Offisielt fra statsråd 15. november 1996

OFFISIELT FRA STATSRÅD

15. november 1996

Statsråd ble holdt på Oslo slott 15. november 1996. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, bistandssaker

Ot prp nr 13 (1996-97) Om lov om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (NORFUND) St prp nr 17 (1996-97) Om endringar på statsbudsjettet for 1996 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet

Administrasjonsdepartementet

St prp nr 10 (1996-97) Om endringer på statsbudsjettet for 1996

Barne- og familiedepartementet

St prp nr 22 (1996-97) Endringer på statsbudsjettet for 1996 under Barne- og familiedepartementet

Finans- og tolldepartementet

St prp nr 11 (1996-97) Om endringer av løyvingar på statsbudsjettet for 1996 under Finans- og tolldepartementet St prp nr 18 (1996-97) Om fullmakt til å ta opp innanlandske og utanlandske statslån St meld nr 11 (1996-97) Verksemda til Noregs Kommunalbank i 1994 og 1995

Forsvarsdepartementet

St prp nr 14 (1996-97) Om endringar i løyvingar m v i forsvarsbudsjettet for 1996

Justis- og politidepartementet

St prp nr 9 (1996-97) Om endringar på statsbudsjettet og Svalbardbudsjettet for 1996 under diverse kapittel administrert av Justis- og politidepartementet

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

St prp nr 16 (1996-97) Om endringar på statsbudsjettet for 1996 under kapittel administrerte av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet

Kommunal- og arbeidsdepartementet

St prp nr 12 (1996-97) Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger i statsbudsjettet for 1996 under Kommunal- og arbeidsdepartementets ansvarsområde St prp nr 19 (1996-97) Samordning av Kommunal- og arbeidsdepartementets bostøtteordning og Sosial- og helsedepartementets botilskuddsordning

Landbruksdepartementet

St prp nr 8 (1996-97) Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 1996 under Landbruksdepartementet

Miljøverndepartementet

St prp nr 21 (1996-97) Endringer på statsbudsjettet for 1996 under Miljøverndepartementet

Nærings- og energidepartementet

St prp nr 15 (1996-97) Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 1996 og andre saker under Nærings- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

St prp nr 1 Tillegg nr 4 (1996-97) Om ei ordning med førtidspensjon i særlovselskapet Postverket m.m.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

St prp nr 13 (1996-97) Om endringer i statsbudsjettet for 1996 under enkelte kapitler under Sosial- og helsedepartementet St prp nr 20 (1996-97) Om endringer i bevilgninger under folketrygden i statsbudsjettet for 1996

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Lov 28. juni 1996 nr 53 om lov om endringar i lov av 13. juni 1969 nr 24 om grunnskolen m.m. Loven trer i kraft fra 1. juli 1997.

3.Forskrifter

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Forskrift til gjennomføring av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråds resolusjon nr 1070 av 16. august 1996 om begrensede sanksjoner mot Sudan.

4.Delegasjon av myndighet

Finans- og tolldepartementet

Overføring av det administrative ansvaret for Norges Kommunalbank fra Finans- og tolldepartementet til Kommunal- og arbeidsdepartementet.

5.Styrer, utvalg

Følgende oppnevnes som medlemmer til klagenemnda for disiplinærsaker i Forsvaret fra 1. januar 1997:

Førstebyfogd Knut Almaas, leder
Byrettsdommer Reidun Jardam, første vararepresentant for lederen
Lagdommer Odd Blomdal, andre vararepresentant for lederen

Oberstløytnant Roar Hannestad, befalsmedlem
Major Bjørn Einar Hafskjold, første vararepresentant for befalsmedlemmet
Major Morten Unger, andre vararepresentant for befalsmedlemmet
Menig Anders Råve, vernepliktig medlem
Menig Emil Raaen, første vararepresentant for det vernepliktige medlemmet
Menig Helge Brinck Sand, andre vararepresentant for det vernepliktige medlemmet

6.Klagesaker mv

Administrasjonsdepartementet

Klager fra Nore og Uvdal kommune (Nore og Uvdal bygdetun) og Lågdalsmuseet, Kongsberg over Administrasjonsdepartementets vedtak 7. mai og 15. juli 1996 om ikke å gi avkall på statens arv etter Guri Jeljorden (innbo og løsøre) til fordel for Nore og Uvdal kommune (Nore og Uvdal bygdetun) og Lågdalsmuseet, Kongsberg. Klagene tas ikke til følge.

Landbruksdepartementet

Klage over Landbrukdepartementets vedtak om å trekke tilbake konsesjonsmeddelelsen til Jarle Olav Østhus i Bjugn kommune oppheves.

7.Utnevnelser mv

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Konstitusjon av ambassadør Arnt Magne Rindal til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Landbruksdepartementet

Byråsjef Oddmund Øfsthus utnevnes til underdirektør i Landbruksdepartementet med tiltredelse fra 1. desember 1996.

Byråsjef Henrik Valeur utnevnes til underdirektør i Landbruksdepartementet med tiltredelse fra 1. desember 1996.

Kontorsjef Reidun Østlie utnevnes til underdirektør i Landbruksdepartementet med tiltredelse fra 1. desember 1996.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Prosjektleder Toril Roscher-Nielsen utnevnes til avdelingsdirektør i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

8.Andre saker

Statsministeren

Statsråd Sylvia Kristin Brustad fritas fra å bestyre Administrasjonsdepartementet med virkning fra fredag 15. november 1996 kl. 1200.

Statsråd Terje Rød-Larsen overtar styringen av Administrasjonsdepartementet fra samme tidspunkt.

Statssekretær Haktor Helland skal fra samme tidspunkt også være statssekretær i Administrasjonsdepartementet.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om EFTA-landenes deltakelse i Fellesskapets handlingsprogram for fremme av den audiovisuelle programindustrien i Europa og europeiske audiovisuelle verk, MEDIA II.

Dekning av reise og oppholdsutgifter for statsminister Thorbjørn Jagland med ektefelle ved offisielt besøk i Estland 19.-20. november 1996.

Forsvarsdepartementet

Norsk tilslutning til Western European Armaments Organisation.

Lagt inn 15 november 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen