Offisielt fra statsråd 17. juni 2016

I statsråd i dag ble proposisjonen «Kampkraft og bærekraft – Langtidsplan for forsvarssektoren» lagt fram, og Parisavtalen om klimatiltak ratifisert.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 17. juni 2016. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet
Prop. 148 S (2015-2016)
Samtykke til ratifikasjon av Minamata-konvensjonen om kvikksølv 

Barne- og likestillingsdepartementet
Prop. 145 L (2015-2016)
Lov om Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven)
(Nyhetssak

Forsvarsdepartementet
Prop. 151 S (2015-2016)
Kampkraft og bærekraft – Langtidsplan for forsvarssektoren
(Nyhetssak

Prop. 150 L (2015-2016)
Lov om undersøkelser av ulykker og hendelser i Forsvaret
(forsvarsundersøkelsesloven)
(Nyhetssak

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 147 L (2015-2016)
Endringer i psykisk helsevernloven mv.
(økt selvbestemmelse og rettssikkerhet)
(Nyhetssak

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 146 L (2015-2016)
Endringer i introduksjonsloven
(innføring av forsøkshjemmel)
(Nyhetssak) 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 149 L (2015-2016)
Endringer i plan- og bygningsloven
(mer effektive planprosesser, forenklinger mv.)
(Nyhetssak

Meld. St. 37 (2015-2016)
Årsmeldingane til Datatilsynet og Personvernnemnda for 2015 

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og sosialdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 13. juni 2016 til lov om endringer i folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (økt minste pensjonsnivå til enslige alderspensjonister og andre endringer).
Lovvedtak 105 (2015-2016)  Lov nr. 25 

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. juni 2016 til lov om endringer i lov om lønnsplikt under permittering (innføring av en ny arbeidsperiode og forlenget periode med fritak fra lønnsplikt).
Lovvedtak 106 (2015-2016)  Lov nr. 26 

Barne- og likestillingsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 13. juni 2016 til lov om endringar i barnelova m.m. (oppheving av tidsfristar i farskapssaker m.m.).
Lovvedtak 96 (2015-2016)  Lov nr. 27 

Sanksjon av Stortingets vedtak 6. juni 2016 til lov om endringer i barnetrygdloven (barnetrygd ved opphold i utlandet).
Lovvedtak 76 (2015-2016)  Lov nr. 28
Loven trer i kraft l. oktober 2016. 

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. mai 2016 til lov om klageorganer for forbrukersaker (gjennomføring av direktiv 2013/11/EU og fororordning
nr. 524/2013).
Lovvedtak 54 (2015-2016)  Lov nr. 29

Delt ikraftsetting av lov om klageorganer for forbrukersaker (gjennomføring av direktiv 2013/11/EU og forordning (EU) nr. 524/2013). Loven trer i kraft 1. juli 2016 med unntak av § 12 annet ledd, § 28 og ny § 10a tredje ledd i lov 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår.
(Se pkt. 4 Delegasjon av myndighet) 

Finansdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 16. juni 2016 til lov om EØS-finanstilsyn.
Lovvedtak 109 (2015-2016)  Lov nr. 30
(Se pkt. 4 Delegasjon av myndighet) 

Sanksjon av Stortingets vedtak 6. juni 2016 til lov om endringer i merverdiavgiftsloven (utvidet adgang til direkte registrering).
Lovvedtak 75 (2015-2016) Lov nr. 31 

Ikrafttredelse av Stortingets vedtak til lov 22. juni 2012 nr. 37 om endringer i tolloven. Loven trer i kraft 1. november 2016. 

Sanksjon av Stortingets vedtak 16. juni 2016 om lov om endring i lov om særavgifter.
Lovvedtak 110 (2015-2016) Lov nr. 32 

Sanksjon av Stortingets vedtak 16. juni 2016 om lov om endring i lov om adgang for Kongen til å inngå overenskomster med fremmede stater til forebyggelse av dobbeltbeskatning m.v.
Lovvedtak 111 (2015-2016) Lov nr. 33 

Sanksjon av Stortingets vedtak 16. juni 2016 om lov om endring i lov om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter.
Lovvedtak 112 (2015-2016) Lov nr. 34 

Sanksjon av Stortingets vedtak 16. juni 2016 omlov om endringar i lov om eigedomsskatt til kommunane.
Lovvedtak 113 (2015-2016) Lov nr. 35 

Sanksjon av Stortingets vedtak 16. juni 2016 om lov om endringar i lov om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v.
Lovvedtak 114 (2015-2016) Lov nr. 36

Sanksjon av Stortingets vedtak 16. juni 2016 om lov om endringar i lov om skatt til Svalbard.
Lovvedtak 115 (2015-2016) Lov nr. 37 

Sanksjon av Stortingets vedtak 16. juni 2016 om lov om endring i lov om skattlegging av personer på Jan Mayen og i Antarktis.
Lovvedtak 116 (2015-2016) Lov nr. 38 

Sanksjon av Stortingets vedtak 16. juni 2016 om lov om endring i lov om skatt på honorar til utenlandske artister m.v.
Lovvedtak 117 (2015-2016) Lov nr. 39 

Sanksjon av Stortingets vedtak 16. juni 2016 om lov om endringar i skatteloven.
Lovvedtak 118 (2015-2016) Lov nr. 40 

Sanksjon av Stortingets vedtak 16. juni 2016 om lov om endring i lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner m.v.
Lovvedtak 119 (2015-2016) Lov nr. 41 

Sanksjon av Stortingets vedtak 16. juni 2016 om lov om endringar i skattebetalingsloven.
Lovvedtak 120 (2015-2016) Lov nr. 42 

Sanksjon av Stortingets vedtak 16. juni 2016 om lov om endringar i merverdiavgiftsloven.
Lovvedtak 121 (2015-2016) Lov nr. 43 

Forsvarsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 13. juni 2016 til lov om omdanning av Aerospace Industrial Maintenance Norway SF til aksjeselskap.
Lovvedtak 90 (2015-2016)  Lov nr. 44 

Helse- og omsorgsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 13. juni 2016 til lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven (rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister).
Lovvedtak 99 (2015-2016)  Lov nr. 45

Delt ikraftsetting av lov 13. juni 2016 til lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven (rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister). Romertall I § 2-1 e første ledd, II § 3-2 a første og andre ledd og III trer i kraft 1. juli 2016. 

Sanksjon av Stortingets vedtak 6. juni 2016 til lov om endring av juridisk kjønn.
Lovvedtak 71 (2015-2016)  Lov nr. 46
Loven trer i kraft 1. juli 2016. 

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. juni 2016 til lov om endringer i helseregisterloven m.m. (kommunalt pasient- og brukerregister m.m.)
Lovvedtak 100 (2015-2016)  Lov nr. 47
Loven trer i kraft 1. juli 2016. 

Sanksjon av Stortingets vedtak 30. mai 2016 til lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (utvidelse av retten til fritt behandlingsvalg til å omfatte private rehabiliteringsinstitusjoner m.m.)
Lovvedtak 69 (2015-2016)  Lov nr. 48 

Delt ikraftsetting av lov 30. mai 2016 til lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (utvidelse av retten til fritt behandlingsvalg til å omfatte private rehabiliteringsinstitusjoner m.m.) Romertall I, III og IV trer i kraft straks. 

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. juni 2016 til lov om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven (politiattest i den kommunale helse- og omsorgstjenesten).
Lovvedtak 98 (2015-2016)  Lov nr. 49 

Sanksjon av Stortingets vedtak 6. juni 2016 til lov om endringer i legemiddelloven (refusjonskontrakter og rabatter).
Lovvedtak 73 (2015-2016)  Lov nr. 50
Loven trer i kraft 1. juli 2016. 

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. juni 2016 til lov om endringer i alkoholloven mv. (retten til begrenset salg av alkoholholdig drikk mv.)
Lovvedtak 101 (2015-2016)  Lov nr. 51
Loven trer i kraft fra 1. juli 2016. 

Delt ikraftsetting av lov 11. desember 2015 nr. 97 om endringar i spesialisthelsetjenesteloven m.m. (kontaktlege i spesialisthelsetenesta m.m.).
Loven trer i kraft 15. september 2016, med unntak av pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2 nytt tredje og og fjerde ledd, helsepersonelloven § 71 nytt andre og fjerde ledd og bioteknologiloven ny § 2A-9, som trer i kraft 1. november 2016. 

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 18. mai 2016 til lov om endringer i straffeloven mv. (militær virksomhet i væpnet konflikt m.m.)
Lovvedtak 62 (2015-2016)  Lov nr. 52
Loven trer i kraft 1. juli 2016.
(Nyhetssak

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. mai 2016 til lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven (personforfølgelse, forberedelse til tvangsekteskap mv.)
Lovvedtak 61 (2015-2016)  Lov nr. 53
Loven trer i kraft 1. juli 2016.
(Nyhetssak

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. juni 2016 til lov om endringer i straffeprosessloven mv. (skjulte tvangsmidler).
Lovvedtak 87 (2015-2016)  Lov nr. 54
Lovendringene, med unntak av nytt kapittel 16 d i straffeprosessloven om dataavlesing, trer i kraft straks.

Opphevelsen av lov om kontroll av post- og teletjenester i lov 3. desember 1999
nr. 82 del II trer i kraft straks.
(Nyhetssak

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. juni 2016 til lov om endringer i konkursloven mv. (grenseoverskridende insolvensbehandling).
Lovvedtak 88 (2015-2016)  Lov nr. 55 

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. juni 2016 til lov om endringar i utlendingslova (pågriping og fengsling i samband med 48-timarprosedyren).
Lovvedtak 103 (2015-2016)  Lov nr. 56
(Nyhetssak

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. juni 2016 til lov om endringer i lov om endringer i statsborgerloven (endret ikrafttredelsestidspunkt for krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap).
Lovvedtak 104 (2015-2016)  Lov nr. 57 

Sanksjon av Stortingets vedtak 16. juni 2016 til lov om endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II).
Lovvedtak 102 (2015-2016)  Lov nr. 58
(Nyhetssak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 13. juni 2016 til lov om endring i valgloven mv.
Lovvedtak 84 (2015-2016)  Lov nr. 59
Loven trer i kraft 1. juli 2016.
(Nyhetssak

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. juni 2016 til lov om endringar i inndelingslova og kommuneloven (behandling av kommunesamanslåingar mv.).
Lovvedtak 85 (2015-2016)  Lov nr. 60
Loven trer i kraft 1. juli 2016.
(Nyhetssak

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. juni 2016 til lov om endringer i lov om forandring av rikets inddelingsnavn (sammenslåing av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker).
Lovvedtak 89 (2015-2016)  Lov nr. 61 

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. juni 2016 til lov om endringar i valgloven (personval ved stortingsval, frist for godkjenning av førehandsstemmer mv.).
Lovvedtak 107 (2015-2016)  Lov nr. 62
Loven trer i kraft 1. juli 2016.
(Nyhetssak

Kulturdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 13. juni 2016 til lov om oppheving av lov om eierskap i medier.
Lovvedtak 80 (2015-2016)  Lov nr. 63
Loven gjelder fra 1. juli 2016. 

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. juni 2016 til lov om åpenhet om eierskap i medier.
Lovvedtak 81 (2015-2016)  Lov nr. 64
Loven gjelder fra 1. juli 2016. 

Kunnskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 13. juni 2016 til lov om endringer i barnehageloven og opplæringslova (spesialpedagogisk hjelp, kortere ventetid for barnehageplass m.m.).
Lovvedtak 82 (2015-2016)  Lov nr. 65
(Nyhetssak)

Delt ikraftsetting av lov 17. juni 2016 om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager og lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa. Loven trer i kraft 1. august 2016 med unntak av romertall I § 12 a, som trer i kraft straks.

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. juni 2016 til lov om endringer i barnehageloven (tilsyn m.m.).
Lovvedtak 83 (2015-2016)  Lov nr. 66
Loven trer i kraft 1. august 2016.
(Nyhetssak

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. juni 2016 til lov om endringar i opplæringslova (friare skoleval over fylkesgrenser, praksisbrevordning m.m.).
Lovvedtak 93 (2015-2016)  Lov nr. 67
Lova trer i kraft 1. august 2016.
(Nyhetssak

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. juni 2016 til lov om endringer i fagskoleloven (om studentrettigheter m.m.).
Lovvedtak 95 (2015-2016)  Lov nr. 68
Delt ikraftsetting. Loven trer i kraft fra 1. juli 2016 med unntak av § 14 som trer i kraft når Kongen bestemmer.
(Nyhetssak

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. juni 2016 til lov om endringer i universitets- og høyskoleloven (NOKUTs tilsyn, nasjonal vitnemålsportal mv.).
Lovvedtak 94 (2015-2016)  Lov nr. 69
Loven trer i kraft fra 1. juli 2016.
(Nyhetssak

Landbruks- og matdepartementet
Sanksjon av Stortinget sitt vedtak 6.  juni 2016 til lov om endringer i reindriftsloven (reintall per siidaandel).
Lovvedtak 78 (2015-2016)  Lov nr. 70
Lova vert sett i verk frå 1. juli 2016.
(Nyhetssak

Nærings- og fiskeridepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 23. mai 2016 til lov om endringer i sjøloven m.v. (opprydding og forenkling).
Lovvedtak 68 (2015-2016)  Lov nr. 71
Loven trer i kraft 1. juli 2016. 

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. mai 2016 til lov om endringer i lov om Innovasjon Norge (ansvarsforhold og forvaltning).
Lovvedtak 60 (2015-2016)  Lov nr. 72
Loven trer i kraft 1. januar 2017 med unntak av romertall I § 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29 a, 30, 31, 31 a, 32 og 35 som trer i kraft 1. juli 2016. 

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. juni 2016 til lov om 
offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven). 
Lovvedtak 97 (2015-2016)  Lov nr. 73 

Delt ikraftsetting av lov 15. april 2016 nr. 2 om endringer i konkurranseloven (Konkurranseklagenemnda, kartellforlik mm.). Loven trer i kraft fra 1. juli 2016 med unntak av §§ 8, 12, 13, 20 a, 21, 21 a, 22, 26 annet ledd, 27 a annet ledd, 29 og nytt kapittel 8.
(Se pkt. 3 Forskrifter) 

Olje- og energidepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 13. juni 2016 til lov om endringer i lov om erverv av vannfall mv. (erverv av andel i offentlig ansvarlig selskap med konsesjonspliktige rettigheter til vannfall).
Lovvedtak 86 (2015-2016)  Lov nr. 74
Loven trer i kraft 1. juli 2016. 

Samferdselsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak av 6. juni 2016 til lov om endringer i luftfartsloven.
Lovvedtak 74 (2015-2016)  Lov nr. 75

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. juni 2016 til lov om endringer i vegtrafikkloven (sykkelritt på veg).
Lovvedtak 108 (2015-2016)  Lov nr. 76
Loven trer i kraft straks.

3. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet
Forskrift om endring i forskrift om grunnbeløp, reguleringsfaktorer, satser for minste pensjonsnivå og satser for garantipensjon i folketrygden fra 1. mai og virkningstidspunkt for regulering av kravet til minsteinntekt for rett til dagpenger dagpenger fastsettes. 

Forskrift om endring i forskrift 12. februar 2010 nr. 158 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften) fastsettes. 

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 20. juni 2003 nr. 739 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK-registerforskriften) fastsettes.

Klima- og miljødepartementet
Forskrifter om opprettelse av de marine verneområdene Jærkysten, Gaulosen og Rødberget fastsettes.
(Nyhetssak) 

Forskrifter om vern av to naturreservater i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fastsettes.
(Nyhetssak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Forskrift om sammenslåing av Rissa kommune i Sør-Trøndelag fylke og Leksvik kommune i Nord-Trøndelag fylke fastsettes.
(Nyhetssak

Kunnskapsdepartementet
Forskrift 7. oktober 2005 nr. 1109 om hvilke utdanninger som skal omfattes av skikkethetsvurdering etter lov om universiteter og høyskoler § 4-10 oppheves.
(Nyhetssak

Forskrift 30. juni 2006 nr. 859 om skikkethetsvurdering i høyere utdanning § 1 Virkeområdet endres fra 1. juli 2016.
(Nyhetssak) 

Nærings- og fiskeridepartementet
Forskrift om overgangsbestemmelser til lov 15. april
2016 nr. 2 om endringer i konkurranseloven fastsettes.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Forskrift om endring av forskrift 7. november 2003 nr. 1309 om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten fastsettes.
(Nyhetssak

4. Delegasjon av myndighet

Barne- og likestillingsdepartementet
Kongens myndighet etter lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler (forsikringsavtaleloven) § 20-1 og lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) § 4 delegeres til Justis- og beredskapsdepartementet.  Kongens myndighet etter lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling § 8-8 delegeres til Finansdepartementet.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser) 

Finansdepartementet
Delegasjon av Kongens myndighet til å sette lov om EØS-finanstilsyn i kraft etter 17. juni 2016 § 6 til Finansdepartementet.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser) 

Justis- og beredskapsdepartementet
Delegering av Kongens myndighet etter lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester §§ 4, 4a, 5, 6, 6a, 6b, 8, 8a og 13 til Samferdselsdepartementet for områdene motorvogner og produkter til motorvogn. 

Klima- og miljødepartementet
Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4 bokstav a til Landbruks- og matdepartementet. 

5. Styrer, utvalg

Helse- og omsorgsdepartementet
Oppnevning av et utvalg som skal utrede behov for endringer i tvangslovgivningen i helse- og omsorgssektoren: 

Professor Bjørn Henning Østenstad, Fjell (leder)
Avdelingssjef Trond F. Aarre, Eid
Psykologspesialist Tormod Stangeland, Bærum
Assisterende forskningssjef Øyvind Kirkevold, Hamar
Seksjonsleder Bjørn Roar Vagle, Klepp
Spesialkonsulent Liv Drangsholt, Larvik
Førsteamanuensis Randi Sigurdsen, Porsgrunn
Doktorgradsstipendiat Arnhild Lauveng, Lørenskog
Rådmann May Helen Molvær Grimstad, Ålesund
Vernepleier Tommy Sjåfjell, Asker
Forbundsleder Jens Petter Gitlesen, Sola
Fungerende fagsjef Kari-Ann Baarlid, Lørenskog
Førsteamanuensis Vibeke Erichsen, Bergen
Kommunikasjonssjef Adrian Johannes Lorentsson, Hamar
(Nyhetssak

Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til AS Vinmonopolets styre og bedriftsforsamling for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2018: 

Medlemmer til styret:
Fylkesmann Hill-Marta Solberg, Sortland (leder)
Tidligere departementsråd Ellen Seip, Oslo (nestleder)
Prosjektdirektør Liv Kari Eskeland, Stord
Myndighetskontakt David Hansen, Horten
Seniorrådgiver Per Arne Olsen, Tønsberg
Konsernsjef Sverre Helno, Oslo     

Varamedlemmer til styret:
Tvisteløser Sverre Bugge, Lørenskog
Fylkeslege Elisabeth L. Markhus, Moss
Politisk rådgiver Marte Haabeth Grindaker, Oslo
Administrerende direktør Are Kjensli, Bærum 

Medlemmer til bedriftsforsamlingen:
Administrasjonsleder Odd Anders With, Trondheim
Tidligere stortingsrepresentant Sonja Sjøli, Eidsvoll
Selvstendig næringsdrivende Anni Skogmann, Tromsø
Pensjonist Signe Øye, Hobøl
Daglig leder/adjunkt Jarle Hauge Steffensen, Ålesund
Generalsekretær Lisbeth Rugtvedt, Oslo
Sjefingeniør, Per Inge Bjerknes, Eidsberg
Tidligere stortingsrepresentant Leif Helge Kongshaug, Averøy
Forsker Kjetil Frøyland, Oslo
Direktør Anne-Karin Nygård, Oslo
Tidligere assisterende rådmann Gunn Inger Tevik Løvseth, Melhus
Rådmann Ole John Østenstad, Førde
Daglig leder Svein Håvar Korshavn, Gjøvik
Fylkesnemndsleder Tone Wilberg, Asker 

Varamedlemmer til bedriftsforsamlingen:
Pensjonist Jan Olav Olsen, Gjerstad
Politisk seniorrådgiver Monica Tjelmeland, Oslo
Forskningsleder Guro Irene Ødegård, Oslo
Avdelingsleder Helga Marie Bjerke, Tromsø
Seniorrådgiver Øystein Østraat, Nittedal
Rådgiver Bernt Sverre Mehammer, Oslo
(Nyhetssak

Justis- og beredskapsdepartementet
Oppnevning av jordskifterettsleder Ragnhild Sæhlie Jetlund som medlem i Innstillingsrådet for dommere fra 1. juli 2016 til og med 30. juni 2020. 

Oppnevning av sorenskriver Arnfinn Agnalt som medlem i Innstillingsrådet for dommere fra 1. juli 2016 til og med 30. juni 2020. 

Oppnevning av jordskifterettsleder Magnar Often som varamedlem i Innstillingsrådet for dommere fra 1. juli 2016 til og med 30. juni 2020. 

Kulturdepartementet
Oppnevning av utvalg om søndagsåpne butikker: 

Erling Lae, fylkesmann, Tønsberg (leder)
Harald Jachwitz Andersen, direktør Virke, Oslo
Gunhild Sun Bellsli, markedssjef, Røros
Beate Milford Berrefjord, nestleder, Bergen
Carin Blom, detaljhandelsanalytiker, Stockholm, Sverige
Nils-Henrik M. von der Fehr, professor, Hurdal
Gyrid Berge Giæver, seniorrådgiver, Tromsø
Kristina Hansen, ordfører, Nordkapp
Bjørn Næss, administrerende direktør NHO Handel, Oslo
Filip Rygg, leder og konsulent, Frogner
Trine Lise Sundnes, LO, forbundsleder Handel og Kontor, Oslo
Terje Søviknes, ordfører, Os
Ragnar Wiik, leder, Lillestrøm
Ståle Økland, forsker og forfatter, Oslo
(Nyhetssak

6. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor
Statssekretær Laila Bokhari gis avskjed som statssekretær for statsminister Erna Solberg og utnevnes til statssekretær for utenriksminister Børge Brende fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer.
(Nyhetssak)

Direktør Marianne Eikvåg Groth utnevnes til statssekretær for statsminister Erna Solberg fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer.
(Nyhetssak) 

Utenriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Bucuresti, Tove Bruvik Westberg, tillike til ambassadør i Sofia, Bulgaria. 

Utnevning av ambassadør i Buenos Aires, Jostein Leiro, tillike til ambassadør i Asuncion, Paraguay. 

Utnevning av ambassadør Ole Johan Bjørnøy til hjemmebasert ambassadør for Sentral-Asia, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Utnevning av avdelingsdirektør Niels Engelschiøn til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Utnevning av ministerråd Sigvald Tomin Hauge til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Utnevning av ministerråd Lajla Jakhelln til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Utnevning av fagdirektør Marianne Fosland til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Utnevning av underdirektør Monica Furnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Utnevning av underdirektør Jørn Gloslie til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Utnevning av underdirektør Anne-Kirsti Wendel Karlsen til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Utnevning av underdirektør Siv Cathrine Moe til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Utnevning av spesialrådgiver Aslak Brun til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Utnevning av seniorrådgiver Asbjørn Braanaas til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Utnevning av seniorrådgiver Tove Skarstein til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Utnevning av ambassaderåd Berit Kristin Tvete til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Utnevning av seniorrådgiver Thomas Lid Ball til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Utnevning av seniorrådgiver Kaia Bilton til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Utnevning av seniorrådgiver Hilde Klemetsdal til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Utnevning av seniorrådgiver Nicholas Stivang til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Arbeids- og sosialdepartementet
Utnevning av nestleder og avdelingsleder Trine Elisabeth Fernsjø til leder for Trygderetten, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Forsvarsdepartementet
Utnevning av oberst Henry Lindbak til brigader i Luftforsvaret, med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer. 

Frabeordring av kommandør Lars Arne Aulie som overadjutant fra Sjøforsvaret hos Hans Majestet Kongen frå 31. august 2016. 

Beordring av kommandør Torbjørn Eidal som overadjutant frå Sjøforsvaret hos Hans Majestet Kongen med virkning fra 1. september 2016, for en periode på tre år. 

Beordring av oberstløytnant Steffen Masserud som adjutant fra Hæren hos Hans Majestet Kongen med virkning fra 1. september 2016, for en periode på tre år. 

Frabeordring av major Magnus Been Wangberg som adjutant fra Luftforsvaret hos Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen fra 31. august 2016. 

Beordring av major Gunn Eva Høgseth som adjutant fra Luftforsvaret hos Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen med virkning fra 1. september 2016, for en periode på tre år. 

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av advokat Kjersti Risem-Johansen til lagdommer ved Frostating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer. 

Utnevning av utreder i Høyesterett Geir Sunde Haugland til tingrettsdommer ved Moss tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer. 

Utnevning av politiadvokat Thorstein Funderud Skogvang til tingrettsdommer ved Nord-Troms tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer. 

Konstitusjon av lagdommer Sissel Endresen som ekstraordinær lagdommer ved Frostating lagmannsrett med tiltredelse fra 1. september 2016 til og med 31. august 2018. 

Konstitusjon av pensjonert avdelingsdirektør Willy Nesset som ekstraordinær lagdommer ved Frostating lagmannsrett med tiltredelse fra 1. september 2016 til og med 31. august 2018. 

Åremålsbeskikkelse av Libe Rieber-Mohn som direktør for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet for seks år, med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.
(Nyhetssak)

7. Andre saker

Statsministerens kontor
Forvaltningsansvaret for lov 7. juni 1991 nr 24 om godkjenning og drift av innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker overføres fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Samferdselsdepartementet. 

Utenriksdepartementet
Ratifikasjon av Parisavtalen av 12. desember 2015 under FNs rammekonvensjon om klimaendringer.
(Nyhetssak

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for utenriksminister Børge Brendes ektefelle Torild M. Brende ved deres reise til Laos 24.-26. juli 2016. 

Inngåelse av avtale om endring av avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol (ODA) av 2. mai 1992. 

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 97/2016 av 29. april 2016 om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/23/EU av 26. februar 2014 om tildeling av konsesjonskontrakter, europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/24/EU av 26. februar 2014 om offentlige innkjøp og om oppheving av direktiv 2004/18/EF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU av 26. februar 2014 om innkjøp foretatt av enheter som driver virksomhet innenfor vann- og energiforsyning, transport og posttjenester, og om oppheving av direktiv 2004/17/EF, kan bli bindende for Norge. 

Norge deltar i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EU-programmet ISA2 (2016-2020). 

Norge deltar i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem. 

Kulturdepartementet
Andelen av overskuddet til Norsk Tipping AS for 2015 til kulturformål, totalt 655 178 000 kroner, fordeles i 2016 i samsvar med et framlagt forslag.
Kulturdepartementet gis fullmakt til å disponere ufordelte midler og opptjente renter av innestående midler til kulturformål.
(Nyhetssak

Kunnskapsdepartementet
Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund blir organisert frå 1. januar 2017 som ein høgskule under namnet Høgskulen på Vestlandet.
(Nyhetssak

Universitetet i Bergen og Kunst- og designhøgskolen i Bergen organiseres fra 1. januar 2017 som én institusjon under navnet Universitetet i Bergen.
(Nyhetssak

Olje- og energidepartementet
Sognekraft AS gis tillatelse til bygging av Leikanger kraftverk med tilhørende elektriske anlegg i Leikanger kommune.
(Nyhetssak

Samferdselsdepartementet
Bevilgningen i  statsbudsjettet for 2016 under kapittel 1314 Statens havarikommisjon for transport, post 01 Driftsutgifter kan overskrides med inntil
kr 5 000 000.
(Nyhetssak