Offisielt fra statsråd 17. januar 2003

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 17. januar 2003. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ot.prp. nr. 35 (2002-2003)
Om lov om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone

Olje- og energidepartementet

St.prp. nr. 42 (2002-2003)
Bevilgning til tiltak rettet mot å redusere elforbruket
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Kommunal- og regionaldepartementet

Delvis ikraftsetting av lov 15. juni 2001 nr. 72 om endringer i utlendingsloven. Del I, endringene i utlendingsloven §§ 37 og 37 c og ny § 37 e i utlendingsloven settes i kraft straks.

Nærings- og handelsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 5. desember 2002 til lov om endringer i lov om offentlig støtte (nye prosedyrereglar).
Loven trer i kraft 1. februar 2003.
Besl. O. nr. 17 (2002-2003) Lov nr. 6

3. Forskrifter

Fiskeridepartementet

Forskrift 28. juni 1985 nr. 1214 fastsatt ved kgl. res. samme dato, og delegering 1. februar 1991 nr. 67 fastsatt ved kgl. res. samme dato oppheves.
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

4. Delegasjon av myndighet

Fiskeridepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann mv. fastsettes.
(Se også pkt. 3 Forskrifter)

5. Styrer, utvalg

Utdannings- og forskningsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til styret for Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) fram til henholdsvis 31. desember 2005 og 31. desember 2007:

Medlemmer:
Professor Narve Bjørgo, Frekhaug, leder (oppnevnes fram til 31.12.2005)
Professor Roger Abrahamsen, Ås (oppnevnes fram til 31.12.2007)
Fagsjef Annett Lundsgaard, Bærum (oppnevnes fram til 31.12.2005)
Prorektor Bente Kristensen, København (oppnevnes fram til 31.12.2007)
Student Mats Larsen, Tromsø (oppnevnes fram til 31.12.2005)

Varamedlemmer:
Professor Jan-Martin Berentsen, Stavanger (oppnevnes fram til 31.12.2007)
Forsker Karl-Erik Brofoss, Oslo (oppnevnes fram til 31.12.2007)
Student Inger Marie Skinderhaug, Oslo (oppnevnes fram til 31.12.2005)

6. Klagesaker m.v.

Nærings- og handelsdepartementet

Klagen fra Oddmund Skeie og grunneierne Guri Sandvens dødsbo v/Hilmar Sandven, Håkon T. Sandven, Olav Jarle Sandven, Odd Arve Sandven og Jon H. Sandven over Nærings- og handelsdepartementets vedtak av 19. oktober 2001 om å gi samtykke til ekspropriasjon av gnr. 11 bnr. 369 i Jondal kommune tas ikke til følge.

Klagen fra Bård Sandven over Nærings- og handelsdepartementets vedtak av 19. oktober 2001 om å gi samtykke til ekspropriasjon av ST 6 (Lausanakken) på gnr. 11 bnr. 369 i Jondal kommune tas ikke til følge.

7. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Mexico, ambassadør Helge Skaara, utnevnes tillike til ambassadør i Havanna.

Sendemann i Jakarta, ambassadør Sjur Helge Torgersen, utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

Direktør Tove Strand åremålsbeskikkes som direktør i Direktoratet for utviklingssamarbeid for et tidsrom av seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberst Finn Kristian Hannestad utnevnes til brigader i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Advokat Egil Jarslett utnevnes til lovrådgiver i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

8. Andre saker

Fiskeridepartementet

Fiskeridirektoratets Ernæringsinstitutt skilles fra og med 2003 ut fra Fiskeridirektoratet og legges direkte under Fiskeridepartementet. Det etableres et eget styre for instituttet.
Fiskeridepartementet gis fullmakt til å fastsette vedtekter for instituttet.
Fiskeridepartementet gis fullmakt til å oppnevne styre for instituttet, samt fastsette instruks for styret.