Offisielt fra statsråd 16. oktober 1998

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 16. oktober 1998. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

linkdoc002005-040002#docSt meld nr 6 (1998-99) Embetsutnemningar m m 1. juli 1997 – 30. juni 1998

Landbruksdepartementet

linkdoc020005-050008#docOt prp nr 5 (1998-99) Om lov om endringer i lov 21. desember 1979 nr 77 om jordskifte o a (jordskifteloven) m m

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

linkdoc030005-050030#docOt prp nr 4 (1998-99) Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 1998)

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

linkdoc030005-030020#docSt prp nr 3 (1998-99) Om erstatning ved stråleskader etter brystkreftbehandling ved Radiumhospitalet i årene 1975-86.

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Finans- og tolldepartementet

Utsatt ikrafttredelse av lov 6. juni 1975 nr 29 om eigedomsskatt §§ 8,9,17 annet ledd og 18 og lov 13. juni 1980 nr 24 om ligningsforvaltning § 8-11 for anlegg for produksjon av elektrisk vannkraft. Bestemmelsene trer i kraft 1. januar 2000.

Justis- og politidepartementet

Delvis ikrafttredelse fra 1. november 1998 av lov 22. mai 1998 nr 31 om endringer i Almindelig borgerlig Straffelov 22. mai 1902 nr 10 m m.

3.Utnevnelser m.v.

Fiskeridepartementet

Underdirektør Astrid Holtan utneves til underdirektør i Fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberstløytnantene Oddvar Haagensen og Torgeir Dagfinn Teigum utnevnes til oberst i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Underdirektør Jan Fredrik Lockert utnevnes til avdelingsdirektør i Nærings- og handelsdepartementet.

Utenriksdepartementet

Rådgiver Eli Jonsvik utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Anne Sofie Bjelland utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert byråsjef Aasmund Rygnestad utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Benjamin Brubakken utnevnes til ulønnet konsul i Ho Chi Minh City, Vietnam. (Se også pkt. 4 Andre saker)

Underdirektør Dag Erling Stai beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) for fiskerisaker ved Norges faste delegasjon til Den europeiske union i Brussel, for et tidsrom av inntil 2 år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

4.Andre saker

Forsvarsdepartementet

Om vederlagsfri overdragelse av Forsvarets eiendom – stasjon 1 – i Fauske til Fauske kommune.

Olje- og energidepartementet

Fossheim Energiverk AS gis tillatelse til regulering av Trollebotsvatn i Breimsvassdraget, Jølster kommune.

Utenriksdepartementet

Undertegning av avtale mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om gjennomføring av visse bestemmelser om statsborgerrett.

Undertegning av ny overenskomst mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om Det nordiske utviklingsfondet.

Undertegning av ny overenskomst mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om Det nordiske miljøfinansieringsselskapet.

Opprettelse av et ulønnet konsulat i Ho Chi Minh City, Vietnam. (Se også pkt.3 Utnevnelser m v)

Lagt inn 16. oktober 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen