Offisielt frå statsrådet 17. desember 2013

I statsrådet i dag vart det mellom anna sanksjonert endringar i utlendingslova i samband med Dublin III-forordninga.

Statsråd vart halde på Oslo slott 17. desember 2013 kl. 09.00. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Sanksjonar og iverksetjingar

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 16. desember 2013 til lov om endringer i utlendingsloven (gjennomføring av Dublin III-forordningen).
Lovvedtak 30 (2013-2014) Lov nr. 132
Loven trer i kraft 1. januar 2014.

Kulturdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 12. desember 2013 til lov om endringer i pengespilloven (endring av tippenøkkelen m.m.)
Lovvedtak 25 (2013-2014) Lov nr. 133

2. Andre saker

Utanriksdepartementet, EØS- og EU-saker
Norge underretter Den europeiske union om godtakelse av endring av avtale av
19. januar 2001 mellom Norge og Island og EF om kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken stat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad som fremlegges i Norge, Island eller en medlemsstat, ved innlemmelse av Dublin III-forordningen og Eurodac-forordningen av 26. juni 2013.