Offisielt fra statsråd 17. mars 1995


OFFISIELT FRA STATSRÅD

Statsråd ble holdt på Oslo slott 17. mars 1995. Det ble fattet følgende vedtak:

Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Bucuresti, Gunnar Henrikssøn Lindeman utnevnes tillike til sendemann i Chisinau, med rang som ambassadør.

Sendemann i Buenos Aires, Peter Nicolay Ræder utnevnes tillike til sendemann i Asuncion, med rang som ambassadør.

Jon Erik Ytreeide Engeset utnevnes til ulønnet konsul i Szczecin, Polen.

Jógvan Finn Christiansen utnevnes til ulønnet generalkonsul i Tórshavn, Færøyene.

Justis- og politidepartementet

Advokat Brynjar Østgård utnevnes til lagdommer i Hålogaland lagmannsrett fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Sanksjon

Justis- og politidepartementet

Lov om endringar i lov av 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) m.m. (ansvar for skade ved oljesøl frå skip) Besl O nr 37 Lov nr 13.

Proposisjoner og meldinger

Administrasjonsdepartementet

St prp nr 32 (1994-95) Endringar av medlemskap i Statens Pensjonskasse.

St prp nr 33 (1994-95) Pensjonar frå statskassa.


Forsvarsdepartementet

St prp nr 34 (1994-95) Om Hærens verksted- og lagerorganisasjon mm.


Kommunal- og arbeidsdepartementet

Ot prp nr 30 (1994-95) Om lov om endringar i lov av 1. mars 1985 nr. 3 om stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunestyrevalg (valgloven).

Andre saker

Utenriksdepartementet

Det gjenopprettes et ulønnet konsulat i Szczecin, Polen.


Forsvarsdepartementet

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for ektefellen til Generalinspektøren for Sjøforsvaret i forbindelse med offisielt besøk i Frankrike 4.-7. april 1995 og konferanse i Belgia 18.-19. april 1995.

Nærings- og energidepartementet

Inngåelse av en tilleggsavtale til Overenskomst av 16. oktober 1979 mellom Regjeringen i Kongeriket Norge og Regjeringen i Det forente Kongerike Storbritannia og Nord-Irland om utnyttelsen av Statfjord-reservoarene og transport av petroleum fra disse.

Lagt inn 20 mars 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen