Offisielt fra statsråd 17. januar 1997

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 17. januar 1997. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Justis- og politidepartementet

St meld nr 15 (1996-97) Årsmelding for Datatilsynet 1995

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Ot prp nr 26 (1996-97) Om lov om endringer i folketrygdloven og i arbeidsmiljøloven

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Lov om endringer i straffeloven m.v. (strafferettslig utilregnelighetsregler og særreaksjoner)
Besl O nr 42 Lov nr 11

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Lov om endringer i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. og i lov av 29. april 1988 nr. 21 om ferie.
Besl O nr 30, Besl L nr 1 Lov nr 12
Lovendringene trer i kraft straks

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Lov om endringer i lov av 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakkskader
Besl O nr 40 Lov nr 13

3.Styrer, utvalg mv

Barne- og familiedepartementet

Følgende oppnevnes som leder, nestleder og medlemmer med personlige varamedlemmer til Markedsrådet med funksjonstid inntil 31. desember 2000:

Førstebyfogd ved Oslo byfogdembete Eva Nygaard Ottesen, leder
Forsker Ragnhild Tombre Bjørnebekk, Oslo, personlig varamedlem
Advokat Ole Bjørn Støle, Oslo, nestleder
Førsteamanuensis Henriette Sinding Aasen, Bergen, personlig varamedlem

Medlemmer:
Ekspedisjonssjef Sæmund Lombnæs, Oslo
Personlig varamedlem: Avd.direktør Harald Evensen, Oslo
Førstekonsulent Sindre Fjell, Bærum
Personlig varamedlem: Advokat Nina Reiersen, Oslo
Amanuensis Eva Opshaug Teigen, Narvik
Personlig varamedlem: Utredningsleder Marit Halvorsen, Oslo
Overtannlege Anne-Grethe Beck Andersen, Røros
Personlig varamedlem: Saksbehandler Nina-Merete Kristiansen Skalle, Oslo
Markedsdirektør Bodil I. Aalde, Oslo
Personlig varamedlem: Direktør Per Øivind Andresen, Oslo
Administrerende direktør Kai Engedal, Oslo
Personlig varamedlem: Advokat Cathrine Lødrup, Bærum
Direktør Stein Erik Selfors, Oslo
Personlig varamedlem: Adm.direktør Hilde Britt S. Mellbye, Oslo

Nærings- og handelsdepartementet

Følgende beskikkes som medlemmer i bistilling til 2. avdeling i Styret for det industrielle rettsvern (Patentstyret):

Rettskyndige medlemmer:
Pofessor Birger Stuevold Lassen
Universitetsstipendiat Are Stenvik (ny)
Professor Geir Woxholth
Teknisk kyndige medlemmer:
Overingeniør Birger W. Bulukin
Dr. techn. Einar Bøhmer
Professor Fredrik Grønvold
Sivilingeniør Tor Hagemann
Avdelingsdirektør Hallvard Holen
Prosjektleder Johannes Hope (ny)
Dr. philos Tove Jacobsen
Dr.philos Tom Kristensen
Overingeniør Chr. Mürer
Sjefingeniør Bjørn Sandnes
Professor Lars Skattebøl
Sjefingeniør Per H. Spæren
Sjefingeniør Knut N. Stokke
Sivilingeniør Arvid Øvrebø
Handelskyndige medlemmer:
Generalkonsul Peter Collett
Ass. direktør Bjørg Lund
Disponent Anne Magler
Direktør Helge Ramseng (ny)
Daglig leder Kari O. Rebnord (ny)
Håndverkskyndige medlemmer:
Industridesigner/sivilingeniør Erling Onsager ( ny)
Design Manager Ruedi á Porta (ny)
Interiørarkitekt Anna-Liisa Soilammi

Peter Collett beskikkes for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997.

De øvrige beskikkes for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 2001.

4.Utnevnelser mv

Utenriksdepartementet

Underdirektør Lars Albert Wensell utnevnes til sendemann i Bangkok, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Gérard Maxime Bengio utnevnes til ulønnet konsul i Bordeaux, Frankrike.

Fiskeridepartementet

Rådgiver Johán H. Williams konstitueres som ekspedisjonssjef i Fiskeridepartementet til 1. november 1998 med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forvarsdepartementet

Følgende underdirektører utnevnes til avdelingsdirektører i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer:

Tore Bjønnes,
Bård Bredrup Knudsen,
Svend Lilleby
Monica Lütken

Konstituert underdirektør Tom Holter konstitueres som avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sivilingeniør Helge Rohn beskikkes som administrerende direktør ved Forsvarets bygningstjeneste for en periode på 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Anders Mørk utnevnes til oberst II i Infanteriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Følgende utnevnes til lagdommere i Hålogaland lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer:

Konstituert lagdommer Helge Nilsen
Fylkesnemndsleder Inger Lyng
Dommer Helge Monstads konstitusjon som dommer ved Ytre Follo sorenskriverembete forlenges fram til 31. januar 1997.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Avdelingsleder Svend Klemmetsby utnevnes til sokneprest i Ålesund prestegjeld og prost i Nordre Sunnmøre prosti i Møre bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Følgende byråsjefer utnevnes til underdirektører i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer:

Byråsjef Jørn Hagen
Byråsjef Per-Otto Gullaksen

Førstekonsulent Harald Magne Glomdal utnevnes til byråsjef i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Konstitusjon av rådgiver Harald Dovland som avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet for en periode på 2 år med tiltredelse fra det tidspukt departementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Underdirektør Bjørn Tørmo utnevnes til avdelingsdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Planleggings- og samordningsdepartementet

Prosjektleder Oskar Petter Jensrud utnevnes til underdirektør i Planleggings- og samordningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5.Andre saker

Utenriksdepartementet

Det meddeles de andre avtaleparter til EØS-avtalen at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komitéens beslutning nr 2/96 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (finansielle tjenester) kan bli bindende for Norge.

Det meddeles de andre avtaleparter til EØS-avtalen at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komitéens beslutninger nr 42/96 og 43/96 (helse og sikkerhet på arbeidsplassen mv.) kan bli bindende for Norge.

Det meddeles de andre avtaleparter til EØS-avtalen at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komitéens beslutning nr 45/96 (fornybare energikilder) kan bli bindende for Norge.

Finans- og tolldepartementet

Endring av retningslinjer for avsetning og disponering av Norges Banks overskudd.

Forsvarsdepartementet

Instruks om endringer i instruks 6. juni 1975 om direktiv for sikkerhetsmessig kontroll av utenlandske statsborgere som er tenkt nyttet i den sivile del av statsforvaltingen.

Fastsetting av økonomiske tiltak for å beholde flygere i Forsvaret.

Landbruksdepartementet

I medhold av lov av 1. juli 1927 med senere endringer om veddemål ved totalisator bestemmes:

Norsk Rikstoto gis bevilling til å arrangere veddemål ved totalisator i perioden 1997 og inntil videre dog ikke ut over år 2002.

Samtidig oppheves bevillingen gitt til Øvrevoll Galopp A.S., Det norske Travselskap og de lokale lag.

Lagt inn 17 januar 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen