Offisielt fra statsråd 17. mars 2006

Manuela Ramin-Osmundsen er i statsråd i dag utnenvt til direktør for Utlendingsdirektoratet for en åremålsperiode på 6 år. Se offisielt fra statsråd for omtale av sakene behandlet i statsråd i dag.

Offisielt fra statsråd 17. mars 2006

Statsråd ble holdt på Oslo slott 17. mars 2006. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 45 (2005-2006)
Om samtykke til tiltredelse av Den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for personell på fiskefartøyer av 7. juni 1995

Helse- og omsorgsdepartementet

Ot.prp. nr. 45 (2005-2006)
Om lov om endringer i lov 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m. (forlenging av mellombels forbod mot xenotransplantasjon)

Justis- og politidepartementet

St.prp. nr. 44 (2005-2006)
Om tilleggsbevilgninger i 2006 knyttet til etablering av en ny krisestøtteenhet som skal bidra med støttefunksjoner til departementene og Regjeringens kriseråd i deres krisehåndtering.

2. Forskrifter

Kultur- og kirkedepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 22. september 2000 nr. 960 om oppstillingstillatelser for gevinstautomater og underholdningsautomater.

3. Klagesaker m.v.

Nærings- og handelsdepartementet

Klage fra journalist Thomas Vermes, Nationen, på Nærings- og handelsdepartementets vedtak av 7., 9. og 28. februar 2006 om ikke å gi innsyn i sak 2006/00065, dokumentene 11, 14, 15, 19, 34 og 36. Klagen tas ikke til følge.

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Avdelingsdirektør Sissel Birgitte Breie utnevnes til hjemmebasert ambassadør for land i Vest-Afrika med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ambassadør i Caracas, Santa Fe de Bogota, Port-au-Prince og Quito, Martin Tore Bjørndal, utnevnes tillike til ambassadør i Santo Domingo, Den Dominikanske Republikk.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Assisterende direktør Manuela Ramin-Osmundsen åremålsbeskikkes som direktør i Utlendingsdirektoratet for 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Arbeids- og inkluderingsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Barne- og likestillingsdepartementet

Cand. jur. Anne-Lise Ryel oppnevnes til setteombud for Likestillings- og diskrimineringsombudet for å behandle klage fra Renè Stub-Christiansen mot Juridisk rådgivning for kvinner.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Rådmann Kari Nordheim-Larsen åremålsutnevnes til fylkesmann i Telemark for en periode på 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Fornyings- og administrasjonsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Utnemning av forskingsleiar Inger-Anne Ravlum til avdelingsdirektør i Fornyings- og administrasjonsdepartementet med tiltreding frå det tidspunktet departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Konstituert førstestatsadvokat Morten Holmboe og konstituert førstestatsadvokat Harald Strand utnevnes til førstestatsadvokater ved Riksadvokatembetet med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert sorenskriver Finn Kløvstad, advokat Anita Brenden-Veisal og konstituert tingrettsdommer Åsne Julsrud Jalling utnevnes til tingrettsdommere ved Drammen tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Kommunal- og regionaldepartementet

Avdelingsdirektør Anne Nafstad Lyftingsmo utnevnes til ekspedisjonssjef i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Landbruks- og matdepartementet

Avdelingsdirektør Guri Tveito utnevnes til ekspedisjonssjef i Landbruks- og matdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Samferdselsdepartementet

Utnemning av avdelingsdirektør Ottar Ostnes til ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet.
(Pressemelding)

5. Andre saker

Olje- og energidepartementet

Trondheim Energiverk Kraft AS gis tillatelse til bygging av nytt Leirfossene kraftverk i Nidelva i Trondheim kommune.