Offisielt fra statsråd 16. mars 2001

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 16. mars 2001. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 55 (2000-2001)
Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 91/2000 av 27. oktober 2000 om endring av vedlegg XI i EØS-avtalen (direktiv om elektronisk handel)

St.prp. nr. 56 (2000-2001)
Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om endring av protokoll 31 i EØS-avtala om EFTA/EØS-statane si deltaking i Fellesskapet sitt program for audiovisuell industri (MEDIA Plus 2001-2005)

St.prp. nr. 57 (2000-2001)
Om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om endring av protokoll 31 i EØS-avtalen om EFTA/EØS-statenes deltakelse i EUs program for næringsliv og entreprenørskap

Fiskeridepartementet

St.meld. nr. 28 (2000-2001)
Fyrstasjonene – posisjon og betydning i en moderne navigasjonsinfrastruktur
(Pressemelding)

 

Olje- og energidepartementet

Ot.prp. nr. 48 (2000-2001)
Om lov om endring i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet (forvalterordning for statens direkte økonomiske engasjement)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. februar 2001 til lov om endringer i inkassoloven. Loven trer i kraft 1. januar 2002.

Besl. O. nr. 61 Lov nr. 8

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 1. mars 2001 til lov om endring i lov 1. mars 1985 nr. 3 om stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunestyrevalg (valgloven).
Loven trer i kraft straks.
Besl. O. nr. 66 Lov nr. 9

3. Forskrifter

Fiskeridepartementet

Forskrift om utvidelse av oppdrettslovens virkeområde vedtas.
(Pressemelding)

 

4. Styrer, utvalg

Justis- og politidepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal fremlegge lovutkast vedrørende arealplaners betydning for ekspropriasjonserstatningsutmålingen:

Leder:

Høyesterettsdommer Jens Edvin Andreassen Skoghøy, Vestby

Øvrige medlemmer:

Siviløkonom Svein Abrahamsen, Oslo
Advokat Kristin Bjella, Bærum
Professor Carl August Fleischer, Oslo
Senioringeniør Dagfinn Løyland, Oslo
Rådmann Kristina Nilssen, Asker
Advokat Tor N. Rekve, Tromsø
Advokat Elisabeth Stenwig, Oslo

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Vytautas Valaitis utnevnes til ulønnet konsul i Kaunas, Litauen.

(Se også pkt. 6 Andre saker)

Per Sonne Nøddeboe utnevnes til ulønnet konsul i Mbabane, Swaziland.

Justis- og politidepartementet

Konstituert statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen utnevnes til statsadvokat ved Hordaland statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert statsadvokat Gunnar Henry Fløystad konstitueres som statsadvokat ved Hordaland statsadvokatembeter dog ikke ut over 1. mai 2002.

Landbruksdepartementet

Overingeniør Øystein Jakob Bjerva beskikkes som jordskiftedommer ved Akershus og Oslo jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Landbruksdepartementet bestemmer.

6. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Inngåelse av en avtale mellom Danmark, Island og Norge om samarbeid i konkurransesaker.
(Pressemelding)

 

Opprettelse av et ulønnet konsulat i Kaunas, Litauen.

(Se også pkt. 5 Utnevnelser mv.)

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

Undertegning av en avtale mellom regjeringen i Kongeriket Norge og regjeringen i Republikken Tanzania om konsolidering av Republikken Tanzanias gjeld.
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet

Godkjennelse av fylkesdelplan for tettstedsutvikling og kjøpesenteretablering i Aust-Agder.

Samferdselsdepartementet

Tildeling av konsesjon til flyselskapet United Parcel Service (UPS) for drift av fraktflyruter mellom USA og Norge v.v.
(Pressemelding)