Offisielt fra statsråd 15. oktober 1999

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 15. oktober 1999. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

linkdoc002005-040004#docSt meld nr 6 (1999-2000) Embetsutnemningar m.m. 1. juli 1998 – 30. juni 1999.

Justis- og politidepartementet

linkdoc012005-050052#docOt prp nr 3 (1999-2000) Om lov om endringar i rettergangslovgjevinga m.m. (harmonisering av rettsmiddelfristar, effektivisering av bøtestraffa og endring av prosessreglane for Høgsterett m.m.). linkdoc012005-050053#docOt prp nr 4 (1999-2000) Om lov om endring i lov 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eigedom. linkdoc012005-050054#docOt prp nr 7 (1999-2000) Om lov om endringer i politiloven (den sentrale politiledelsen).

Nærings- og handelsdepartementet

linkdoc024005-030012#docSt prp nr 4 (1999-2000) Finansiering av publikumsrettet informasjonstiltak i forbindelse med år 2000-problemet.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

linkdoc030005-050039#docOt prp nr 6 (1999-2000) Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 1999).

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

linkdoc030005-050038#docOt prp nr 5 (1999-2000) Om lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven).

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Samferdselsdepartementet

Ikrafttredelse av lov 24. september 1999 nr. 75 om endringar i lov 24. juni 1994 nr. 45 om omdanning av forvaltningsbedrifta Televerket til aksjeselskap og om oppheving av lov 24. juni 1994 nr. 44 om at tilsette i Televerket mellombels skal behalde visse rettar etter lov av 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn ved overgang til selskap utskild frå Televerket. Loven trer i kraft 18. oktober 1999.

3.Klagesaker m.v.

Justis- og politidepartementet

Klage fra Hordaland Idrettskrets over Justis- og politidepartementets vedtak 26. august 1999 om fastsettelse av en øvre grense på oppstilling av inntil 10 automater i år 2000 og videre 5 automater i år 2001, tas ikke til følge.

4.Utnevnelser m.v.

Statsministeren

Statssekretær Arne Synnes gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær i Finans- og tolldepartementet.

Statssekretær Helge Eide gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær i Arbeids- og administrasjonsdepartementet fra 18. oktober 1999 kl. 0800. Han utnevnes fra samme tidspunkt til statssekretær i Finans- og tolldepartementet.

Sekretariatsleder Anna Kristine Jahr Røine utnevnes til statssekretær ved Statsministerens kontor med tiltredelse 18. oktober 1999 kl. 0800.

Finans- og tolldepartementet

Direktør Marit Wiig åremålsbeskikkes som toll- og avgiftsdirektør for en periode på 6 år fra det tidspunkt Finans- og tolldepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Rådgiver Marit Rossehaug utnevnes som underdirektør ved Ringerike kretsfengsel med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Forlenget konstitusjon av konstituert underdirektør Svein Harsten som underdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet fra 16. januar 2000 fram til 1. august 2000.

Nærings- og handelsdepartementet

Rådgiver Elisabeth Berger konstitueres som underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet fram til 15. mars 2001 med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning av Den reviderte europeiske sosialpakt av 3. mai 1996.

Ratifikasjon av artiklene 1, 4-6, 9-17, 20-25, 28, 30 og 31, samt 2 nr. 1-6, 3 nr. 2-3, 7 nr. 1-3, nr. 5-8, nr. 10, 8 nr. 1 og 3, 19 nr. 1-7, nr. 9-12 og 27 nr. 1 c og 2.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for utenriksminister Knut Vollebæk med ektefelle ved offisielt besøk til Tyskland og Hellas 19. – 24. oktober 1999.

Olje- og energidepartementet

Aust-Agder kraftverk og Vestfold Kraft Energi AS. Endring av konsesjonsvilkår for Hekni kraftverk i Otra, Bygland og Valle kommuner – sløyfing av sirenevarsling.

Samferdselsdepartementet

Tildeling av konsesjon til flyselskapet Malev Hungarian Airlines for drift av flyruter mellom Budapest og Oslo v.v.

Tildeling av konsesjon til flyselskapet Air Lithuania for drift av flyruter mellom Litauen og Norge v.v.

Tildeling av konsesjon til flyselskapet Kenya Airways for drift av flyruter mellom Kenya og Norge v.v.

Tildeling av konsesjon til flyselskapet Thai Airways International for drift av flyruter mellom Thailand og Norge v.v.

Lagt inn 15. oktober 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen