Offisielt fra statsråd 16. juli 1999

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 16. juli 1999. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Nærings- og handelsdepartementet

linkdoc024005-050011#docOt prp nr 95 (1998-99) Om lov om endringar i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjølova) og i enkelte andre lover

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 18. juni 1999 til lov om midlertidig endring i politiloven (utvidet adgang til visitasjon). Loven trer i kraft 1. september 1999.

Besl O nr 96 Lov nr 65

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 1999 til

1. Lov om Schengen informasjonssystem (SIS).

Besl O nr 83 Lov nr 66

2. Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover som følge av Schengensamarbeidet.

Besl O nr 84 Lov nr 67

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. juni 1999 til lov om omdanning av Noregs Kommunalbank til aksjeselskap.

Besl O nr 74 Lov nr 68

Nærings- og handelsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 2. februar 1999 til lov om endringer i lov av 27. november 1992 nr 116 om offentlige anskaffelser.

Besl O nr 35 Lov nr 69

3.Styrer, utvalg

Forsvarsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes i et forsvarspolitisk utvalg som skal gjennomgå norsk forsvarspolitikk med vekt på Forsvarets oppgaver og ambisjoner:

Utvalgets leder: Siviløkonom Bernt Stilluf Karlsen, Bærum Utvalgets nestleder: Fylkesvaraordfører i Troms Elisabeth Aspaker, Harstad

Utvalgets faste medlemmer:

Ordfører Odd G. Andreassen, Narvik Seksjonssjef Anders Mjelde, Sandnes Direktør Malin Stensønes, Oslo Lærer Bjørg Hope Galtung, Jondal Hovedfagsstipendiat Bård Vegar Solhjell, Naustdal Fylkesmann i Vest-Agder Ann Kristin Olsen, Kristiansand Fylkesmann i Aust-Agder Hjalmar Inge Sunde, Grimstad Direktør Rolf Tamnes, Oslo Generalmajor Svein Erik Lysgaard, Stavanger Direktør Ann Kristin Sydnes, Oslo

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes i et utvalg til utredning av lovregulering av kirkens dåpsopplæring:

Generalsekretær Nils-Tore Andersen (leder), Lørenskog Sokneprest Berit Øksnes Gjerløw (nestleder), Skiptvedt Forsker Erling Birkedal, Nittedal Sokneprest Solveig Fiske, Løten Direktør Frank Grimstad, Fet Høgskoledosent Sigmund Harbo, Stavanger Undervisningskonsulent Astrid Hareide, Bodø Student Ingunn Holbæk Langmoen, Oslo Biskop Finn Wagle, Trondheim

4.Klagesaker m.v.

Miljøverndepartementet

Klage fra advokatfirmaet Brækhus Dege over Miljøverndepartementets beslutning om å avslå begjæring om innsyn i følgende dokumenter vedrørende ECC A/S:

  1. Gjennomgang av forretningsplan og vurdering av åpningsbalanse for ECC AS, Deloitte & Touche, Oslo, 18.02.1999.
  2. Opprettelse av RENC og forholdet til EØS/EU-konkurranseregler, Thommessen Krefting Greve Lund, 18.01.1999.

Klagen tas ikke til følge.

5.Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Caracas, ambassadør Bjørnar S. Utheim, utnevnes til sendemann i Mexico, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Generalkonsul Dag Haakon Mork Ulnes utnevnes til sendemann i Caracas, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ministerråd Aase Speilberg Danielsen utnevnes til sendemann i Lisboa, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Spesialrådgiver Liv Mørch Finborud utnevnes til sendemann i Dublin, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Konstituert ambassaderåd Sven Østråt Owe utnevnes til ministerråd og beordring til tjeneste ved ambassaden i Paris, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ministerråd Steinar Gil utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Per Egil Selvaag utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Jannicke Jæger utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Førstekonsulent Geir Løkken utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Førstekonsulent Lene Lind utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommandørkaptein Øystein Hermod Skaugvolldal beskikkes som assisterende forsvarsattaché ved ambassaden i Moskva, for et tidsrom av inntil tre år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Johan Vetlesen beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) for energisaker ved Norges delegasjon til Den europeiske union i Brussel, for et tidsrom av inntil to år med mulighet for forlengelse, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Villa Kulild beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) for energisaker ved ambassaden i Washington, for et tidsrom av inntil to år med mulighet for forlengelse, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Underdirektør Petter Bauck beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) ved Representasjonskontoret overfor de palestinske myndigheter for et tidsrom av to år, med mulighet for forlengelse, fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

1. ambassadesekretær Tove Stub beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) ved ambassaden i Managua, for et tidsrom av to år, med mulighet for forlengelse, fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Rådgiver Marit Roti beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) ved ambassaden i Hanoi, for et tidsrom av to år, med mulighet for forlengelse, fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Rådgiver Harald Karlsnes beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) ved ambassaden i Kampala, for et tidsrom av to år, med mulighet for forlengelse, fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Rådgiver Anne Beathe Jensen beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) ved ambassaden i Maputo, for et tidsrom av to år, med mulighet for forlengelse, fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Underdirektør Sigrid Russwurm konstitueres som avdelingsdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Eirik Holtedahl utnevnes til underdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Brigader Svein Ivar Hansen utnevnes til generalmajor i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kommandør Arild Sandbekk utnevnes til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberst Anders Thorheim utnevnes til brigader i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Einar Harald Askebakke utnevnes til oberst i Artilleriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Arve Eidem utnevnes til oberst i Infanteriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kommandørkaptein Lars Johan Fleisje utnevnes til kommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Advokat Hans Kveli utnevnes til dommer i Frostating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Advokat Hege Christin Haukaas utnevnes til lovrådgiver i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Professor dr. juris Kai Krüger konstitueres som dommer i Høyesterett fra 16. august 1999 til og med 21. november 1999.

Ekspedisjonssjef Arne Gudbrand Arnesen konsitueres som lovrådgiver i Justis- og politidepartementet for tre år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Førstekonsulent Liv Synnøve Taraldsrud konstitueres som lovrådgiver i Justis- og politidepartementet fra 1. august 1999.

Politiinspektør Elisabeth Kaas konstitueres som politimester i Vardø med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer og fram til 1. januar 2001.

Rådgiver Per Egil Schwab konstitueres som underdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer og fram til 31. desember 2000.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Rådgiver John Røyrvik utnevnes til underdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kulturdepartementet

Rådgiver Lars Petter Øyen utnevnes til byråsjef i Kulturdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Landbruksdepartementet

Konst. jordskiftedommer Olav Bruflot beskikkes som jordskiftedommer ved Sunnhordland jordskifterett, med tiltredelse fra det tidspunkt Landbruksdepartementet bestemmer.

Prosjektleder Terje Malm beskikkes som jordskiftedommer ved Hedmark og Sør-Østerdal jordskifterett, med tiltredelse fra det tidspunkt Landbruksdepartementet bestemmer.

6.Andre saker

Utenriksdepartementet

Undertegning av avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Republikken Filippinenes regjering om skipsfart.

Undertegning av avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Republikken Slovenias regjering om gjensidig bistand mellom de respektive tollmyndigheter.

Norge gir underretning om at de nødvendige interne krav for ikrafttredelse av overenskomst av 25. august 1998 mellom Norge og Storbritannia om endring av Frigg-overenskomsten av 10. mai 1976, og en rammeavtale av 25. august 1998 om legging og drift av, samt jurisdiksjon, er oppfylt.

Det foretas noteveksling om endring i Overenskomst av 16. oktober 1979 mellom Norge og Storbritannia om utnyttelsen av Murchison-reservoaret og transport av petroleum fra dette.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Kåre Gjønnes med ektefelle ved offisielt besøk til Island 8.-11. august 1999.

Lagt inn 16. juli 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen