Offisielt fra statsråd 16. september 2005

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 16. september 2005. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Fiskeri- og kystdepartementet

St.prp. nr. 79 (2004-2005)
Om endringer av bevilgninger for 2005 under Fiskeri- og kystdepartementets område

2. Styrer, utvalg

Justis- og politidepartementet

Gjenoppnevning av Anne Kathrine Slungård og Vidar Stensland til faste medlemmer av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker for tre år fra 1. september 2005.

3. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør i Canberra, Wellington og Rarotonga, Lars Albert Wensell, utnevnes tillike til ambassadør i Suva, Fiji.

Helse- og omsorgsdepartementet

Pensjonert brigader Øyvind Rolstad oppnevnes som settedirektør for direktør ved Statens helsetilsyn Lars E. Hanssen til å behandle tilsynssak om legevirksomhet.

Justis- og politidepartementet

Forlenget konstitusjon av politiadvokat Hans Tore Høviskeland som førstestatsadvokat ved Økokrim fram til og med 31. desember 2006.

4. Andre saker

Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet gis samtykke til å utgiftsføre i statsbudsjettet for 2005 inntil kr 14 700 000 ut over bevilgningen under kap. 1062 Kystverket, post 01 Driftsutgifter.