Offisielt fra statsråd 15. juni 2001

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 15. juni 2001. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utviklingsaker

St.prp. nr. 97 (2000-2001)
Om samtykke til inngåing av avtale av 23. mars 1986 om oppretting av Det interamerikanske investeringsselskapet (IIC)
(Pressemelding)

 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

St.meld. nr. 53 (2000-2001)
Datatilsynets årsmelding for 2000

Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 106 (2000-2001)
Om lov om beskyttelse av supplerende pensjonsrettigheter for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som flytter innenfor EØS-området

Miljøverndepartementet

Ot.prp. nr. 105 (2000-2001)
Om lov om endring i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) og lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Ot.prp. nr. 104 (2000-2001)
Om lov om endringer i lov 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet og lov 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 5. april 2001 til lov om endring i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse.
Loven trer i kraft fra 1. juli 2001.
Besl. O. nr. 73 Lov nr. 32

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 7. juni 2001 til lov om endringer i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. (virksomhetsoverdragelse m.m.). Loven trer i kraft 1. juli 2001.
Besl. O. nr. 102 Lov nr. 33

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 7. juni 2001 til lov om endringer i lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m.
Loven trer i kraft 1. juli 2001.
Besl. O. nr. 107 Lov nr. 34

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 12. juni 2001 til lov om endring av midlertidig lov 23. juni 2000 nr. 49 om endring i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering. Loven trer i kraft straks.
Besl. O. nr. 138 Lov nr. 35

Barne- og familiedepartementet

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 7. juni 2001 til lov om endringer i lov 28. februar 1986 nr. 8 om adopsjon og i lov 30. april 1993 nr. 40 om registrert partnerskap. Loven trer i kraft 1. januar 2002.
Besl. O. nr. 108 Lov nr. 36

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2001 til lov om endringer i barnelova, forskotteringsloven og i enkelte andre lover (nye regler for beregning av barnebidrag m.m.) Delvis ikraftsetting av endringsloven. Endring i Lov av 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre, § 44 b og § 54 andre ledd, siste punktum, og endringsloven kapittel VI. Endringene gjelder fra 1. januar 2002.
Besl. O. nr. 124 Lov nr. 37

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 7. juni 2001 til lov om endringer i lov 19. juni 1997 nr. 62 om familievernkontorer m.m.
Loven trer i kraft 1. september 2001.
Besl. O. nr. 109 Lov nr. 38

Finansdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 7. juni 2001 til lov om endringer i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. (petroleumsskatteloven)
Besl. O. nr. 95 Lov nr. 39

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 7. juni 2001 til lov om endringer i lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold og i lov om foretakspensjon.
Loven trer i kraft straks.
Besl. O. nr. 96 Lov nr. 40

Sanksjon av Stortingets vedtak 7. juni 2001 til lov om endringer i innskuddspensjonsloven, lov om foretakspensjon og enkelte andre lover (parallelle ordninger mv.).
Besl. O. nr. 97 Lov nr. 41
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Sanksjon av Stortingets vedtak 7. juni 2001 til lov om endringer i lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel (regulering av handel med varederivater).
Besl. O. nr. 98 Lov nr. 42
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Sanksjon av Stortingets vedtak 7. juni 2001 til lov om endringer i lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel (tiltak mot ulovlig innsidehandel mv.).
Besl. O. nr. 99 Lov nr. 43
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Sanksjon av Stortingets vedtak 7. juni 2001 til lov om endring i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) (forhøyelse av avskrivningssats for landbruket).
Besl. O. nr. 100 Lov nr. 44

Sanksjon av Stortingets vedtak 7. juni 2001 til lov om endring i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift.
Besl. O. nr. 101 Lov nr. 45

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. juni 2001 til lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen.
Besl. O. nr. 139 Lov nr. 46

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. juni 2001 til lov om endring i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner.
Besl. O. nr. 140 Lov nr. 47

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. juni 2001 til lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv.
Besl. O. nr. 141 Lov nr. 48
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. juni 2001 til lov om endring i lov 22. juni 1990 nr. 36 om Statens petroleumsfond (inkludering av inntekter ved salg av aksjer i Statoil ASA og utgifter knyttet til selskap som skal forvalte statens direkte økonomiske engasjement mv. som en del av fondets netto inntekter).
Besl. O. nr. 142 Lov nr. 49

Fiskeridepartementet

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 12. juni 2001 til lov om endring i lov 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr mv. (vederlag ved tildeling av konsesjoner for matfiskoppdrett av laks og ørret).
Loven gjelder fra 1. august 2001.
Besl. O. nr. 136 Lov nr. 50

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 12. juni 2001 til lov om endringer i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv. og lov 14. desember 1951 nr. 3 om omsetning av råfisk (kontrolltiltak). Loven trer i kraft straks.
Besl. O. nr. 135 Lov nr. 51

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 5. april 2001 til lov om endring i politiloven (begrenset politimyndighet til militære mannskaper på den norsk-russiske grense)
Besl. O. nr. 71 Lov nr. 52

Sanksjon av Stortingets vedtak 26. april 2001 til lov om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven).
Besl. O. nr. 78 Lov nr. 53

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 29. mai 2001 til lov om endringer i politiloven mv. (overvåkingstjenestens oppgaver mv.).
Loven trer i kraft fra 1. januar 2002.
Besl. O. nr. 89 Lov nr. 54

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 29. mai 2001 til lov om endring i midlertidig lov 17. september 1999 nr. 73 om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven) – unntak fra innsynsrett.
Loven trer i kraft fra 1. juli 2001.
Besl. O. nr. 93 Lov nr. 55

Sanksjon av Stortingets vedtak 29. mai 2001 til lov om endring i midlertidig lov 17. september 1999 nr. 73 om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven).
Besl. O. nr. 92 Lov nr. 56

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 29. mai 2001 til lov om endring i straffeloven § 262 (rettslig vern av kodede tjenester).
Loven gjelder fra 1. august 2001.
Besl. O. nr. 90 Lov nr. 57

Sanksjon av Stortingets vedtak 29. mai 2001 til lov om endring i tvistemålsloven (sikkerhet for saksomkostninger).
Besl. O. nr. 94 Lov nr. 58

Sanksjon av Stortingets vedtak 29. mai 2001 til lov om stiftelser (stiftelsesloven).
Besl. L. nr. 1 Lov nr. 59

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 29. mai 2001 til lov om endringer i lov om domstolene og lov om fri rettshjelp mv. (postforkynning og utvidet adgang til fri sakførsel i Høyesterett mv.).
Lovens del III og endringene i domstolloven § 180 tredje ledd i del I, trer i kraft 1. juli 2001. Endringene i domstolloven §§ 66 og 105 annet ledd i del I trer i kraft 1. november 2001.
Besl. O. nr. 91 Lov nr. 60

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 7. juni 2001 til lov om endringer i lov 3. februar 1961 om ansvar for skade som motorvogner gjer.
Loven trer i kraft 16. juni 2001.
Besl. O. nr. 106 Lov nr. 61

Sanksjon og delvis ikrafttredelse av Stortingets vedtak 7. juni 2001 til lov om endringer i domstolloven m.m. (den sentrale domstoladministrasjon og dommernes arbeidsrettslige stilling). Lovens § 33 a og § 33 b trer i kraft 1. august 2001.
Besl. O. nr. 105 Lov nr. 62

Sanksjon og delvis ikrafttredelse av Stortingets vedtak 12. juni 2001 til lov om endringer i straffeprosessloven mv. (gjenopptakelse).
Loven del I (endringer i tvistemålsloven 13. august 1915 nr. 6) settes i kraft straks.
Besl. O. nr. 126 Lov nr. 63

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2001 til lov om endringer i straffeloven og i enkelte andre lover (endring og ikraftsetting av strafferettslige utilregnelighetsregler og særreaksjoner samt endringer i straffeloven §§ 238 og 239).
Besl. O. nr. 125 Lov nr. 64

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2001 til lov om gjennomføring i norsk rett av Den internasjonale straffedomstols vedtekter 17. juli 1998 (Roma-vedtektene).
Besl. O. nr. 119 Lov nr. 65

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 12. juni 2001 til lov om endringer i svalbardloven m.m. (innføring av lokaldemokrati i Longyearbyen).
Loven trer i kraft fra 1. januar 2002.
Besl. O. nr. 118 Lov nr. 66

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 20. februar 2001 til lov om endring i lov 26. april 1985 nr. 21 om utdanningsstøtte til elever og studenter.
Loven trer i kraft fra 1. november 2001.
Besl. O. nr. 60 Lov nr. 67

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 7. juni 2001 til lov om endringer i kirkeloven, gravferdsloven og lov om Opplysningsvesenets fond.
Loven trer i kraft fra 1. juli 2001.
Besl. O. nr. 113 Lov nr. 68

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 31. oktober 2000 til lov om endring i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven).
Loven trer i kraft fra 15. juni 2001.
Besl. O. nr. 5 Lov nr. 69

Sanksjon av Stortingets vedtak 7. juni 2001 til lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova).
Loven trer i kraft fra 1. januar 2002.
Besl. O. nr. 103 Lov nr. 70

Sanksjon av Stortingets vedtak 7. juni 2001 til lov om endringer i lov 8. desember 1950 nr. 3 om norsk riksborgarrett.
Loven trer i kraft fra 1. oktober 2001.
Besl. O. nr. 104 Lov nr. 71

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2001 til lov om endringer i utlendingsloven.
Besl. O. nr. 137 Lov nr. 72

Kulturdepartementet

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 7. juni 2001 til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout.
Loven trer i kraft 1. januar 2002.
Besl. O. nr. 110 Lov nr. 73

Delvis ikraftsetting av lov 23. juni 2000 nr. 52 om endringer i åndsverkloven og lov om avgift på offentlig framføring av utøvende kunstneres prestasjoner. Pkt. I om endringer i åndsverkloven settes i kraft fra 1. juli 2001.

Landbruksdepartementet

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 7. juni 2001 til lov om endringer i lov 21. januar 2000 nr. 7 om kornforvaltning mv.
Loven trer i kraft fra 1. juli 2001.
Besl. O. nr. 115 Lov nr. 74

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 7. juni 2001 til lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell.
Loven trer i kraft fra 1. januar 2002.
Besl. O. nr. 114 Lov nr. 75

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 7. juni 2001 til lov om endring i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern.
Loven trer i kraft fra 1. juli 2001.
Besl. O. nr. 116 Lov nr. 76

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 12. juni 2001 til lov om endringer i lov 17. juni 1932 nr. 6 om kvalitetskontroll med landbruksvarer mv. (Hjemmel for norsk merkeordning for landbruksprodukter).
Loven trer i kraft fra 1. juli 2001.
Besl. O. nr. 133 Lov nr. 77

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 12. juni 2001 til forslag til lov om endringar i lov 21. desember 1979 nr. 77 om jordskifte o.a. og i einskilde andre lover.
Loven trer i kraft fra 1. juli 2001.
Besl. O. nr. 134 Lov nr. 78

Miljøverndepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2001 til lov om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven).
Besl. O. nr. 117 Lov nr. 79

Nærings- og handelsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. desember 2000 til lov om endringer i lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser.
Loven trer i kraft fra 1. juli 2001.
Besl. O. nr. 37 Lov nr. 80
(Se også pkt. 3 Forskrifter)

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. desember 2000 til lov om elektronisk signatur.
Loven trer i kraft fra 1. juli 2001.
Besl. O. nr. 53 Lov nr. 81
(Se også pkt. 3 Forskrifter og pkt. 4. Delegasjon av myndighet)

Olje- og energidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 7. juni 2001 til lov om endringer i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m. (energiloven).
Besl. O. nr. 111 Lov nr. 82

Samferdselsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2001 til lov om endringer i lov 23. juni 1995 nr. 39 om telekommunikasjon (teleloven).
Besl. O. nr. 129 Lov nr. 83

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2001 til lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven). Loven trer i kraft straks.
Besl. O. nr. 127 Lov nr. 84

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 12. juni 2001 til lov om endringer i lov 22. november 1996 nr. 65 om statens postselskap og i lov 22. november 1996 nr. 66 om statens jernbanetrafikkselskap.
Loven trer i kraft 1. juli 2001.
Besl. O. nr. 131 Lov nr. 85

Sanksjon av Stortingets vedtak 29. mai 2001 til lov om endring i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 (vegprising).
Besl. O. nr. 86 Lov nr. 86

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2001 til lov om omdanning av Jernbaneverkets kommersielle televirksomhet til aksjeselskap. Loven trer i kraft straks.
Besl. O. nr. 132 Lov nr. 87

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2001 til lov om endringer i lov 4. juni 1976 nr. 63 om samferdsel.
Besl. O. nr. 128 Lov nr. 88

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2001 til lov om endringer i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer mv. Loven trer i kraft straks.
Besl. O. nr. 130 Lov nr. 89

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 12. juni 2001 til lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven).
Besl. O. nr. 122 Lov nr. 90

Sanksjon og delvis ikrafttredelse av Stortingets vedtak 12. juni 2001 til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester mv.
Endringene i §§ 6A-14, 6A-16 og 8-6 trer i kraft straks.
Besl. O. nr. 121 Lov nr. 91

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 7. juni 2001 til lov om endring i lov 2. april 1993 nr. 38 om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (genteknologiloven).
Loven trer i kraft 1. juli 2001.
Besl. O. nr. 112 Lov nr. 92

Sanksjon og delvis ikrafttredelse av Stortingets vedtak 12. juni 2001 til lov om helseforetak m.m. (helseforetaksloven).
Bestemmelsene §§ 1-21, §§ 23-51, §§ 52 nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 9, nr. 10 og nr. 11 og § 53 nr. 5, nr. 6, nr. 8, nr. 11 og nr. 17 gjelder fra 1. juli 2001.
Besl. O. nr. 123 Lov nr. 93

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 12. juni 2001 til lov om endringer i apotekloven og legemiddelloven.

Loven med unntak av legemiddelloven § 18 og opphevelsen av apotekloven § 9-3 trer i kraft 1. juli 2001.
Besl. O. nr. 120 Lov nr. 94
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

3. Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om forenklet forelegg i fritids- og småbåtsaker.

Forskrift om endringer i forskrift om ikrafttredelse av kredittkjøpsloven.
Delegering av myndighet fastsettes.

Forskrift om opphevelse av tre forskrifter under kredittkjøpsloven.

Nærings- og handelsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om offentlige anskaffelser.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Forskrift om oppheving og videreføring av forskrifter innen offentlige anskaffelser godkjennes.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Fastsettelse av forskrift om krav til utsteder av kvalifiserte sertifikater mv.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser og pkt. 4. Delegasjon av myndighet)

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 6. april 1973 nr. 9740 for meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser for å fjerne hindringer for elektronisk kommunikasjon.

Fastsettelse av forskrift om ikrafttredelse og om endring i forskrift av 15. oktober 1999 nr. 1093 om rasjonering av matvarer.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Fastsettelse av forskrift om svangerskapsavbrudd.

4. Delegasjon av myndighet

Finansdepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet til Finansdepartementet etter følgende deler og bestemmelser i Stortingets vedtak 7. juni 2001 til lov om endringer i innskuddspensjonsloven, lov om foretakspensjon og enkelte andre lover (parallelle ordninger mv.)
- lovens del VI
- forsikringsvirksomhetsloven § 13-1 annet punktum.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Delegasjon av Kongens myndighet i lov om endring av lov 19. juni 1997, nr. 79 om verdipapirhandel (regulering av handel med varederivater) til å bestemme ikrafttredelse og gi overgangsbestemmelser til Finansdepartementet.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Delegasjon av Kongens myndighet i lov om endring av lov 19. juni 1997, nr. 79 om verdipapirhandel (tiltak mot ulovlig innsidehandel mv.) til å bestemme ikrafttredelse og gi overgangsbestemmelser til Finansdepartementet.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Delegasjon av Kongens myndighet i lov om endring av lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv. til å bestemme ikrafttredelse og gi overgangsbestemmelser til Finansdepartementet.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Nærings- og handelsdepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov om elektronisk signatur til Samferdselsdepartementet og til Arbeids- og administrasjonsdepartementet.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser og pkt. 3 Forskrifter)

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Kongens myndighet til å sette i kraft legemiddelloven § 18 og opphevelsen av apotekloven § 9-3 delegeres til Sosial- og helsedepartementet.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

5. Styrer, utvalg

Kommunal- og regionaldepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til Riksvalgstyret ved stortingsvalget 2001:

Stortingsrepresentant Gunnar Skaug, Moss (leder) Vara: Stortingsrepresentant Laila Kaland, Sykkylven

Stortingsrepresentant Hilde Frafjord Johnson, Oslo (nestleder)
Vara: Stortingsrepresentant Lars Gunnar Lie, Førde

Partileder Harald B. Haram, Haramsøy Vara: Nestleder Herlov Øverland, Oslo

Advokat Harald Hove, Laksevåg Vara: Byråd Trine Skei Grande, Oslo

Stortingsrepresentant Annelise Høegh, Oslo Vara: Stortingsrepresentant Svein Ludvigsen, Sommarøy

Generalsekretær Geir Mo, Oslo Vara: Sekretariatsleder Per Arne Olsen, Oslo

Gruppeleder Kari Pahle, Oslo Vara: Elevinspektør Åge Rosnes, Erdal

Stortingsrepresentant Jorunn Ringstad, Askvoll Vara: Stortingsrepresentant Johan J. Jakobsen, Østerås
(Pressemelding)

 

6. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ministerråd Steffen Kongstad utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Cecilie Landsverk utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ambassaderåd Tor Arnt Dahlstrøm utnevnes til ministerråd og beordring til fortsatt tjeneste ved ambassaden i Tokyo med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Byråsjef Geir Løkken utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Turid Rodrigues Eusébio utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Daniel Charrier utnevnes til ulønnet generalkonsul i Douala, Kamerun.

Andreas Metaxas utnevnes til ulønnet konsul i Iraklion, Kreta, Hellas.

Justis- og politidepartementet

Assisterende departementsråd Hans Olav Østgaard konstitueres som departementsråd i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer og fram til 15. november 2001.

Rådgiver Morten Stokbak Hagedal konstitueres som avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer og fram til 31. desember 2001.

Kulturdepartementet

Bente Erichsen åremålsbeskikkes som teatersjef ved Riksteatret for et tidsrom av fem år fra 17. februar 2002.
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Rådgiver Anne Karin Nilsen utnevnes til underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Konstitusjon av underdirektør Lisbeth Hårstad som avdelingsdirektør i Sosial- og helsedepartementet forlenges fra 1. september 2001 for en periode på inntil et år.

7. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning av en avtale om endring av Konvensjon om opprettelse av Det Europeiske Frihandelsforbund (EFTA) av 4. januar 1960.

Undertegning av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Jordan med tilhørende vedlegg og protokoller, og en bilateral landbruksprotokoll mellom Norge og Jordan.

Undertegning av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Kroatia med tilhørende vedlegg, og en bilateral landbruksprotokoll mellom Norge og Kroatia.

Undertegning av en avtale mellom Norge og Russland vedrørende modernisering av Kola gruve og metallurgiske selskap AS.

Inngåelse av en revidert avtale om opprettelse av Den internasjonale vinorganisasjon.

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 8/2001 om europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/94/EF om forbrukerinformasjon om drivstofføkonomi og CO 2-utslipp ved markedsføring av nye personbiler, kan bli bindende for Norge.

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning nr. 87/2001 av 19. juni 2001 om innlemmelse i EØS-avtalen av rådsvedtak 2001/48/EF om et flerårig fellesskapsprogram for å fremme europeisk digitalt innhold i globale nett.

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning nr. 88/2001 av 19. juni 2001 om innlemmelse i EØS-avtalen av rådsbeslutning 2001/51/EF om EUs femte likestillingsprogram (2001-2005).

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (innlemmelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/59/EF om mottaksanlegg i havner for avfall og lasterester fra skip).

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Jens Stoltenberg med ektefelle ved offisielt besøk til Russland 17. – 19. juni 2001.

Olje- og energidepartementet

Samtykke til at Statoil ASA kan stille nødvendige garantier i forbindelse med emisjon og salg av statens aksjer.

Vedtak om utfylling og avgrensning av virkeområdet for lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet i forhold til anleggene for behandling, lagring og håndtering av gass på Kårstø.