Offisielt fra statsråd 15. november 2002

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 15. november 2002. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 15 (2002-2003)
Om samtykke til ratifikasjon av en avtale med tilhørende vedlegg mellom EFTA-statene og Singapore undertegnet på Island 26. juni 2002 (frihandelsavtale)

St.prp. nr. 16 (2002-2003)
Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 154/2002 av 8. november 2002 om endring av artikkel 1 i protokoll 31 i EØS-avtalen om EFTA/EØS-statenes deltagelse i EUs 6. rammeprogram for forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjonsaktiviteter

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

St.prp. nr. 30 (2002-2003)
Om endringar på statsbudsjettet for 2002 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

St.prp. nr. 27 (2002-2003)
Endringer på statsbudsjettet for 2002 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Barne- og familiedepartementet

St.prp. nr. 19 (2002-2003)
Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2002 under Barne- og familiedepartementet

Finansdepartementet

St.prp. nr. 14 (2002-2003)
Om samtykke til å sette i kraft en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Kongeriket Sverige om særskilte bestemmelser for å unngå dobbeltbeskatning ved bygging, vedlikehold og drift av grensebro som inngår i Den nye Svinesundsforbindelsen, undertegnet i Stockholm 22. oktober 2002

Fiskeridepartementet

St.prp. nr. 23 (2002-2003)
Om endringer av bevilgninger mv. for 2002 på Fiskeridepartementets område

Helsedepartementet

St.prp. nr. 26 (2002-2003)
Om endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet medregnet folketrygden for 2002 under Helsedepartementet

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 17 (2002-2003)
Om lov om endringar i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr

St.prp. nr. 28 (2002-2003)
Om endringar på statsbudsjettet for 2002 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

Kommunal- og arbeidsdepartementet

St.prp. nr. 22 (2002-2003)
Om endringer i statsbudsjettet 2002 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde

Landbruksdepartementet

St.prp. nr. 25 (2002-2003)
Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2002 under Landbruksdepartementet

Miljøverndepartementet

St.prp. nr. 20 (2002-2003)
Om endringer på statsbudsjettet for 2002 under kapitler administrert av Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

St.prp. nr. 18 (2002-2003)
Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2002 under Nærings- og handelsdepartementet

Olje- og energidepartementet

St.prp. nr. 21 (2002-2003)
Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 2002 m.m. under Olje- og energidepartementet og endringar i eigarstruktur i det norske gasstransportsystemet

Samferdselsdepartementet

St.prp. nr. 29 (2002-2003)
Om endring av løyvingar mv. for 2002 på Samferdselsdepartementets område
(Pressemelding)

Sosialdepartementet

St.prp. nr. 17 (2002-2003)
Om endringar under enkelte kapittel på statsbudsjettet medrekna folketrygda for 2002

Utdannings- og forskningsdepartementet

St.prp. nr. 24 (2002-2003)
Om endringer på statsbudsjettet for 2002 under kapitler administrert av Utdannings- og forskningsdepartementet

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak av 14. november 2002 til lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Kommunalansattes Fellesorganisasjon og Servicebedriftenes Landsforening i samband med tariffrevisjonen 2002.
Besl. O nr. 8 (2002-2003) Lov nr. 71

3. Forskrifter

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Fastsettelse av forskrift til gjennomføring av konvensjon av 3. mars 1973 om internasjonal handel med truede arter av vill flora og fauna (CITES).
( Pressemelding)

Fiskeridepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift av 12. desember 1986 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål.

Helsedepartementet

Fastsettelse av forskrift om de ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og helseforetaks styrer.

Nærings- og handelsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser.
(Se også pkt. 4 Styrer, utvalg)

4. Styrer, utvalg

Finansdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et ekspertutvalg som skal vurdere utfordringer for konkurranseutsatt sektor i årene framover:

Leder:Professor Steinar Holden, Bærum
Medlemmer:
Sjefsøkonom Stein Reegård, Bærum
Sjefsøkonom Bjørn Tore Stølen, Oslo
Sjefsøkonom Tor Steig, Oslo
Direktør Lars E. Haartveit, Bærum
Forskningsleder Hege Torp, Oslo
Avdelingsdirektør Arent Skjæveland, Bærum
Seniorrådgiver Ylva Søvik, Oslo
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes i klagenemnda for offentlige anskaffelser:

Leder:Bjørg Ven (advokat), Oslo
Medlemmer:
Svein Dahl (lagdommer), Bærum
Kai Krüger, (professor), Bergen
Inger Roll-Matthiesen (advokat), Oslo
Jens Bugge (høyesterettsdommer - pensjonert), Bærum
Siri Teigum (advokat), Oslo
Per Christiansen (professor), Tromsø
Andreas Wahl (advokat), Oslo
Morten Goller (advokat), Oslo
Inger Marie Dons Jensen (lagdommer), Løten
(Se også pkt. 3 Forskrifter)

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å foreta en bred gjennomgang med sikte på en bedre organisering og forvaltning av det statlige eierskapet – "Statseierskapsutvalget":

1.Adm.direktør Trond Reinertsen, Trondheim, leder
2.Regjeringsadvokat Sven O. Fagernæs, Oslo
3.Konserndirektør Grete Faremo, Oslo
4.Nestleder i LO Roar Flaathen, Kongsberg
5.Direktør i UMOE Erlend Grimstad, Bærum
6.Direktør i NHO Arnulf Ingebrigtsen, Oslo
7.Daglig leder Brit Rugland, Stavanger
8.Arb. styreformann Benedicte Berg Schilbred, Tromsø
9.Adm. direktør Steinar Stokke, Asker
10.Professor Siri Pettersen Strandenes, Bergen
(Pressemelding)

5. Klagesaker m.v.

Nærings- og handelsdepartementet

Klage fra journalist Cathrine Graff over Nærings- og handelsdepartementets vedtak om ikke å gi innsyn i vedlegg til dokument 10 i sak 2000/4701 med hjemmel i offentlighetsloven § 5 andre ledd bokstav b). Klagen tas ikke til følge.

6. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Avdelingsdirektør Jan Gerhard Lassen utnevnes til ambassadør i Brasilia med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Byråsjef Jan Ole Grevstad utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet

Konstituert ekspedisjonssjef Morten Baltzersen utnevnes til ekspedisjonssjef i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Seniorrådgiver Rolf Kjos utnevnes til underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommunal- og regionaldepartementet

Rådgiver Mona Helland konstitueres som underdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer og fram til 12. mai 2004.

Nærings- og handelsdepartementet

Underdirektør Marit Andersen utnevnes til avdelingsdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Lise Christina Boeck Jakobsen utnevnes til underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Per Sigurdsson Nestande utnevnes til underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Inngåelse av avtale i form av brevveksling mellom Norge og Det europeiske fellesskap om endring av importbestemmelsene for visse bearbeidede landsbruksvarer.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Kjell Magne Bondevik med ektefelle ved deltakelse på NATOs toppmøte i Praha 21. – 22. november 2002.

Sosialdepartementet

Pensjonstrygden for fiskere – årlig regulering av medlemspremien.