Offisielt fra statsråd 17. september 1999

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 17. september 1999. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

linkdoc032005-030067#docSt prp nr 96 (1998-99) Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 82/99 av 25. juni 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 37 og vedlegg X til EØS-avtalen om audiovisuelle tjenester

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

linkdoc002005-050008#docOt prp nr 97 (1998-99) Om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr 65 om konkurranse i ervervsvirksomhet (konkurranseloven)

Fiskeridepartementet

linkdoc008005-040009#docSt meld nr 30 (1998-99) Nordisk Samarbeid

Justis- og politidepartementet

linkdoc012005-030022#docSt prp nr 97 (1998-99) Billighetserstatninger av statskassen

Nærings- og handelsdepartementet

linkdoc024005-050012#docOt prp nr 98 (1998-99) Om lov om endringer i lov 13. juni 1997 nr 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven)

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 4. mars 1999 til midlertidig lov om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven).

Loven trer i kraft fra 1. januar 2000.

Besl. O. nr. 40 Lov nr. 73

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 15. juni 1999 til lov om endringar i lov

17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Besl. O. nr. 94 Lov nr. 74

3.Forskrifter

Forsvarsdepartementet

Fastsettelse av ny forskrift til lov av 29. juni 1951 nr. 19 om militære rekvisisjoner.

4.Styrer, utvalg

Kulturdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes av et utvalg for å vurdere offentlig kinopolitikk:

1. Dagfinn Sundsbø, Fet, leder 2. Lene Løken, Oslo 3. Bjørn Hoenvoll, Oslo 4. Jorunn Hageler, Steinkjer 5. Thorbjørn Bratt, Trondheim

5. Klagesaker m.v.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Klage på vedtak 17. juli 1998 fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet om ikke å frita Jan Inge Dersyd fra praktisk-pedagogisk utdanning. Klagen tas ikke til følge.

Samferdselsdepartementet

Klage fra Hans Bauge over Samferdselsdepartementets vedtak av 26. april 1999 om avslag på søknad om unntak fra reglene om ansiennitet ved tildeling av drosjeløyve i Bergen/Hordaland tas ikke til følge.

6. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Kuala Lumpur, ambassadør Fred Harald Nomme utnevnes tillike til sendemann i Bandar Seri Begawan, med rang som ambassadør.

Seksjonssjef Tore Toreng utnevnes til sendemann i Islamabad, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Alberto Durán Núñes utnevnes til ulønnet generalkonsul ved konsulatet i Vigo, Spania. (Se også pkt. 7 Andre Saker)

Erik L. Johnsen utnevnes til ulønnet konsul i New Orleans, USA.

Finans- og tolldepartementet

Rådgiver Per Mathis Kongsrud konstitueres som underdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Politiinspektør Ole Petter Parnemann konstitueres som politimester i Arendal fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer og fram til 1. januar 2001.

Forlenget konstitusjon av konstituert herredsrettsdommer Unni Raadim som herredsrettsdommer ved Hedmarken sorenskriverembete fra og med 1. oktober 1999 til og med 31. desember 1999.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Førstekonsulent Gry Aalde utnevnes til underdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Anders Trodal utnevnes til underdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommunal- og regionaldepartementet

Rådgiver Hilde Gunn Bringsli utnevnes til underdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Landbruksdepartementet

Landbruksdirektør Frøydis Vold utnevnes til ekspedisjonssjef i Landbruksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Avdelingsleder Erik S. Todal beskikkes som jordskiftedommer ved Nordre Nordmøre jordskifterett, med tiltredelse fra det tidspunkt Landbruksdepartementet bestemmer.

Samferdselsdepartementet

Prosjektleder Anders Jordbakke utnevnes til avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Direktør Finn Heimdal åremålsbeskikkes som direktør for Havarikommisjonen for sivil luftfart. Beskikkelsen skjer på de vilkår som er nevnt i foredraget.

7. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning av en ytterligere tilleggsprotokoll av 19.12.97 til avtale mellom de stater som er part i Traktat for det nordatlantiske område og de øvrige deltakerstater i Partnerskap for fred om status for deres styrker.

Protokollen ratifiseres.

Undertegning av avtale om endring av protokollen av 25. mars 1981 mellom Norges regjering og Sveriges regjering om opprettelse av et fond for norsk-svensk industrielt samarbeid.

Omdannelse av det ulønnete konsulatet i Vigo, Spania, til ulønnet generalkonsulat. (Se også pkt. 6 Utnevnelser mv.)

Dekning av utgiftene i 1999 i forbindelse med utsatt statsbesøk til Frankrike.

DD.M.M. Kong Harald V og Dronning Sonjas offisielle besøk til Romania 20. – 22. september 1999.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Eldbjørg Løwer med ektefelle ved offisielt besøk til Sverige 27. – 28. september 1999.

Fiskeridepartementet

Loslegatet og Skagerrakkystens fiskerifond avvikles og restmidler disponeres til formål angitt av Fiskeridepartementet.

Justis- og politidepartementet

Nedleggelse av Sivillovbokutvalget fra 1. oktober 1999.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Endring av premietillegg for refusjon av trygdeutgifter ved trafikkskade, i medhold av folketrygdloven.

Lagt inn 17. september 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen