Offisielt fra statsråd 17. oktober 1997 kl. 13.00

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 17. oktober 1997 kl. 1300. Det ble fattet følgende vedtak:

Hans Majestet bestemte at Statsrådets medlemmer overtar styret i departementene således:

Statsråd Anne Enger Lahnstein, Kulturdepartementet
Statsråd Valgerd Svarstad Haugland, Barne- og familiedepartementet
Statsråd Lars Sponheim, Nærings- og handelsdepartementet
Utenriksminister Knut Vollebæk, Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Statsråd Peter Angelsen, Fiskeridepartementet
Statsråd Gudmund Restad, Finans- og tolldepartementet
Statsråd Ragnhild Queseth Haarstad, Kommunal- og arbeidsdepartementet sjef for kommunalsakene
Statsråd Kåre Gjønnes, Landbruksdepartementet
Statsråd Aud Inger Aure, Justis- og politidepartementet
Statsråd Eldbjørg Løwer, Planleggings- og samordningsdepartementet sjef for administrasjonssakene/sjef for arbeidsavdelingen i Kommunal- og arbeidsdepartementet
Statsråd Odd Einar Dørum, Samferdselsdepartementet
Statsråd Jon Lilletun, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
Statsråd Dag Jostein Fjærvoll, Forsvarsdepartementet
Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa, Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker
Statsråd Dagfinn Høybråten, Sosial- og helsedepartementet, helsesaker
Statsråd Marit Arnstad, Olje- og energidepartementet
Statsråd Hilde Frafjord Johnson, Utenriksdepartementet, utviklingssaker
Statsråd Guro Fjellanger, Miljøverndepartementet

Statsråd Anne Enger Lahnstein bemyndiges til i forfallstilfelle å fungere som statsministerens stedfortreder. Har også statsråd Lahnstein forfall, fungerer statsråd Svarstad Haugland og deretter statsråd Sponheim som stedfortreder. Har også disse statsråder forfall, utfører den første av de tilstedeværende medlemmer av statsrådet statsministerens funksjoner.

Statsråd Hilde Frafjord Johnson bemyndiges til å forestå styret av Utenriksdepartementet når utenriksministeren er farværende.

Følgende utnevnes til statssekretærer fra 17. oktober 1997 kl 1300:

Politisk rådgiver Kari Husøy, Statsministerens kontor
Generalsekretær Gunnar Husan, Statsministerens kontor
Politisk rådgiver Odd Jostein Sæter, Statsministerens kontor
Sekretariatsleder Jarle Skjørestad, Statsministerens kontor
Sekretariatsleder Arne Synnes, Finans- og tolldepartementet
Advokat Endre Skjørestad, Finans- og tolldepartementet
Skolesjef Svein Helgesen, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
Ordfører Ivar Egeberg, Kulturdepartementet
Konsulent Harriet E. Berg, Nærings- og handelsdepartementet
Lektor Håkon Giil, Olje- og energidepartementet
Opplæringsleiar Kjell Alvheim, Planleggings- og samordningsdepartementet
Rådgiver Torild Skogsholm, Samferdselsdepartementet
Underdirektør Åslaug Marie Haga, Utenriksdepartementet, utenri kssaker

Lagt inn 17 oktober 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen