Offisielt fra statsråd 15. januar 1999

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 15. januar 1999. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Justis- og politidepartementet

linkdoc012005-050037#docOt prp nr 34 (1998-99) Om lov om endring i lov 4. juli 1927 nr 11 om stamhuset Rosendal og om forandring i arverettsreglene for stamhuset Jarlsberg

Kulturdepartementet

linkdoc018005-030005#docSt prp nr 32 (1998-99) Om avtale mellom Kulturdepartementet og Oslo kommune vedrørende endringer i de finansielle og forvaltningsmessige ansvarsforholdene ved Oslo Nye Teater og Nationaltheatret inklusive Torshovteatret

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. desember 1998 til lov om pensjonsordning for ledsagere i utenrikstjenesten. Loven trer i kraft straks og gis virkning fra 1. januar 1999.

Besl O nr 13 Lov nr 1

Finans- og tolldepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. desember 1998 til lov om revisjon og revisorer (revisorloven).

Besl O nr 33 Lov nr 2 (Se også pkt 4 Delegasjon av myndighet)

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 17. desember 1998 til lov om endringer av kredittilsynsloven samt endringer i visse andre lover på Finansdepartementets område (stans av ulovlig virksomhet m v).

Besl O nr 32 Lov nr 3

3.Forskrifter

Finans- og tolldepartementet

Fastsettelse av endring av forskrift 2. september 1997 nr 2 om skattefritak for visse naturalytelser m v.

4.Delegasjon av myndighet

Finans- og tolldepartementet

Delegering av myndighet etter lov om revisjon og revisorer (revisorloven). (Se også pkt 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

5.Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet

Sten Ask utnevnes til ulønnet generalkonsul i Sofia, Bulgaria.

Byråsjef Erik Berg beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) ved ambassaden i Dhaka, for et tidsrom av inntil to år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Jan-Terje Mentzoni utnevnes til avdelingsdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Generalmajor Thorstein Skiaker utnevnes til generalløytnant i Hæren og beordring til tjeneste som Øverstkommanderende i Sør-Norge med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Generalmajor Nils Georg Fosland beordres til tjeneste som Kommandør for landstridskreftene i Nord-Norge og sjef for distriktskommando Nord-Norge med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberst Johan Haugen utnevnes til brigader i Kavaleriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Jens Thorleif Thorsen utnevnes til oberst i Hærens intendantur med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Lagdommer Eystein Fredrik Husebye, juridisk direktør Svein Dahl, lagdommer Jørgen Bull, advokat Sidsel Bjørheim Lindseth, konstituert lagdommer Einar Kaspersen, konstituert lagdommer Wenche Skjæggestad, advokat Anne Ellen Fossum, konstituert lagdommer Eirik Akerlie og kontorsjef Ola Dahl utnevnes til lagdommere i Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Advokat John Ingolf Henriksen utnevnes til dommer i Oslo byrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert sorenskriver Bjørn Askim konstitueres som herredsrettsdommer ved Sunnhordland sorenskriverembete fra og med 1. mai 1999 til og med 1. juli 2000.

Forlenget konstitusjon av politiinspektør Einar Drægebø som politimester i Hordaland fram til 1. juni 1999.

Forlenget konstitusjon av Nina Jeanette Messel som avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet fram til 31. mars 1999.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Underdirektør Kari Østvedt utnevnes til avdelingsdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Rådgiver Sissel Lyberg Beckmann utnevnes til underdirektør i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Anne-Sofie Trosdahl Oraug utnevnes til underdirektør i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Inger Lise Vestby utnevnes til byråsjef i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6.Andre saker

Utenriksdepartementet

Undertegning av en avtale mellom regjeringen i Kongeriket Norge og regjeringen i Kongeriket Thailand om fullbyrding av strafferettslige reaksjoner.

Inngåelse av to avtaler mellom EFTA/EØS-landene og Australia og EFTA/EØS-landene og New Zealand om gjensidig godkjenning med hensyn til samsvarsvurdering, -sertifikater og -merking.

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komitéens beslutning nr 1/98 kan bli bindende for Norge.

Olje- og energidepartementet

Tillatelse til anlegg og drift av Oseberg Gasstransport.

Tillatelse til anlegg og drift av Heimdal Gassenter.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Avslag på konsesjonssøknad fra ScanNautic AS til å anløpe Longyearbyen med atomisbryter.

Vedtak om inndeling i helseregioner.

Lagt inn 15. januar 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen