Offisielt fra statsråd 16. august 2002

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 16. august 2002. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Kommunal- og regionaldepartementet

Ot.prp. nr. 112 (2001-2002)
Om lov om endringer i plan- og bygningsloven (tidsfrister i byggesaker, forenklinger m.m.)
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet

Ot.prp. nr. 113 (2001-2002)
Om lov om endringer i plan- og bygningsloven (tidsfrister i planleggingen, kart og stedfestet informasjon)
(Pressemelding)

2. Delegasjon av myndighet

Barne- og familiedepartementet

Kongens myndighet etter lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester § 4 delegeres til Helsedepartementet.

3. Klagesaker m.v.

Olje- og energidepartementet

Klage fra Ingvild Rugland over Olje- og energidepartementets vedtak 11. juli om avslag på begjæring om innsyn i vedlegg til brev fra Petoro AS 25. juni 2002 ”Avkastningskrav for Petoro”, og i brev fra Petoro AS 27. juni 2002 ”Petoro AS budsjett 2002 – Forretningsføreravtaler”. Klagen tas ikke til følge.

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Canberra, Wellington, Nuku’alofa, Rarotonga og Suva, ambassadør Ove Thorsheim, utnevnes tillike til sendemann i Port Moresby, med rang som ambassadør.

Ministerråd Elin Østebø Johansen utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Rune Aasheim utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet

Underdirektør Jorunn Bødtker utnevnes til avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Tingrettsdommer Tine Odland utnevnes til tingrettsdommer i Haugesund tingrett og konstitueres som sorenskriver samme sted med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert ekspedisjonssjef Karin Margrethe Bugge utnevnes til ekspedisjonssjef i Justis- og politidepartementet og konstituert avdelingsdirektør Gjermund Rønning utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet med virkning fra 1. oktober 2002.

Konstituert lovrådgiver Eyvin Sivertsen og rådgiver Ingeborg Birgitte Holtskog Olebakken utnevnes til lovrådgivere i Justis- og politidepartementet.

Rådgiver Vibeke Irene Løvold konstitueres som lovrådgiver i Justis- og politidepartementet.

Lagdommer Nina Mår Tapper innvilges permisjon uten lønn fra sitt embete ved Frostating lagmannsrett fra 1. februar 2003 til og med 31. desember 2005.

5. Andre saker

Utenriksdepartementet

Følgende delegasjon oppnevnes til De forente nasjoners toppmøte om bærekraftig utvikling:

Statsminister Kjell Magne Bondevik, leder
Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson
Miljøvernminister Børge Brende
Statssekretær Gunnar Kvassheim
Statssekretær Odd Jostein Sæter
Statssekretær Elsbeth Tronstad

Stortingsrepresentant Gunhild Øyangen
Stortingsrepresentant Øyvind Halleraker
Stortingsrepresentant Morten Høglund
Stortingsrepresentant Lars Rise
Stortingsrepresentant Ingvild Vaggen Malvik
Stortingsrepresentant Inger S. Enger

Medlem i Sametingsrådet Johan Mikkel Sara

Assisterende utenriksråd Per Ludvig Magnus, Utenriksdepartementet
Ekspedisjonssjef Bente Angell-Hansen, Statsministerens kontor
Ekspedisjonssjef Åge B. Grutle, Utenriksdepartementet
Ekspedisjonssjef Eldrid Nordbø, Miljøverndepartementet
Ambassadør Jon Bech, Norges ambassade i Pretoria
Spesialrådgiver Gunnar H. Lindeman, Utenriksdepartementet
Informasjonssjef Øivind Østang, Statsministerens kontor
Seniorrådgiver Idunn Eidheim, Miljøverndepartementet
Avdelingsdirektør Per Egil Selvaag, Utenriksdepartementet
Underdirektør Mari Skåre, Utenriksdepartementet
Underdirektør Geir Løkken, Utenriksdepartementet
Byråsjef Arman Aardal, Utenriksdepartementet
Seniorrådgiver Paul Hofseth, Miljøverndepartementet
Ambassaderåd Katja Nordgaard, Norges ambassade i Pretoria
Informasjonssjef Eva Nordvik, Miljøverndepartementet
Rådgiver Ulla Birgitte Hegg, Statsministerens kontor
Rådgiver Grete Ødegaard, Utenriksdepartementet
Rådgiver Jan Borring, Miljøverndepartementet
Rådgiver Elisabeth Salvesen, Utenriksdepartementet
Første ambassadesekretær Inger Næss, Norges ambassaden i Pretoria
Førstekonsulent Thomas Lid Ball, Miljøverndepartementet
Avdelingsdirektør Morten Svelle, NORAD
Seniorrådgiver Knut Opsal, NORAD

Daglig leder Morten Eriksen, Forum for Utvikling og Miljø
Sentralstyremedlem Grethe W. Bjørlo, Kommunenes Sentralforbund
Sekretær Trine Lise Sundnes, Landsorganisasjonen i Norge
Nestleder i Natur og Ungdom Ane Hansdatter Kismul, Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar
Seniorrådgiver Loa Bogason, Nordisk Ministerråd
Fagsjef for energi- og miljø Geir Høibye, Næringslivets Hovedorganisasjon

Utenriksdepartementet gis fullmakt til å utarbeide instruks for delegasjonen.

Statsgaranti for Edvard Munch-utstilling i Kunsthalle Bielefeld i Bielefeld i Tyskland, i perioden 4. november 2002 til og med 2. mars 2003.

Fiskeridepartementet

Inndeling av Fiskeridirektoratet i regioner fastsettes.

Landbruksdepartementet

Inndeling av det nye mattilsynet i regioner fastsettes.

Miljøverndepartementet

I medhold av lov av 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard (Svalbardmiljøloven) § 12 fredes Bjørnøya med sjøområdet ut til 4 nautiske mil som naturreservat.
(Pressemelding)