Offisielt fra statsråd 16. juni 2000

Offisielt fra statsråd 16. juni 2000

Statsråd ble holdt på Oslo slott 16. juni 2000. Følgende vedtak offentliggjøres:

  1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.meld. nr. 45 (1999-2000)

 

Eksport av forsvarsmateriell frå Noreg i 1999

Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 71 (1999-2000)

 

Om lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven)

Ot.prp. nr. 73 (1999-2000)

 

Om lov om børsvirksomhet m.m. (børsloven)

Fiskeridepartementet

St.meld. nr. 44 (1999-2000)

 

Om dei fiskeriavtalene Noreg har inngått med andre land for 2000 og fisket etter avtalene i 1998 og 1999

Kommunal- og regionaldepartementet

Ot.prp. nr. 72 (1999-2000)

 

Om lov om endringer i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven)

  1. Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 25. mai 2000 til lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv.

Lov om endringer i verdipapirfondloven mv. romertall I, II og III trer i kraft fra 1. juli 2000.

Lov om endringer i verdipapirfondloven mv. romertall IV trer i kraft fra 1. januar 2000.

Besl. O. nr. 75 Lov nr. 40

(Se også pkt. 3 Delegasjon av myndighet)

Samferdselsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 9. juni 2000 til lov om endringer i lov 22. november 1996 nr. 65 om statens postselskap og lov 22. november 1996 nr. 66 om statens jernbanetrafikkselskap m.v.

Besl. O. nr. 91 Lov nr. 41

Sanksjon av Stortingets vedtak 25. mai 2000 til lov om granskningskommisjonen som skal foreta en bred gjennomgang av utredning, planlegging, prosjektering og utbygging av ny hovedflyplass for Østlandet og Gardermobanen.

Besl. O. nr. 74 Lov nr. 42

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Sanksjon av Stortingets vedtak 9. juni 2000 til lov om endringer i lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere m.m.

Besl. O. nr. 86 Lov nr. 43

Sanksjon av Stortingets vedtak 9. juni 2000 til lov om endringar i lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn mv.

Besl. O. nr. 85 Lov nr. 44

  1. Delegasjon av myndighet

Finansdepartementet

Kongens myndighet til å gi forskrift om overgangsbestemmelser etter lov om endringer i verdipapirfondloven mv. romertall V annet ledd delegeres til Finansdepartementet.

(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

  1. Klagesaker m.v.

Justis- og politidepartementet

Klage fra Torbjørn Tekle over Justis- og politidepartementets avslag av 18. august 1999 på søknad om ettergivelse av det offentliges krav på saksomkostninger, tas ikke til følge.

  1. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Avdelingsdirektør Ove Thorsheim utnevnes til sendemann i Canberra, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Spesialrådgiver Torbjørn Frøysnes utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Erling Hannevig Wang beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) for forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål ved ambassaden i Washington, for et tidsrom av inntil to år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Kommandørkapein Terje Andersen beskikkes som assisterende forsvarsattaché ved ambassaden i Berlin, for et tidsrom av inntil tre år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Rådgiver Anne-Mette Ringdal utnevnes til underdirektør i Arbeids- og administrasjonsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Else Staven utnevnes til underdirektør i Arbeids- og administrasjonsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Barne- og familiedepartementet

Rådgiver Åsa Steinsvik konstitueres som avdelingsdirektør i Barne- og familiedepartementet fram til 28. februar 2001 med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Sorenskriver Kari Johanne Bjørnøy utnevnes til sorenskriver ved Sand sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kommunal- og regionaldepartementet

Rådgiver Kristin Aasta Morken utnevnes til underdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

  1. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Makedonia med tilhørende vedlegg og protokoller.

Undertegning av en landbruksprotokoll mellom Norge og Makedonia.

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 179/1999 vedrørende sikker drift av ro-ro-ferger og hurtiggående passasjerfartøyer i rutetrafikk kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 40/2000 vedrørende et handlingsprogram i fellesskapet for katastrofeberedskap kan bli bindende for Norge.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om et flerårig program til fremme av energieffektivitet (SAVE).

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om et flerårig program for fremming av fornybare energikilder (ALTENER).

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Otto Gregussen med ektefelle ved offisielt besøk til Russland 20. – 23. juni 2000.

Forsvarsdepartementet

Nedleggelse av Nedgraderingsrådet.

Kommunal- og regionaldepartementet

Fastsetting av valgdag for stortingsvalg og sametingsvalg for perioden 2001-2005 til mandag 10. september 2001.

Landbruksdepartementet

Opprettholdelse av Landbruksdepartementets vedtak av 16. mars 2000 hvor fylkeslandbruksstyrets vedtak om å gi samtykke til fradeling av bebyggelsen på gnr. 18/5 i Holtålen kommune ble omgjort.

VEDLEGG