Offisielt fra statsråd 14.februar

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 14. februar 2003. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Sanksjoner og ikrafttredelser

Helsedepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 28. januar 2003 til lov om endringer i lov om legemidler mv. (legemiddelloven) og i lov om medisinsk utstyr.
Loven med unntak av legemiddelloven § 2 annet og tredje ledd trer i kraft
1. mars 2003.
Besl. O. nr. 57 (2002-2003) Lov nr. 11

2. Forskrifter

Forsvarsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 16. desember 1988 nr. 1033 om disiplinærreglement for Forsvaret og militært arrestreglement.

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om rentesatser etter lov 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven) § 6-2 og § 9-7.

3. Delegasjon av myndighet

Kommunal- og regionaldepartementet

Delegering av Kongens myndighet etter valgloven § 15-1 til Kommunal- og regionaldepartementet. Saker som innebærer avvik fra grunnleggende bestemmelser i valgloven skal likevel avgjøres av Kongen i Statsråd.

4. Klagesaker m.v.

Nærings- og handelsdepartementet

Klage fra journaliststudent Anne Marte Blindheim over Nærings- og handelsdepartementets vedtak av 13. januar 2003 om ikke å gi innsyn i sak 1999/3707-19 med hjemmel i offentlighetsloven § 5 første ledd. Klagen tas ikke til følge.

Samferdselsdepartementet

Klage fra Risdal Touring AS over Samferdselsdepartementets vedtak om å gi både Risdal Touring AS og Nettbus Sør AS m.fl. løyve for nattbuss på strekningen Arendal – Stavanger – Bergen. Klagen tas ikke til følge.
(Pressemelding)

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Riyadh, ambassadør Peter Nicolay Ræder, utnevnes tillike til ambassadør i Sana.

Assisterende utenriksråd Johan Ludvik Løvald utnevnes til Norges faste representant ved De forente nasjoner, New York, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Torbjørn Frøysnes utnevnes til Norges faste representant til Europarådet, Strasbourg, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

6. Andre saker

Statsministerens kontor

Ansvaret for riksregaliene overføres fra regaliekommisjonene tilknyttet Finansdepartementet til Kultur- og kirkedepartementet.
Kongelig resolusjon av 22. mars 1837 med endring av 4. juli 1893 oppheves.
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 135/2002 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 – Samarbeid på områder utenfor de fire friheter (rådsvedtak 2001/792/EF om sivil krisehåndtering) kan bli bindende for Norge.

Inngåelse av tilleggsavtale mellom Norges regjering og De forente nasjoners utviklingsprogram om privilegier og immunitet for tjenestemenn ved Oslo-senteret.

Endringer i avtale av 20. august 1971 av Den Internasjonale telesatellittorganisasjon INTELSAT med tilhørende driftsavtale godkjennes.

Kultur- og kirkedepartementet

Tildeling av 36 mill. kroner til fylkeskommunene av overskuddet i Norsk Tipping AS for spilleåret 2002 til tiltaket ”Den kulturelle skolesekken”.

Fullmakt til Kultur- og kirkedepartementet til å fastsette nærmere vilkår for tildelingen og til å justere fordelingen mellom fylkeskommunene.
( Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Godkjenning av plan for anlegg og drift for Ringhorne Jurassic og Balder rørledningssystem.

Hope Sameige gis konsesjon for bygging av Brekkefossen kraftverk i Hopselva, Gloppen kommune i Sogn og Fjordane.