Offisielt fra statsråd 15. mai 1998

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 15. mai 1998. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet

linkdoc032005-040008#docSt meld nr 35 (1997-98) Om samarbeidet i Atlanterhavspakt-organisasjonen i 1997.

Barne- og familiedepartementet

linkdoc004005-050017#docOt prp nr 61 (1997-98) Om lov om endringer i lov 17 juli 1992 nr 100 om barneverntjenester og lov 13 desember 1991 nr 81 om sosiale tjenester. linkdoc004005-050018#docOt prp nr 62 (1997-98) Om lov om endringer i lov 28 februar 1997 nr 19 om folketrygd. linkdoc004005-050019#docOt prp nr 63 (1997-98) Om lov om endringer i lov 28 februar 1986 nr 8 om adopsjon m m.

Finans- og tolldepartementet

linkdoc006005-040004#docSt meld nr 2 (1997-98) Revidert nasjonalbudsjett 1998 linkdoc006005-030021#docSt prp nr 65 (1997-98) Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 1998

Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet

St meld nr 39 (1997-98) Om dimensjonering av ulike studier innenfor høgre utdanning

Kommunal- og regionaldepartementet

linkdoc016005-030001#docSt prp nr 60 (1997-98) Om kommuneøkonomien 1999 m v linkdoc016005-030002#docSt prp nr 62 (1997-98) Omgjøring av deler av SIVAs lån i statskassen til innskuddskapital

Nærings- og handelsdepartementet

linkdoc024005-040004#docSt meld nr 36 (1997-98) Om Sjøfartsdirektoratets virksomhet i 1996 og 1997 linkdoc024005-040005#docSt meld nr 38 (1997-98) IT-kompetanse i et regionalt perspektiv

Samferdselsdepartementet

St prp nr 64 (1997-98) Om ein del løyvingsendringar m.v. for 1998 på Samferdselsdepartementets område

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

St prp nr 61 (1997-98) Om Nasjonal Kreftplan og plan for utstyrsinvesteringer ved norske sykehus St prp nr 63 (1997-98) Om opptrappingsplan for psykisk helse 1999-2006 linkdoc030005-040012#docSt meld nr 37 (1997-98) Ett sted må grensen gå Om ny inndeling av helseregionene på Sør-Østlandet

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Lov om endringer i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) (ansvar for skade ved oljesøl fra skip). Lov nr. 26 Besl. O. nr. 54

Kommunal- og regionaldepartementet

Lov om endringar i lov av 14. desember 1973 nr. 61 om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. og i visse andre lover. (Endringar i lønnsgarantiordninga m.m.) Lov nr 27 Besl. O. nr. 53

Kulturdepartementet

Lov om endringer i lov 4 desember 1992 nr 127 om kringkasting. Lov nr. 28 Besl. O. nr. 38. Loven trer i kraft 1. juli 1998.

3.Forskrifter

Fiskeridepartementet

Forskrift om endring av forskrift av 12. desember 1986 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål.

Justis- og politidepartementet

Forskrift om oppheving av forskrift 25 april 1975 nr 5 om forsikring mot oljesølskade.

4.Delegasjon av myndighet

Statsministerens kontor

Statsråd Eldbjørg Løwer oppnevnes som settestatsråd for statsråd Guro Fjellanger til å behandle søknad fra Norges Naturvernforbund om ekstraordinær økonomisk støtte i 1998.

5.Styrer, utvalg

Finans- og tolldepartementet

Følgende oppnevnes til medlemmer og varamedlemmer til Folketrygdfondets styre for tidsrommet 15 mai 1998 til 15 mai 2002:

Advokat Bjørg Ven, Oslo (leder) Varamedlem: Advokat Inger-Johanne Lund, Oslo Advokat Harald Ellefsen, Trondheim Varamedlem: Ordfører Anne Berit Andersen, Søgne LO-sekretær Per Gunnar Olsen, Oslo Varamedlem: Pensjonist Kjell Samuelsen, Borgenhaugen Banksjef Stein Blindheim, Molde Varamedlem: Førsteamanuensis Linda Orvedal, Aurland Rektor Oddvar Skaiaa, Grimstad Varamedlem: Økonomiansvarlig Johanna Myklebust, Blaksæter

I 1996 ble følgende personer oppnevnt fram til 15. mai 2000:

Daglig leder Anne Breiby, Ålesund Varamedlem: Fylkesarbeidssjef Kjell E. Helland, Trondheim Sekretariatsleder (FrP) Per Arne Olsen, Tønsberg Varamedlem: Selvst. næringsdr. (fisker) Terje Søviknes, Os Førstekonsulent Tove Lehre, Lillehammer Varamedlem: Politisk sekretær (SV) Svein Kiran, Oslo Sekretariatsleder (Sp) Anna Kristine Jahr Røine, Fet Varamedlem: Lege Ola Prestegarden, Øyer

Landbruksdepartementet

Pär Stenbäck, Finland, oppnevnes som ny nøytral leder for en blandet norsk-svensk reinbeitekommisjon.

Sorenskriver Siri Vigmostad, Alta, oppnevnes som nytt norsk medlem av kommisjonen.

Samferdselsdepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer i en gruppe som skal evaluere utbygging av Gardermobanen og hovedflyplassen:

Professor Per Kristen Mydske, Oslo Advokat Bjørg Ven, Oslo Professor Steinar Strøm, Oslo Kommunaldirektør Svein L. Alfheim, Drammen

6.Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet

Ambassadør Jan Wessel Hegg utnevnes til sendemann i Aten med rang som ambassadør med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Spesialrådgiver Oskar S. Oskarsson utnevnes til sendemann i Addis Abeba med rang som ambassadør med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Rådgiver Tom Tyrihjell utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Harry Spenser Sepúlveda Dawson utnevnes til ulønnet konsul i Iquique, Chile. (Se pkt. 7).

Oberstløytnant Jimmy Søland beskikkes som forsvarsattaché ved ambassaden i Helsingfors for et tidsrom av inntil 3 år med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Underdirektør Bente Thorsen utnevnes til avdelingsdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Informasjonssjef Anne Sissel Skånvik utnevnes til avdelingsdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Raimond Pettersen utnevnes til underdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Ulf Pedersen utnevnes til underdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Rune Aslaksen utnevnes til underdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Fungerende underdirektør Espen Aasen konstitueres som underdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberst Torgeir Hagen utnevnes til brigader i Hærens samband med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant, midlertidig oberst, Torkel Selnes utnevnes til oberst i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Ole-Martin Holmen utnevnes til oberst i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Departementsråd Morten Ruud åremålsbeskikkes til Sysselmann på Svalbard for et tidsrom av tre år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Departementet gis bemyndigelse til eventuelt å forlenge beskikkelsen med inntil to år.

Førstestatsadvokat Einar Høgetveit utnevnes til førstestatsadvokat og nestleder ved den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet (ØKOKRIM).

Landbruksdepartementet

Konstituert jordskiftedommer Harry Tjernstad beskikkes som jordskiftedommer ved Nord-Østerdal jordskifterett, med tiltredelse fra det tidspunkt Landbruksdepartementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Seksjonsleder Eirik Rørdam utnevnes til underdirektør i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konsulent Gunnar Tveiten konstitueres som underdirektør i Sosial- og helsedepartementet for en periode på 1 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7.Andre saker

Utenriksdepartementet

Inngåelse av avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Den Russiske Føderasjons regjering om miljøvernsamarbeid i forbindelse med opphugging av russiske atomdrevne undervannsbåter som er tatt ut av marinens tjeneste i nordregionen og styrking av kjerne- og strålingssikkerhet.

Det opprettes et ulønnet konsulat i Iquique, Chile. (Se også pkt. 6).

Dekning av utgifter til reise og opphold for DD.MM. Kong Harald V og Dronning Sonjas offisielle besøk til Russland 25.-29. mai 1998.

Lagt inn 15 mai 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen