Offisielt fra statsråd 17. desember 1999

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 17. desember 1999. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

linkdoc032005-034005#docSt.prp. nr. 31 (1999-2000) Om samtykke til godkjenning av EØS-komitéavgjerd nr. 172/1999 av 26. november 1999 om endring av protokoll 31 i EØS-avtala om EFTA-statane si deltaking i den andre fasen av EU-handlingsprogrammet Leonardo da Vinci for yrkesretta opplæring (2000-2006) linkdoc032005-034007#docSt.prp. nr. 34 (1999-2000) Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 83/1999 av 25. juni 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 37 og vedlegg XI (telekommunikasjonstjenester)

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

linkdoc032005-034006#docSt.prp. nr. 33 (1999-2000) Om samtykke til ratifikasjon av Matvarehjelpkonvensjonen av 1. juli 1999 linkdoc032005-044002#docSt.meld. nr. 21 (1999-2000) Menneskeverd i sentrum Handlingsplan for menneskerettigheter

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

linkdoc002005-034005#docSt.prp. nr. 35 (1999-2000) Sluttforhandlingene om etablering av et IT- og kunnskapssenter på Fornebu

Finans- og tolldepartementet

linkdoc006005-054001#docOt.prp. nr. 19 (1999-2000) Om lov om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven) linkdoc006005-054002#docOt.prp. nr. 21 (1999-2000) Endringer i skatteloven mv.

Fiskeridepartementet

linkdoc008005-044001#docSt.meld. nr. 23 (1999-2000) Om gjennomføring av råfiskloven og fiskeeksportloven i 1997 og 1998

Justis- og politidepartementet

linkdoc012005-044002#docSt.meld. nr. 18 (1999-2000) Om Norges deltagelse i internasjonalt politisamarbeid

Kulturdepartementet

linkdoc018005-044002#docSt.meld. nr. 22 (1999-2000) Kjelder til kunnskap og oppleving Om arkiv, bibliotek og museum i ei IKT-tid og om bygningsmessige rammevilkår på kulturområdet

Landbruksdepartementet

linkdoc020005-044001#docSt.meld. nr. 19 (1999-2000) Om norsk landbruk og matproduksjon

Samferdselsdepartementet

linkdoc028005-054001#docOt.prp. nr. 23 (1999-2000) Om lov om endring i veglov 21. juni 1963 nr. 23 m.m.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

linkdoc030005-054001#docOt.prp. nr. 20 (1999-2000) Om lov om endringar i lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn mv.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

linkdoc030005-054002#docOt.prp. nr. 24 (1999-2000) Om lov om endringer i lov 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m.

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Finans- og tolldepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 9. desember 1999 om lov om endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) Besl. O. nr. 17 Lov nr. 85 Sanksjon av Stortingets vedtak 9. desember 1999 om lov om endringer i lov av 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt Besl. O. nr. 18 Lov nr. 86 Sanksjon av Stortingets vedtak 9. desember 1999 om lov om endring i lov av 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver Besl. O. nr. 19 Lov nr. 87 Sanksjon av Stortingets vedtak 9. desember 1999 om lov om endringer i lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift Besl. O. nr. 20 Lov nr. 88 Sanksjon av Stortingets vedtak 9. desember 1999 om lov om endringer i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) Besl. O. nr. 21 Lov nr. 89 Sanksjon av Stortingets vedtak 9. desember 1999 om lov om endringer i lov av 20. juli 1991 nr. 65 om særregler for beskatning av selskaper og selskapsdeltakere (selskapsskatteloven) Besl. O. nr. 22 Lov nr. 90 Sanksjon av Stortingets vedtak 9. desember 1999 om lov om endringer i lov av 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard Besl. O. nr. 23 Lov nr. 91 Sanksjon av Stortinget vedtak 9. desember 1999 om lov om endringer i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) Besl. O. nr. 24 Lov nr. 92 Sanksjon av Stortingets vedtak 9. desember 1999 om lov om endring i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven) Besl. O. nr. 25 Lov nr. 93 Sanksjon av Stortingets vedtak 9. desember 1999 om lov om endringer i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) Besl. O. nr. 26 Lov nr. 94 Sanksjon av Stortingets vedtak 9. desember 1999 til lov om betalingssystemer mv. Besl. O. nr. 16 Lov nr. 95 Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 14. desember 1999 til lov om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (eierbegrensningsregler og holdingmodell) Besl. O. nr. 29 Lov nr. 96

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak av 2. desember 1999 til lov om endringer i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. Besl. O. nr. 11 Lov nr. 97

Kulturdepartementet

Delvis ikrafttredelse av lov om endringer i film- og videogramloven og straffeloven. Del I (film- og videogramloven) trer i kraft 1. januar 2000.

Samferdselsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak av 9. desember 1999 til lov om endring av vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr. 4. Besl. O. nr. 14 Lov nr. 98

3.Forskrifter

Fiskeridepartementet

Fastsettelse av forskrift om adgang til å delta i fisket etter torsk, hyse og sei mv. for fartøy på eller over 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap i 2000.

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om politidistrikt, namsmannsdistrikt, lagdømme og domssogn for utøvelse av politimyndighet, namsmannsmyndighet og domsmyndighet på kontinentalsokkelen og i økonomisk sone, samt politimyndighet i havområdet utenfor Svalbards territorialfarvann.

Landbruksdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 27. november 1992 nr. 875 om næringsmiddelavgift.

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften).

Nærings- og handelsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrifter av 30. juli 1992 om registrering av skip i norsk internasjonalt skipsregister (NIS) og norsk ordinært skipsregister (NOR).

Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring av forskrift 29. juni 1990 nr. 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Fastsettelse av forskrift om vederlag for korttidsopphold i institusjon og om utgiftstak for år 2000 for vederlag for sosiale tjenester.

4.Delegasjon av myndighet

Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet delegeres myndighet til å foreta nødvendige endringer av beredskapstiltak med mindre det fører til prinsipielle endringer i beredskapssystemet.

(Se også pkt. 7 Andre saker)

Justis- og politidepartementet

Delegasjon til hovedansvarlig departement for et beredskapstiltak til å foreta nødvendige endringer av beredskapstiltak innenfor sitt ansvarsområde med mindre det fører til prinsipielle endringer i beredskapssystemet.

(Se også pkt. 7 Andre saker)

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Delegasjon av Kongens myndighet gitt i sykehusloven § 2 annet ledd til Sosial- og helsedepartementet for tidsrommet fra og med 30. desember 1999 til og med 8. januar 2000.

5.Styrer, utvalg

Finans- og tolldepartementet

Følgende medlemmer og vararepresentanter oppnevnes til Norges Banks hovedstyre for perioden 1. januar 2000 – 31. desember 2003:

Daglig leder Sylvi Røssland Sørfonn, Fitjar Vararepresentant: Revisor Tore Johansen, Aremark Adm.dir. Trond R. Reinertsen, Trondheim Vararepresentant: Konsulent Kari Olrud Moen, Oslo

6.Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Mexico, ambassadør Bjørnar S. Utheim, utnevnes tillike til sendemann i Havana, med rang som ambassadør.

Dennis Michael Flessland utnevnes til ulønnet konsul i Detroit, Michigan, USA.

Oberstløytnant Jørn Buø beskikkes som forsvarsattaché ved ambassaden i Moskva, for et tidsrom av inntil tre år, fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Arild Heiestad beskikkes som forsvarsattaché ved ambassaden i Paris, for et tidsrom av inntil tre år, fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Arne Skjærpe beskikkes som forsvarsattaché ved ambassaden i Berlin, for et tidsrom av inntil tre år, fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Ekspedisjonssjef Terje Sjeggestad åremålsbeskikkes som direktør i Utlendingsnemnda i 6 år med virkning fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Underdirektør Ole Ragnar Hafnor utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Sokneprest dr. theol. Trond Bakkevig utnevnes til sokneprest i Vestre Aker prestegjeld og prost i Vestre Aker prosti i Oslo bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forlenget konstitusjon av konstituert avdelingsdirektør Ida Christine Drage som avdelingsdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet fra 1. januar 2000 fram til 1. august 2000.

Forlenget konstitusjon av konstituert avdelingsdirektør Jørgen Nicolaysen som avdelingsdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet fra 1. april 2000 fram til 1. august 2000.

Forlenget konstitusjon av konstituert underdirektør Tor Olsen som underdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet fra 1. januar 2000 fram til 1. august 2000.

Byråsjef Svend Erik Haaland utnevnes til underdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med virkning fra 1. januar 2000.

Rådgiver Anne Berit Uppsata Kavli konstitueres som underdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet fra 1. januar 2000 fram til 1. august 2000.

Nærings- og handelsdepartementet

Rådgiver Irene Standnes Haga utnevnes til underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning av en protokoll av 3. juni 1999 om endring av Overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk (COTIF) av 9. mai 1980.

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komitéens beslutning nr. 43/1999 kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komitéens beslutning nr. 53/1999 kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komitéens beslutning nr. 82/1999 kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komitéens beslutning nr. 173/1999 kan bli bindende for Norge.

Forsvarsdepartementet

Fastsetting av beredskapssystem for Forsvaret (BFF).

(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Kongelig resolusjon av 30. april 1965 oppheves. Det nye Beredskapssystem for Forsvaret trer i kraft straks.

(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Justis- og politidepartementet

Fastsetting av sivilt beredskapssystem (SBS).

(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Opphevelse av kongelig resolusjon av 22. april 1977. Det nye sivile beredskapssystemet trer i kraft straks.

(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Den norske kirkes lærenemnd bes avgi uttalelse om Helge Hognestad i dag uttrykker teologiske standpunkter som ikke er forenelig med en prests forpliktelse på den evangelisk-lutherske lære.

Kulturdepartementet

Statsbudsjettet 1999. Samtykke til overskridelse under kap. 324 Teater- og operaformål mot innsparing.

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av verneplan for barskog i region Vest-Noreg.

Opphevelse av kgl. res. av 24. juni 1977 om vern av Storsøy i Hordaland fylke.

Trollheimen landskapsvernområde, opprettet ved kgl. res. av 11. desember 1987, oppheves for den delen av landskapsvernområdet som nå dekkes av Svartåmoen naturreservat i Møre og Romsdal fylke.

Fastsettelse av vern av Hauersetertrinnet ved Gardermoen i Ullensaker, Eidsvoll og Nannestad kommuner.

Fredning av et område rundt Utstein Kloster i Rennesøy kommune, Rogaland fylke som kulturmiljø.

Nærings- og handelsdepartementet

Endring i vedtekter for stiftelsen Teknologisk Institutt § 7 og § 10.

Olje- og enrgidepartementet

Godkjennelse av plan for utbygging og drift av Tune-feltet.

Lagt inn 17. desember 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen