Offisielt fra statsråd 17. november 1995


OFFISIELT FRA STATSRÅD

Statsråd ble holdt på Oslo slott 17. november 1995. Det ble fattet følgende vedtak:

Proposisjoner og meldinger

Barne- og familiedepartementet

Ot prp nr 12 (1995-96)Om lov om endringer i lov 18 desember 1981 nr 90 om merking av forbruksvarer

Finans- og tolldepartementet

Ot prp nr 15 (1995-96)Om lov om endringer i lov 14. juni 1985 nr. 61 om verdipapirhandel mv.

Fiskeridepartementet

St prp nr 23 (1995-96)Forslag om tilleggsløyvingar og andre endringar i statsbudsjettet for 1995 under Fiskeridepartementet

Kulturdepartementet

St meld nr 13 (1995-96)Lokalfjernsyn

Landbruksdepartementet

Ot prp nr 13 (1995-96)Om lov om forlengelse av og endringer i midlertidig lov om forbud mot innførsel, hold og avl av farlige hunder av 4. juli 1991 nr. 48 Ot prp nr 14 (1995-96)Om lov om forlengelse av og endringer i midlertidig lov av 22. juni 1990 nr. 44 om tiltak mot sjukdom hos akvatiske organismer St prp nr 1 Tillegg nr 7 (1995-96)Om endret ansvar for kjøttkontrollen og deler av næringsmidddeltilsynet m.v.

Nærings- og energidepartementet

Ot prp nr 11 (1995-96)Om lov om endring i lov 27 november 1992 nr 116 om offentlige anskaffelser mv

Samferdselsdepartementet

St prp nr 24 (1995-96)Om endra løyvingsvedtak m.v. for 1995 under Samferdselsdepartementet

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

St prp nr 22 (1995-96)Om endringer i bevilgninger under programområdene 28 Fødselspenger, 29 Sosiale formål, 30 Helsevern og 33 Arbeidsliv i statsbudsjettet for 1995

Forskrifter

Barne- og familiedepartementet

Forskrift om samsvarskontroll med produktsikkerhetsreglene ved import fra land utenfor EØS-området fastsettes.

Utnevnelser mv

Statsministeren

Miljøkoordinator Odd Erik Hansgaard utnevnes til statssekretær i Nærings- og energidepartementet fra 17. november 1995.

Forsvarsdepartementet

Oberstløytnant, midlertidig oberst II Arne Einar Dahlberg utnevnes til oberst II i Hærens intendantur fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Arne Fredrik Hill-Jensen utnevnes til oberst II i Luftforsvaret fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Major Dag Kolberg utnevnes til oberstløytnant i Infanteriet fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Major Erik Smedsrud utnevnes til oberstløytnant i Hærens transportkorps fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Orlogskaptein Jon Meyer utnevnes til kommandørkaptein i Sjøforsvaret fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Orlogskaptein Jan Roar Bakke utnevnes til kommandørkaptein i Sjøforsvaret fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Orlogskaptein Trond Grytting utnevnes til kommandørkaptein i Sjøforsvaret fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Orlogskaptein Harald Håkonsen utnevnes til kommandørkaptein i Sjøforsvaret fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Major, midlertidig oberstløytnant Kjell Olav Kjeldseth utnevnes til oberstløytnant i Luftforsvaret fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Major, midlertidig oberstløytnant Stein Erik Nodeland utnevnes til oberstløytnant i Luftforsvaret fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Major, midlertidig oberstløytnant Jon Ragnar Krogstad utnevnes til oberstløytnant i Luftforsvaret fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Konstitusjon av Terje Sjeggestad som ekspedisjonssjef i Justis- og politidepartementet forlenges fram til 31. desember 1996.

Miljøverndepartementet

Fagsjef/ass. generalsekretær Tore Killingland utnevnes til underdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Andre saker

Justis- og politidepartementet

Samtykke til å overskride vedtatt bevilgning på statsbudsjettet 1995 med inntil 2,2 mill. kroner og at vedtatt bevilgning i Svalbard- budsjettet kan overskrides tilsvarende.


Lagt inn 17 november 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen