Offisielt fra statsråd 17. november

Domprost Tor Berger Jørgensen ble i statsråd i dag utnevnt til biskop i Sør-Hålogaland bispedømme.

Offisielt fra statsråd 17. november

Statsråd ble holdt på Oslo slott 17. november 2006. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 9 (2006-2007)
Om samtykke til godkjennelse av beslutning i EØS-komiteen nr. 93/2006 av 7. juli 2006 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2005/29/EF av 11. mai 2005 om foretaks urimelige handelspraksis overfor forbrukere

2. Forskrifter

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om årlig regulering av medlemspremien i pensjonstrygden for fiskere.

3. Klagesaker m.v.

Samferdselsdepartementet

Klage frå Risdal Touring AS på vedtaket til Samferdselsdepartementet om å gi ruteløyve til Arctic Express AS på dei fylkeskryssande strekningane Oslo – Kristiansand og Kristiansand – Stavanger. Klaga vert ikkje teke til følgje.

4. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Statssekretær Kjetil Skogrand gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for utenriksminister Jonas Gahr Støre.
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør i Aten, Sverre Stub, utnevnes tillike til ambassadør i Nicosia, Kypros.

Helse- og omsorgsdepartementet

Seniorrådgiver Marit Elisabeth Stadheim utnevnes til underdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Personal- og økonomidirektør Håvard Bekkelund utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert lagdommer Marianne Vollan konstitueres som avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet for inntil to år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Guro Glærum Kleppe konstitueres som lovrådgiver i Justis- og politidepartementet for inntil to år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kultur- og kirkedepartementet

Domprost Tor Berger Jørgensen utnevnes til biskop i Sør-Hålogaland bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kultur- og kirkedepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Generalsekretær Hilde Oftedal utnevnes til underdirektør i Kultur- og kirkedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Samferdselsdepartementet

Utnemning av seniorrådgjevarane Borghild Ollestad og Per-André Torper til underdirektørar i Samferdselsdepartementet med tiltreding frå det tidspunktet som departementet fastset.
(Pressemelding)

5. Andre saker

Olje- og energidepartementet

Øst-Telemarkens Brukseierforening gis tillatelse til endring av manøvreringsreglement for Tinnsjøen i Notodden og Tinn kommuner.

Til toppen