Offisielt fra statsråd 15. desember 1995


OFFISIELT FRA STATSRÅD

15. desember 1995

Statsråd ble holdt på Oslo slott 15. desember 1995. Det ble fattet følgende vedtak:

Proposisjoner og meldinger

Finans- og tolldepartementet

Ot prp nr 23 (1995-96) Skattlegging av kraftforetak Ot prp nr 24 (1995-96) Endringar i skattelovgjevinga

Justis- og politidepartementet

St meld nr 22 (1995-96) Om sivil tjenesteplikt

Kulturdepartementet

St meld nr 18 (1995-96) Kringkasting og dagspresse 1994 m.v.

Samferdselsdepartementet

St meld nr 21 (1995-96) Om Telenor AS

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

St meld nr 16 (1995-96) Om erfaringer med lov om svangerskapsavbrudd mv

Sanksjoner og ikrafttredelser

Samferdselsdepartementet

Lov 23. juni 1995 om telekommunikasjon trer i kraft fra 1. januar 1996.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Lov om forbud mot kjønnslemlestelse. Besl O nr 9 Lov nr 74.
Loven trer i kraft fra 1. januar 1996.

Forskrifter

Administrasjonsdepartementet

Forskrift om endring av forskrift av 11. november 1983 til lov av 4. mars 1983 nr 3 om statens tjenestemenn m.m. fastsettes.

Finans- og tolldepartementet

Endring i forskrift av 17 desember 1993 til utfylling av folketrygdloven § 16-1 nr 3 tredje ledd om fastsettelse, beregning og oppgjør av ekstra arbeidsgiveravgift av ytelser over bestemte grenser.

Landbruksdepartementet

Endringer i forskrifter om omsetningsavgiften på jordbruksvarer.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Forskrift om forbud mot tobakksreklame fastsettes.

Forskrift om røyking på restauranter og andre serveringssteder, internkontroll mv fastsettes.

Opphevelse av forskrift om overgangsordning om refusjon fra kommuner til fylkeskommuner og avtaler om tannklinikker.

Styrer, utvalg

Finans- og tolldepartementet

Jan Willy Hopland oppnevnes som medlem til klagenemnda etter lov av 13 juni 1975 nr 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v.

Følgende oppnevnes som medlemmer av en særskilt ligningsnemnd for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1999:

Bjørn Torgrimsen, leder
Andreas Jølbo, nestleder
Inger Helene Hetland
Solfrid Waula

Varamedlemmer:
Thomas Knudsen
Kåre Gundersen
Gudny Swan
Gunilla Lunde

Det opprettes en særskilt overligningsnemnd for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1999:

Inger Johanne Rein, leder
Stein Nygaard, nestleder
Inger Labråthen
Stig Øye
John Ivar Tørring

Varamedlemmer:
Odd Helge Bruvik
Else Bremnes Andersen
Rolf Egil Knudsen
Tor Dahle

Nærings- og energidepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes som nytt styre for Norges Geologiske Undersøkelse for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1998:

  1. Viseadm. direktør Egil Bergsager, formann, Stavanger
  2. Dr.philos. Kari Selte Tybring-Gjedde, Oslo
  3. Adm. direktør Suzanne Lacasse, Oslo
  4. Direktør Olav Markussen, Asker
  5. Forbundsleder Arnfinn Nilsen, Porsgrunn
  6. Overingeniør Einar Dalsegg, Trondheim (ansattes representant)
  7. Forsker Peter Ihlen, Melhus (Ansattes representant)

Som varamedlemmer for styremedlemmene nr. 6 og 7 oppnevnes:

Tekniker Åse Karin Rønningen, Trondheim
Avdelingsingeniør Bente Kjøsnes, Trondheim

Som felles varamedlem for de øvrige oppnevnes:

Professor Elen Roaldseth, Oslo

Klagesaker mv

Samferdselsdepartementet

Klage fra Telia Norge AS over Samferdselsdepartementets avgjørelse om søknad om konsesjon for prøveetablering og -drift av et DCS 1800-mobilkommunikasjonssystem i Norge. Klagen tas ikke til følge.

Utnevnelser

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Byråsjef Nils-Johan Jørgensen utnevnes til sendemann i Dar es Salaam, med rang som ambassadør fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Richard I. Fine utnevnes til ulønnet generalkonsul i Los Angeles, Amerikas Forente Stater.

Selim Bilgisin utnevnes til ulønnet generalkonsul i Istanbul, Tyrkia.

John Christian Schandy utnevnes til ulønnet generalkonsul i Montevideo, Uruguay.

Petra Baader utnevnes til ulønnet konsul i Lübeck, Forbundsrepublikken Tyskland.

Administrasjonsdepartementet

FoU-direktør Brit Denstad utnevnes til departementsråd i Administrasjonsdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Direktør Per Engebretsen utnevnes til ekspedisjonssjef i Administrasjonsdepartementet med plikt til å tjenestegjøre som Statens personaldirektør fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Avdelingsdirektør Haakon Melsom utnevnes til ekspedisjonssjef i Sosial- og helsedepartementet med virkning fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Øyvind Sæbø konstitueres som ekspedisjonssjef i Sosial- og helsedepartementet inntil juli 1997 med virkning fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Godkjennelse av en overenskomst av 29. september 1995 om endringer i samarbeidsoverenskomsten av 23. mars 1962 mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

Det opprettes et ulønnet generalkonsulat i Los Angeles, Amerikas Forente Stater.

Utenriksdepartementet, handelssaker

Det meddeles de øvrige parter i EØS-avtalen at de forfatningsrettslige krav for at EØS-komitéens beslutning nr. 35/95 kan bli bindende for Norge, er oppfylt.

Forsvarsdepartementet

En avtale mellom det øverste hovedkvarter for de allierte styrker i Europa og Norge vedrørende de spesielle betingelser som gjelder opprettelse og drift av internasjonale militære hovedkvarter innenfor NATOs kommandostruktur på norsk territorium undertegnes.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Rentesatsen for rentejusterte lån i Den Norske Stats Husbank fastsettes til 7,5 pst med virkning fra og med 1.januar 1996.

Miljøverndepartementet

Freding av områder i Hordaland fylke som naturreservater i medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63.

Vern av område i Hordaland fylke som landskapsvernområde med fuglelivsfreding i medhold av samme lovs § 5.

Godkjenning av fylkesplan for Telemark 1994-97, (Langsiktig del med mål og retningslinjer mot år 2000) og (Handlingsdel med tiltak) i samsvar med plan- og bygningsloven.

Freding av Telemarkslunden i Rygge kommune, Østfold fylke som naturminne.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Deling av A/S Vinmonopolet med virkning fra 1. januar 1996.


Lagt inn 15 desember 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen