Offisielt fra statsråd 17. november 2000

Offisielt fra statsråd 17. november 2000

Statsråd ble holdt på Oslo slott 17. november 2000. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 13 (2000-2001)
Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 102/2000 av 10. november 2000 om endring av protokoll 31 til EØS-avtala til å omfatte rådsvedtak 2000/647/EF om vedtaking av eit fleirårig program til fremming av energieffektivisering (SAVE) (1998-2002)

St.prp. nr. 14 (2000-2001)
Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 101/2000 av 10. november 2000 om endring av protokoll 31 til EØS-avtala til å omfatte rådsvedtak 2000/646/EF om fastsetjing av eit fleirårig program for fremming av fornybare energikjelder i Fellesskapet (ALTENER) (1998-2002)

St.prp. nr. 17 (2000-2001)
Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 80/99 av 25. juni 1999 om endring av vedlegg VI om trygd til EØS-avtala

St.prp. nr. 18 (2000-2001)
Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 100/2000 av 10. november 2000 om endring av protokoll 31 til EØS-avtala om deltaking frå EFTA/EØS-statane i Fellesskapet sitt program for forvaltningsnett (IDA-programmet)

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

St.prp. nr. 29 (2000-2001)
Om endringar på statsbudsjettet for 2000 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

St.prp. nr. 23 (2000-2001)
Endringer på statsbudsjettet for 2000 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet

St.meld. nr. 10 (2000-2001)
Oversikt over statens eiendommer

Barne- og familiedepartementet

St.prp. nr. 16 (2000-2001)
Endringar på statsbudsjettet for 2000 under Barne- og familiedepartementet

Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 20 (2000-2001)
Om lov om endringer i lov om foretakspensjon mv.

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 18 (2000-2001)
Om lov om endringer i straffeprosessloven og domstolloven mv. (forkynnelse av dommer og enkelte justeringer i to-instansreglene mv.)

Ot.prp. nr. 19 (2000-2001)
Om lov om endringer i utlendingsloven

St.prp. nr. 26 (2000-2001)
Om endringar på statsbudsjettet for 2000 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

St.prp. nr. 15 (2000-2001)
Om endringer på statsbudsjettet for 2000 under kapitler administrert av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Ot.prp. nr. 17 (2000-2001)
Om lov om endringer i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven)

St.prp. nr. 27 (2000-2001)
Om endringer i statsbudsjettet 2000 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde

Landbruksdepartementet

St.prp. nr. 24 (2000-2001)
Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2000 under Landbruksdepartementet

Miljøverndepartementet

St.prp. nr. 22 (2000-2001)
Om endringer på statsbudsjettet for 2000 under kapitler administrert av Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

St.prp. nr. 21 (2000-2001)
Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2000 under Nærings- og handelsdepartementet

Olje- og energidepartementet

St.prp. nr. 19 (2000-2001)
Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 2000 m.m. under Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

St.prp. nr. 20 (2000-2001)
Om endring av løyvingar mv. for 2000 på Samferdselsdepartementets område

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

St.prp. nr. 25 (2000-2001)
Om endringer i bevilgninger under folketrygden i statsbudsjettet for 2000

St.prp. nr. 28 (2000-2001)
Om endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet for 2000 under Sosial- og helsedepartementet

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 31. oktober 2000 til lov om børsvirksomhet m.m. (børsloven)
Besl. O. nr. 4 Lov nr. 80

3. Forskrifter

Fiskeridepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift av 2. mars 1979 om adgang til å delta i fiske med ringnot.

4. Klagesaker m.v.

Landbruksdepartementet

Klage fra Johan Liebig-Larsen over Landbruksdepartementets vedtak 20. juni 2000 om omgjøring av fylkesmannens vedtak 18. april 2000 om innvilgelse av utvidet konsesjon. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Paul Ottøy over Landbruksdepartementets vedtak 17. september 1999 om å oppheve Statens landbruksbanks vedtak 27. august 1999 om å anse gnr. 34/4 og gnr. 34/5 som to driftsenheter, tas ikke til følge.

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Spesialrådgiver i Utenriksdepartementet, Sverre Bergh Johansen, utnevnes til Norges faste delegerte ved De forente nasjoners Europa-kontor og andre internasjonale organisasjoner i Genève som Norge er medlem av, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Regionalrådgiver Odd Wibe utnevnes til generalkonsul i Shanghai med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Spesialrådgiver Janis Bjørn Kanavin utnevnes til generalkonsul i Hong Kong og Macau med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Barne- og familiedepartementet

Rådgiver Lars Audun Granly utnevnes til underdirektør i Barne- og familiedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Byråsjef Lise Gundersby utnevnes til underdirektør i Barne- og familiedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Seniorrådgiver Kåre Helland-Olsen utnevnes til underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Herredsrettsdommer Hans Christian Hoff utnevnes til lagdommer i Frostating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Advokat Karsten Øvretveit utnevnes til sorenskriver ved Hammerfest sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Politiinspektør Inger-Marie Landfald utnevnes til herredsrettsdommer ved Hammerfest sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Advokat Diderik Heiberg Danbolt og herredsrettsdommer Erik Stillum konstitueres som byrettsdommere i Drammen byrett fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert herredsrettsdommer Trine Barlaup Pedersen konstitueres som herredsrettsdommer ved Jæren sorenskriverembete fra 1. desember 2000 til og med 31. august 2001.

Kommunal- og regionaldepartementet

Forlenget konstitusjon av konstituert underdirektør Astri Knapstad som underdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet til og med 14. januar 2002.

Kulturdepartementet

Rådgiver Elisabeth Solberg utnevnes til underdirektør i Kulturdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 43/2000 om rammeavtalen om midlertidig ansettelse kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 47/2000 om opprettelse av en ny finansieringsordning under EØS-avtalen kan bli bindende for Norge.

Nærings- og handelsdepartementet

Endring av Teknologirådets vedtekter.

Olje- og energidepartementet

Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap Produksjon AS gis tillatelse til å overføre, regulere og bygge ut Kløvtveitvassdraget og Yndesdalsvassdraget i Gulen og Masfjorden kommuner i Sogn og Fjordane og Hordaland.

Til toppen