Offisielt fra statsråd 16. juni 1995


OFFISIELT FRA STATSRÅD

Statsråd ble holdt på Oslo slott 16. juni 1995. Det ble fattet følgende vedtak:

Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet

St prp nr 73 (1994-95) Om samtykke til godkjenning av EØS-komitéens beslutning nr. 36/95 av 19. mai 1995 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter (ny artikkel 13 om kultursamarbeid)

St meld nr 45 (1994-95) Om samarbeidet i Atlanterhavspakta sin organisasjon i 1994

St meld nr 47 (1994-95) Om Handlingsprogrammet for Øst-Europa

Finans- og tolldepartementet

St meld nr 3 (1994-95) Statsrekneskapen medrekna folketrygda for budsjett-terminen 1994

Forsvarsdepartementet

St prp nr 70 (1994-95) Om Heimevernets framtidige organisasjon

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Ot prp nr 68 (1994-95) Om lov om Opplysningsvesenets fond

Kommunal- og arbeidsdepartementet

St meld nr 42 (1994-95) Om Sametingets virksomhet i 1994

Kulturdepartementet

Ot prp nr 69 (1994-95) Norsk rikskringkasting som aksjeselskap Om lov om endringer i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting

St meld nr 46 (1994-95) Om tilleggskanal for NRK-Fjernsynet m.v.

Samferdselsdepartementet

Ot prp nr 70 (1994-95) Om lov om at tilsatte ved Postens datasentral midlertidig skal beholde visse rettigheter etter tjenestemannsloven ved overgang til Statens Datasentral AS

Sanksjoner og ikrafttredelser

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Lov om endringar i lov 13 juni 1969 nr 24 om grunnskolen. Besl O nr 55 Lov nr 28. Loven trer i kraft straks

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Lov om endringer i lov av 1. mars 1985 nr. 3 om stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunestyrevalg (valgloven). Besl O nr 62 Lov nr 29. Loven trer i kraft straks

Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Norsk Politiforbund/Lensmannsetatenes Landslag og Staten ved Administrasjonsdepartementet i forbindelse med tariffrevisjonen pr 1 mai 1995. Besl O nr 81 Lov nr 30 Loven trer i kraft straks

Lov om lønnsnemndbehandling av enkelte arbeidstvister i offentlig sektor i forbindelse med tariffrevisjonen pr 1 mai 1995. Besl O nr 82 Lov nr 31 Loven trer i kraft straks

Sosial- og helsedepartementet

Lov om endring i lov 17 juni 1966 nr 12 om folketrygd og i enkelte andre lover. Besl O nr 75 Lov nr 32.

Styrer, utvalg

Utenriksdepartementet, handelssaker

Følgende oppnevnes som medlemmer av nytt midlertidig styre for Norges Eksportråd:

Direktør Gerhard Heiberg, Oslo (leder)
Avdelingsleder Tor Andersen, Oslo
Viseadm.direktør Gro Brækken, Oslo
Dirktør Arild Ingierd, Oslo
Avdelingsleder Mathilde Karlsen, Finnsnes
Eksportsjef Heddy Anne Torp Lund, Oppegård
Direktør Bjørn Sjaastad, Bergen
En representant for de ansatte i Norges Eksportråd

Klagesaker

Utenriksdepartementet, handelssaker

Klage fra P/R Brødrene Nyvoll over Utenriksdepartementets vedtak av 6. februar 1995 om avslag på søknad om refusjon for å sikre sysselsetting av norske sjøfolk for 1. og 5. termin 1994. Klagen tas ikke til følge.

Finans- og tolldepartementet

Klage fra Kjell O Jøntvedt over Finansdepartementets vedtak av 4. november 1992 om avslag på søknad om ettergivelse av arveavgift. Klagen tas ikke til følge.

Utnevnelser mv

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Byråsjef Åslaug Marie Haga utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberst II Øystein Vinje utnevnes til oberst I i Luftforsvaret fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Majorene Svein Willy Grøtte, Øyvind Dammen og Anders Lundesgaard utnevnes til oberstløytnanter i Hæren fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Lagdommer Einar Rege utnevnes til byfogd ved Oslo byfogdembete fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Advokatene Halvard Hauge, Dagfinn Grønvik, Sissel Domaas og underdirektør Øyvind Østberg utnevnes til dommere ved Oslo byrett fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Dommer Anne Marie Stoltz utnevnes til sorenskriver ved Valdres sorenskriverembete fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Dommer Yngve Svendsen utnevnes til sorenskriver ved Hadeland og Land sorenskriverembete fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Dommerfullmektig Anne Margot Brodtkorb og rådgiver Anne Kristin Herse utnevnes til underdirektører i Justis- og politidepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Borghild Abusland utnevnes til avdelingsdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Førstekonsulent Eva Liljegren utnevnes til underdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Konstituert underdirektør Kari Østvedt utnevnes til underdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Kulturdepartementet

Førstekonservator Tone Skedsmo beskikkes som direktør for Nasjonalgalleriet for en periode på seks år fra 1. august 1995.

Byråsjef Leif Banggren utnevnes til underdirektør i Kulturdeparte- mentet fra den tid departementet bestemmer.

Nærings- og energidepartementet

Rådgiver Trond Fredrik Mellingsæter utnevnes til underdirektør i Nærings- og energidepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Konstituert byråsjef Toril Johanne Svaan utnevnes til byråsjef i Nærings- og energidepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Konstituert byråsjef Eli Johanne Lundemo utnevnes til byråsjef i Sosial- og helsedepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ratifikasjon av konvensjon om sikkerheten til FN-personell og tilknyttet personell av 9. desember 1994

Utenriksdepartementet, handelssaker

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komitéens beslutning nr. 18/94 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (finansielle tjenester) kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komitéens beslutning nr. 19/95 av 5. april 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (energi) kan bli bindende for Norge.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS- komitéens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg VIII (helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn) om innlemmelse av rådsdirektiv 94/95/EF om konsernfaglig samarbeid.

Utenriksdepartementet, bistandssaker

Undertegning, med forbehold om ratifikasjon, av kornhandelskonvensjonen 1995.

Undertegning, med forbehold om ratifikasjon, av matvarehjelpkonvensjonen 1995.

Fullmakt for Utenriksdepartementet til å yte tilskudd på NOK 24 073 503 til innsats for tørkerammede i Etiopia.

Forsvarsdepartementet

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for ektefellen til general- inspektøren for Sjøforsvaret i forbindelse med tjenestereise til Sverige 28-31 august 1995.

Dekning av utgifter for ektefelle til forsvarsattachéen i Bonn i forbindelse med tjenestereise i Tyskland 29. mai - 1. juni 1995.Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Vedtak om fastsettelse av øvre aldersgrense for behovsprøving mot førsørgers inntekt og formue oppheves med virkning fra under- visningsåret 1995-96.

Miljøverndepartementet

Fylkesplan for Vest-Agder godkjennes.


Lagt inn 19. juni 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen