Offisielt fra statsråd 17. april 1998

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 17. april 1998. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Barne- og familiedepartementet

linkdoc004005-030004#docSt prp nr 53 (1997-98) Innføring av kontantstøtte til småbarnsforeldre

Justis- og politidepartementet

linkdoc012005-030011#docSt prp nr 50 (1997-98) Billighetserstatninger av statskassen

Kulturdepartementet

linkdoc018005-030002#docSt prp nr 55 (1997-98) Om markeringen av tusenårsskiftet 2000 – 2005

Nærings- og handelsdepartementet

linkdoc024005-050006#docOt prp nr 50 (1997-98) Om lov om endringar i lov av 3. juni 1977 nr. 50 om arbeidstiden på skip og lov av 12. juni 1987 nr. 48 om norsk internasjonalt skipsregister.

Olje- og energidepartementet

St prp nr 52 (1997-98) Redegjørelse for forskyvning av investeringer i petroleumsvirksomheten, plan for utbygging og drift av Gullfaks Satellitter Fase 2 og Snorre 2, samt SDØE-deltagelse i etananlegget på Kårstø. linkdoc026005-050001#docOt prp nr 52 (1997-98) Om lov om endring i lov 31. mars 1949 nr 3 om bygging og sikring av drivstoffanlegg.

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Lov om endringer i lov av 17 juli 1925 nr 11 om Svalbard og enkelte andre lover.

Besl O nr 36 Lov nr 23

3.Forskrifter

Utenriksdepartementet

Forskrift om gjennomføring av FNs Sikkerhetsråds resolusjon nr. 1160 av 31. mars 1998 om våpenembargo mot Den føderale republikk Jugoslavia fastsettes.

Kirke- , utdannings- og forskningsdepartementet

Forskrift om ordning for døvemenigheter og døvepresttjenesten

4.Styrer, utvalg

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer av Norgesnettrådet etter framlegg fra Norges forskningsråd, Det norske høgskolerådet, Det norske universitetsråd, private høgskoler og nasjonale studentorganisasjoner:

 • professor Magnus Rindal, Oslo (leder)
 • varamedlem: professor Marit Trætteberg, Trondheim
 • rektor Lisbeth Halse Ytreberg, Tromsø (nestleder)
 • varamedlem: rektor Irene Dahl Andersen, Sarpsborg
 • professor Torleiv Austad, Oslo
 • varamedlem: rektor Torger Reve, Bærum
 • rektor Jan Fridtjof Bernt, Ulset
 • varamedlem: prorektor Knut Fægri, Oslo
 • rektor Tove Bull, Tromsø
 • varamedlem: prorektor Jessica Katle, Drøbak
 • rektor Jan Olav Fretland, Lærdal
 • varamedlem: rektor Kari Blom, Bergen
 • student Anne Rygg, Oslo
 • varamedlem: Mads Gravås, Oslo
 • førsteamanuensis Anne Marie Støkken, Kristiansand
 • student Cecilie P. Øyen, Kongsberg
 • varamedlem: Hans Christian Nes, Oslo
 • Medlemmer og varamedlemmer oppnemnd på fritt grunnlag:
 • ordfører Sigrunn Hole Hosaas, Bokn
 • assisterende utdanningsdirektør Alf-Eivind Ljøstad, Arendal
 • rådmann Asbjørn Mathisen, Steinkjer
 • sekretariatsleder Ruth Kleppe Aakvaag, Oslo
 • varamedlem:
  1. rektor Widar Skogan, Meistervik
  2. direktør Berit Mørland, Oslo
  3. direktør Ingjerd Schou, Spydeberg

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Følgende medlemmer oppnevnes til ny nemnd for bioteknologi:

 • Professor Torleiv Ole Rognum, instituttleder, rettsmedisinsk institutt, Rikshospitalet (leder)
 • Liv Arum, ass. generalsekretær FFO, Oslo
 • Karl Georg Høyer, forskningsleder Vestlandsforskning, Sogndal
 • Inger Sandlie, Prof. biologisk institutt Universitetet i Oslo
 • Lars Ødegård, generalsekretær i Norges Handikapforbund, Oslo
 • Janet Bakke, adm.leder Hordaland fiskarlag, Bergen
 • Gunnar Dalen, bonde, 1.nestleder Norges bondelag, Bjoa, Hordaland
 • Grethe Evenssen, seniorforsker Alpharma, Oslo
 • Bjørn Erikson, LO, Oslo
 • Andreas Føllesdal, seniorforsker, dr.philos ARENA, Oslo
 • Kjetil Hindar, seniorforsker, NINA, Trondheim
 • Lars Østnor, professor teologi, Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo
 • Lisbeth Tranebjerg, prof. dr.med. Universitetet i Tromsø
 • Jaran Apold, professor. dr.med. Universitetet i Bergen
 • Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, student Norges Landbrukshøgskole
 • Hilde Kruse, forsker, veterinær, Veterinærinstituttet
 • Sissel Rogne, prof.dr.philos, forskningsdir., Norges Landbrukshøgskole
 • Torvald Sirnes, forsker Universitetet i Bergen
 • Jan Fridthjof Bernt, prof. dr.juris Universitetet i Bergen

Det gis en oppnevningstid på to år for samtlige medlemmer frem til 1. mai 2000.

5.Klagesaker m.v.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Klage fra Prinds Christian Augusts Minde, Bo- og aktivitetssenter over daværende Planleggings- og samordningsdepartements vedtak av 11. desember 1997 om ikke å gi avkall på statens arv etter Sverre Augustin Johnsen til fordel for Prinds Christian Augusts Minde, Bo- og aktivitetssenter. Klagen tas ikke til følge.

6.Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Utnevning av generalkonsul Torbjørn Norendal til underdirektør og beordring til tjeneste i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av rådgiver Einar Tallaksen til ministerråd og beordring til tjeneste ved ambassaden i Paris med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av byråsjef Helle Klem til ambassaderåd og beordring til tjeneste ved ambassaden i Washington med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Utnevning av rådgiver Dag Sverre Steihaug til underdirektør i Arbeids- og administrasjonsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Konstitusjon av fungerende underdirektør Linn Birgitte Rasmussen Hoel som underdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Utnevning av lagdommer Eivind Eftestøl til lagmann i Gulating langmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Utnevning av politiinspektør Randi Lucie Gabrielsen til statsadvokat ved Hordaland statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstitusjon av byrettsdommer Ragnar Line Auglend som politimester i Sarpsborg med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer og frem til 1 april 2000.

Forlenget konstitusjon av konstituert lagdommer Tormod Rafgård som lagdommer i Agder lagmannsrett fra 1 mai 1998 til og med 31 desember 1998.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Utnevning av rektor Gunnar Mandt til byråsjef i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Odd Einar Dørum med ektefelle ved offisielt besøk i København 26.-27. mai 1997.

Justis- og politidepartementet

Forlengelse med to år av prøveordning med promilleprogram fastsatt i forskrifter av 28 juni 1996 jfr lov 23 juni 1995 for fylkene Nordland, Sør-Trøndelag, Buskerud, Østfold og Rogaland.

Lagt inn 17. april 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen