr Støre
 • Siri Storstein Hytten, statssekretær for statsminister Jonas Gahr Støre
 • Anne Marie Aanerud, statssekretær for statsminister Jonas Gahr Støre
 • Andreas Bjelland Eriksen, statssekretær for statsminister Jonas Gahr Støre
 • Lars Erik Bartnes, statssekretær for finansminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum
 • Erling Emil Laugsand, statssekretær for finansminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum
 • Lars Vangen, statssekretær for finansminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum
 • Erlend Trygve Grimstad, statssekretær for finansminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum
 • Lotte Grepp Knutsen, statssekretær for finansminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum
 • Maria Schumacher Walberg, statssekretær for arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik
 • Truls Aronsen Wickholm, statssekretær for arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik
 • Nancy Herz, statssekretær for arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik
 • Vidar Ulriksen, statssekretær for fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran
 • Bjørg Sandkjær, statssekretær for utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim
 • Eivind Vad Petersson, statssekretær for utenriksminister Anniken Scharning Huitfeldt
 • Finn Henrik Thune, statssekretær for utenriksminister Anniken Scharning Huitfeldt
 • Ragnhild Sjoner Syrstad, statssekretær for klima- og miljøminister Espen Barth Eide
 • Trine Fagervik, statssekretær for barne- og familieminister Kjersti Toppe
 • Ole Gustav Narud, statssekretær for kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram
 • Kjersti Bjørnstad, statssekretær for kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram
 • Nancy Charlotte Porsanger Anti, statssekretær for kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram
 • Mette Gundersen, statssekretær for samferdselsminister Jon-Ivar Nygård
 • Amund Vik, statssekretær for olje- og energiminister Marte Mjøs Persen
 • Karl Kristian Bekeng, statssekretær for helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol
 • Gry Haugsbakken, statssekretær for kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen
 • Halvard Ingebrigtsen, statssekretær for næringsminister Jan Christian Vestre
 • Janicke Andreassen, statssekretær for næringsminister Jan Christian Vestre
 • Kristina Torbergsen, statssekretær for kunnskapsminister Tonje Brenna
 • Halvard Hølleland, statssekretær for kunnskapsminister Tonje Brenna
 • Wenche Karen Westberg, statssekretær for landbruks- og matminister Sandra Konstance Nygård Borch
 • Astrid Bergmål, statssekretær for justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl
 1. Alle endringene ovenfor skjer med virkning fra 14. oktober 2021 kl. 12.00.