Offisielt fra statsråd 15. mai 2002

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 15. mai 2002. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Fiskeridepartementet

Ot.prp. nr. 76 (2001-2002)
Om lov om endring i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv. (strukturfond for kapasitetstilpasning av fiskeflåten)
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 77 (2001-2002)
Om lov om endringer i straffeprosessloven mv. (erstatning etter strafforfølgning)

Kommunal- og regionaldepartementet

linkdoc132756#docSt.prp. nr. 64 (2001-2002)
Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2003 (kommuneproposisjonen)
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

linkdoc132810#docOt.prp. nr. 81 (2001-2002)
Om lov om felles regler for det indre marked for naturgass mv.
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

linkdoc132782#docOt.prp. nr. 78 (2001-2002)
Om lov om endring i veglov 21. juni 1963 nr. 23, vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4, lov 23. februar 1973 nr. 11 om godkjenning av køyretøyverkstader, lov 4. juni 1976 nr. 63 om samferdsel og plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77 (omorganisering av Statens vegvesen)
(Pressemelding)

linkdoc132805#docOt.prp. nr. 80 (2001-2002)
Om lov om endring i lov 3. februar 1961 om ansvar for skade som motorvogn gjer (bilansvarslova) og lov om endring i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet (forsikringsvirksomhetsloven)
(Pressemelding)

linkdoc132813#docOt.prp. nr. 82 (2001-2002)
Om lov om omdanning av statens jernbaneselskap (NSB BA) og statens postselskap (Posten Norge BA) til aksjeselskaper og lov om tilbud av grunnleggende banktjenester gjennom Posten Norge AS’ ekspedisjonsnett
(Pressemelding)

linkdoc132815#docSt.meld. nr. 32 (2001-2002)
Om situasjonen i den norske mobilmarknaden
(Pressemelding)

Sosialdepartementet

linkdoc132798#docSt.meld. nr. 31 (2001-2002)
Avslutning av handlingsplan for eldreomsorgen
"Fra hus til hender"

Utdannings- og forskningsdepartementet

linkdoc132784#docOt.prp. nr. 79 (2001-2002)
Om lov om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 29. april 2002 til lov om endringer i lov 18. juli 1958 nr. 2 om offentlige tjenestetvister. Loven trer i kraft fra 1. juni 2002.
Besl. O. nr. 48 Lov nr. 15
(Se også pkt. 3 Forskrifter og pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

3. Forskrifter

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Fastsettelse av forskrift til lov 18. juli 1958 nr. 2 om offentlige tjenestetvister.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser og pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

4. Delegasjon av myndighet

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 18. juli 1958 nr. 2 om offentlige tjenestetvister § 6 nr. 1 første ledd annet punktum til å bestemme hvilket departement eller hvilken myndighet en yrkesorganisasjon skal fremsette sine krav overfor. Denne myndighet delegeres til Arbeids- og administrasjonsdepartementet.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser og pkt. 3 Forskrifter)

5. Styrer, utvalg

Justis- og politidepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer samt rådets leder oppnevnes til Tilsynsutvalget for dommere:

For perioden 1. november 2002 til 31. oktober 2006:

Lagmann Anne Lise Rønneberg, Langhus (leder)
Personlig varamedlem: Lagdommer Kari Mjølhus, Tromsø

Overlege Wenche Frogn Sellæg, Skage i Namdalen
Personlig varamedlem: Fylkesmann Inger Lise Gjørv, Inderøy

Instituttleder, professor Johan P. Olsen, Oslo
Personlig varamedlem: Generalsekretær Helen Bjørnøy, Drammen

For perioden 1. november 2002 til 31. oktober 2004:

Sorenskriver Jon Høyland, Jæren
Personlig varamedlem: Førstebyfogd Eva Nygaard Ottesen, Oslo

Advokat Knut Røstum, Trondheim
Personlig varamedlem: Advokat Trine Buttingsrud Mathiesen, Jevnaker

Følgende medlemmer og varamedlemmer samt rådets leder oppnevnes til Innstillingsrådet for dommere:

For perioden 1. november 2002 til 31. oktober 2006:

Tingrettsdommer Tor Langbach, Trondheim (leder)
Personlig varamedlem: Justitiarius Anne Cathrine Frøstrup, Oslo

Konstituert førstebyfogd Ragnhild Olsnes, Stavanger
Personlig varamedlem: Sorenskriver Kirsti Ramberg, Harstad

Professor Trude Haugli, Tromsø
Personlig varamedlem: Ass. fylkesmann Elisabeth B. Løvold, Lillehammer

Direktør Eldbjørg Løwer, Kongsberg
Personlig varamedlem: Spesialkonsulent Alvhild Yttergård, Tromsø

For perioden 1. november 2002 til 31. oktober 2004:

Lagmann Erik Melander, Oslo
Personlig varamedlem: Lagdommer Fridtjof Mohr, Hamar

Advokat Per Norvald Sperre, Ålesund
Personlig varamedlem: Advokat Kari Messelt Ekker, Trondheim

Generalsekretær Bernt Bull, Oslo
Personlig varamedlem: Sykepleier Rigmor Kofoed-Larsen, Lillehammer

6. Klagesaker m.v.

Samferdselsdepartementet

Klage fra Arne Eriksen over Samferdselsdepartementets vedtak av 13. mars 2002 om avslag på dokumentinnsyn. Klagen tas ikke til følge.

7. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ekspedisjonssjef Enok Nygaard utnevnes til sendemann i Singapore, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Mette Ravn utnevnes til sendemann i Addis Abeba, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Helge Skaara utnevnes til sendemann i Mexico, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Sendemann i Managua, ambassadør Idar Johansen, utnevnes tillike til sendemann i San José, med rang som ambassadør.

Sendemann i Dar es Salaam, ambassadør Sigrid Romundset, utnevnes tillike til sendemann i Victoria, med rang som ambassadør.

Avdelingsdirektør Fredrik Arthur utnevnes til generalkonsul i Murmansk, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Konstituert ambassaderåd Paul Gulleik Larsen utnevnes til ministerråd og beordring til tjeneste ved ambassaden i Moskva, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Forlenget konstitusjon av tingrettsdommer Geir Grindhaug som tingrettsdommer i Stavanger tingrett til og med 31. desember 2002.

Kommunal- og regionaldepartementet

Forlenget konstitusjon av konstituert underdirektør Mette Kammen i Kommunal- og regionaldepartementet til og med 31. januar 2003.

Miljøverndepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Anne Beate Tangen utnevnes til avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet.

8. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 115/2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (taubaneanlegg til persontransport) kan bli bindende for Norge.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/34/EF (om endring av rådsdirektiv 93/104/EF om visse aspekter ved organisering av arbeidstiden til å omfatte sektorer og virksomhet som er unntatt fra direktivet) i EØS-avtalen.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for utenriksminister Jan Petersen med ektefelle ved deltakelse på NATOs parlamentarikerforsamling i Sofia 24. – 28. mai 2002.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Svein Ludvigsen med ektefelle ved deltakelse på den nordatlantiske konferanse i St. Petersburg 29. mai – 1. juni 2002.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Børge Brende med ektefelle ved deltakelse på møte for miljøvernministre på Palma de Mallorca 24. – 26. mai 2002.