Historisk arkiv

Nye regler skal forenkle kommunesammenslåinger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1. juli 2016 trer nye regler i inndelingslova og kommuneloven i kraft. Endringene i inndelingslova skal forenkle prosessene ved en kommunesammenslåing. Regelendringene omtaler blant annet ROBEK-status ved kommunesammenslåinger og muligheten for grensejustering.

Lovendringene er sanksjonert i statsråd i dag. Endringene i kommuneloven omfatter en klargjøring av at plikten til å kunngjøre møter i folkevalgte organer også gjelder for møter som det må antas vil bli holdt for lukkede dører, og for kommunale foretak. Dessuten får kommunestyrene i parlamentarisk styrte kommuner adgang til å delegere styringen av kommunale foretak til kommunerådet, som kan velge å delegere styringen videre til den enkelte fag- eller byråden.

Stortinget vedtok endringene i inndelingslova og kommuneloven den 13. juni 2016 ved behandlingen av Prop. 76 L (2015-2016).

Det er ikke foretatt en helhetlig gjennomgang av inndelingslova, men endringene som nå trer i kraft gir noen avklaringer og utfyllende regler som departementet har sett som nødvendige for at loven skal fungerer som et godt redskap ved grenseendringer.

Mer utfyllende informasjon om lovendringene er gitt i brev til kommunene og fylkeskommuner og i Prop. 76 L (2015-2016) Endringar i inndelingslova og kommunelova (behandling av kommunesamanslåingar mv.)

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00