Offisielt fra statsråd 15. desember 2006

Stortingsmeldingen om tidlig innsats for livslang læring og stortingsproposisjon om vern av villaksen og forslag til nye nasjonale laksevassdrag og laksefjorder er noen av sakene som ble behandlet i statsråd i dag.

Offisielt fra statsråd 15. desember 2006

Statsråd ble holdt på Oslo slott 15. desember 2006. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 34 (2006-2007)
Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 127/2006 av 22. september 2006 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2005/56/EF om grensekryssende fusjoner av selskaper med begrenset ansvar

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Ot.prp. nr. 17 (2006-2007)
Om lov om endringar i utlendingsloven (DNA-testing og aldersundersøking mv.)
(Pressemelding)

Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 16 (2006-2007)
Om lov om eiendomsmegling
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 20 (2006-2007)
Om lov om endringer i skatteloven mv.
(Pressemelding)

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

St.meld. nr. 17 (2006-2007)
Eit informasjonssamfunn for alle
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 18 (2006-2007)
Om lov om endringer i straffeloven 1902 mv. (straffebud om å møte et barn med forsett om å begå seksuelt overgrep mv.)
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet

St.meld. nr. 16 (2006-2007)
… og ingen sto igjen
Tidlig innsats for livslang læring
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet

St.prp. nr. 32 (2006-2007)
Om vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder
(Pressemelding)

St.meld. nr. 14 (2006-2007)
Sammen for et giftfritt miljø – forutsetninger for en tryggere fremtid
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

St.prp. nr. 33 (2006-2007)
Tromsøpakke 2 – utviding av ordninga med innkrevjing av lokalt finansieringstilskott på omsetnad av drivstoff i Tromsø
(Pressemelding)

St.meld. nr. 15 (2006-2007)
Om verksemda i Avinor 2006-2008
(Pressemelding)

St.meld. nr. 18 (2006-2007)
Om virksomheten til NSB AS for perioden 2007-2009
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 7. desember 2006 til lov om endringer i arbeidsmiljøloven og diskrimineringsloven (arbeidstid mv.)
Loven trer i kraft 1. januar 2007.
Besl. O. nr. 32 (2006-2007) Lov nr. 69

Finansdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 7. desember 2006 til lov om endring i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter.
Besl. O. nr. 15 (2006-2007) Lov nr. 70

Sanksjon av Lagtingets vedtak 7. desember 2006 til lov om endringer i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt.
Besl. O. nr. 16 (2006-2007) Lov nr. 71

Sanksjon av Lagtingets vedtak 7. desember 2006 til lov om endringer i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver.
Besl. O. nr. 17 (2006-2007) Lov nr. 72

Sanksjon av Lagtingets vedtak 7. desember 2006 til lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift.
Besl. O. nr. 18 (2006-2007) Lov nr. 73

Sanksjon av Lagtingets vedtak 7. desember 2006 til lov om endringer i lov 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering.
Besl. O. nr. 19 (2006-2007) Lov nr. 74

Sanksjon av Lagtingets vedtak 7. desember 2006 til lov om endringer i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv.
Besl. O. nr. 20 (2006-2007) Lov nr. 75

Sanksjon av Lagtingets vedtak 7. desember 2006 til lov om endringer i lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift.
Besl. O. nr. 21 (2006-2007) Lov nr. 76

Sanksjon av Lagtingets vedtak 7. desember 2006 til lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning.
Besl. O. nr. 22 (2006-2007) Lov nr. 77

Sanksjon av Lagtingets vedtak 7. desember 2006 til lov om endring i lov 21. desember 1990 nr. 72 om avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen.
Besl. O. nr. 23 (2006-2007) Lov nr. 78

Sanksjon av Lagtingets vedtak 7. desember 2006 til lov om endring i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard.
Besl. O. nr. 24 (2006-2007) Lov nr. 79

Sanksjon av Lagtinget vedtak 7. desember 2006 til lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd.
Besl. O. nr. 25 (2006-2007) Lov nr. 80

Sanksjon av Lagtingets vedtak 7. desember 2006 til lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt.
Besl. O. nr. 26 (2006-2007) Lov nr. 81

Sanksjon av Lagtinget vedtak 7. desember 2006 til lov om endring i lov 3. mai 2002 nr. 13 om utenrikstjenesten.
Besl. O. nr. 27 (2006-2007) Lov nr. 82

Sanksjon av Lagtinget vedtak 7. desember 2006 til lov om endring i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner mv.
Besl. O. nr. 28 (2006-2007) Lov nr. 83

Sanksjon av Lagtingets vedtak 7. desember 2006 til lov om endring i lov 28. mai 2004 nr. 29 om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge.
Besl. O. nr. 29 (2006-2007) Lov nr. 84

Sanksjon av Lagtingets vedtak 7. desember 2006 til lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav.
Besl. O. nr. 30 (2006-2007) Lov nr. 85

Sanksjon av Lagtingets vedtak 7. desember 2006 til lov om endring i lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond.
Besl. O. nr. 31 (2006-2007) Lov nr. 86

Forsvarsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 7. desember 2006 til lov om endring i lov 2. juli 2004 nr. 59 om personell i Forsvaret (gjeninnføring av særskilt stillingsvern mot oppsigelse for yrkesbefal).
Besl. O. nr. 8 (2006-2007) Lov nr. 87

Helse- og omsorgsdepartementet

Lov 30. juni 2006 nr. 45 om endringer i psykisk helsevernloven og pasientrettighetsloven mv. trer i kraft fra 1. januar 2007.
(Se også pkt. 3 Forskrifter)

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 7. desember 2006 til lov om endringer i aksjelovgivningen mv.

Loven gjelder fra 1. januar 2007, med unntak av endringene i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 16-17 i del I og lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper § 16-17 i del II. Endringene i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper §§ 4-15, 4-19 og 4-20 i del I trer likevel i kraft 1. januar 2009.
Besl. O. nr. 10 (2006-2007) Lov nr. 88
(Se også pkt. 3 Forskrifter)

Følgende bestemmelser i lov 23. april 2004 nr. 18 om endringer i lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs og i enkelte andre lover trer i kraft 31. desember 2006:

§ 138 annet ledd i avsnitt II om endringer i konkursloven og § 7-3 nytt tredje ledd i avsnitt IV om endring i foretaksregisterloven.

I lov 27. januar 2006 nr. 4 om endringar i lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs og andre lover (elektronisk kommunikasjon mv.) trer endringen av konkursloven § 79 annet ledd, med unntak av annet ledd nr. 3, i avsnitt I om endringer i konkursloven i kraft 1. januar 2007.

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 7. desember 2006 til lov om endring i lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova).
Loven trer i kraft 1. januar 2007.
Besl. O. nr. 11 (2006-2007) Lov nr. 89

Sanksjon av Lagtingets vedtak 7. desember 2006 til lov om endringar i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. (statleg tilsyn med kommunesektoren).
Loven trer i kraft 1. mars 2007.
Besl. O. nr. 13 (2006-2007) Lov nr. 90

Sanksjon av Lagtingets vedtak 7. desember 2006 til lov om endringar i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (interkommunalt samarbeid).
Loven trer i kraft 1. januar 2007.
Besl. O. nr. 12 (2006-2007) Lov nr. 91

Kultur- og kirkedepartementet

Lov om endring i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner og lov 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard trer i kraft 1. januar 2007.
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 23. november 2006 til lov om endring i veglov 21. juni 1963 nr. 23.
Loven trer i kraft 1. januar 2007.
Besl. O. nr. 6 (2006-2007) Lov nr. 92

3. Forskrifter

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Fastsettelse av forskrift om sanksjoner mot Nord-Korea.

Finansdepartementet

Fastsettelse av forskrift om å utvide virkeområdet for lov 16. juni 1989 nr. 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå til å gjelde for Svalbard.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Forskrift om endring av forskrift 15. november 2002 nr. 1288 om klagenemnd for offentlige anskaffelser vert fastsett.

Helse- og omsorgsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om bruk av skjerming i institusjoner i det psykiske helsevernet.

Fastsettelse av forskrift om etablering av tvungent psykisk helsevern mv.

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 24. november 2000 nr. 1172 om undersøkelse og behandling uten eget samtykke m.fl.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om overgangsbestemmelser til lov om endringer i aksjelovgivningen mv.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Fastsettelse av forskrift til forvaltningsloven (forvaltningslovforskriften).

Kommunal- og regionaldepartementet

Fastsettelse av forskrift om geografisk virkeområde og bruk av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene.

Kultur- og kirkedepartementet

Forskrift 14. desember 2001 nr. 1420 om forbud mot utførsel av kulturminner oppheves med virkning fra 1. januar 2007.

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 21. juni 1974 nr. 8792 om fredning av kulturminner på Jan Mayen, forskrift 5. mai 1995 nr. 408 om vern av miljøet i Antarktis og forskrift 17. desember 1971 nr. 9 om fredning av Bouvetøya med tilliggende territorialfarvann som naturreservat.

Fastsettelse av forskrift om rammer for vannforvaltningen.
(Pressemelding)

4. Styrer, utvalg

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Oppnemnning av medlemmar til Klagenemnda for offentlige anskaffelser for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2008:

Leder:
Advokat Bjørg Ven, Oslo

Medlemmer:
Professor Kai Krüger, Bergen
Pensjonert hr.dommer Jens Bugge, Bærum
Advokat Siri Teigum, Oslo
Professor Per Christiansen, Tromsø
Advokat Andreas Wahl, Bærum
Advokat Morten Goller, Oslo
Lagdommer Inger Marie Dons Jensen, Løten
Lagdommer Jacob Wahl, Røyken (ny)
Lagdommer Magni Elsheim, Bergen (ny)
(Pressemelding)

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Avdelingsdirektør Jon Lomøy utnevnes til ambassadør i Dar es Salaam, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Hjemmebasert ambassadør for land i Vest-Afrika, Sissel Birgitte Breie, utnevnes tillike til ambassadør i Banjul, Gambia.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Seniorrådgiver Solgunn Tverfjell utnevnes til underdirektør i Arbeids- og inkluderingsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Kommandør Louise Kathrine Dedichen Bastviken utnevnes til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Utnevning av konstituert statsadvokat Benedicte Hordnes til statsadvokat og forlenget konstitusjon av politiadvokat Arild Oma som statsadvokat til og med 31. desember 2007 ved Hordaland statsadvokatembeter.

Forlenget konstitusjon av statsadvokat Bjørn Feyling som statsadvokat ved Riksadvokatembetet til og med 30. juni 2007.

Forlenget konstitusjon av rådgiver Magnus Hauge Greaker som lovrådgiver i Justis- og politidepartementet fram til 30. juni 2007.

Avdelingsdirektør Ingrid Wirum åremålsbeskikkes som sjef for Politiets utlendingsenhet i seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

6. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ratifikasjon av UNESCO-konvensjonen av 14. november 1970 om tiltak for å forby og hindre ulovlig import og eksport av kulturgjenstander og ulovlig overføring av eiendomsrett til kulturgjenstander.

Kultur- og kirkedepartementet

Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité tildeles kroner 352 000 000 og Stiftelsen Antidoping Norge tildeles kroner 19 000 000 av forventet overskudd i Norsk Tipping AS for spilleåret 2006 til idrettsformål.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Jørpeland Kraft AS gis tillatelse til utbygging av Jørpelandsvassdraget.
(Pressemelding)

Til toppen