Offisielt fra statsråd 18. april 1997

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 18. april 1997. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet

St prp nr 52 (1996-97) Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteen si avgjerd nr 84/96 av 20. desember 1996 om endring av artikkel 14 i protokoll 31 til EØS-avtala om EFTA-statane si deltaking i Fellesskapet sitt program for å fremje energieffektivitet (SAVE II)

Barne- og familiedepartementet

linkdoc004005-050004#docOt prp nr 48 (1996-97) Om lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr 19 om folketrygd og lov 4. februar 1977 nr 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m v. linkdoc004005-050005#docOt prp nr 51 (1996-97) Om lov om endring i lov 9. juni 1978 nr 45 om likestilling mellom kjønnene linkdoc004005-030002#docSt prp nr 51 (1996-97) Omorganisering av Likestillingsrådet til Kompetansesenter for likestilling - endringer i bevilgninger under Barne- og familiedepartementet

Forsvarsdepartementet

linkdoc010005-050002#docOt prp nr 49 (1996-97) Om lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) linkdoc010005-050003#docOt prp nr 50 (1996-97) Om lov om Etterretningstjenesten

Justis- og politidepartementet

Ot meld nr 1 (1996-97) Om tilbakekalling av Ot prp nr 44 (1996-97) om lov om endring i lov 17. desember 1982 nr 86 om rettsgebyr

Kommunal- og arbeidsdepartementet

St meld nr 41 (1996-97) Om norsk samepolitikk

Landbruksdepartementet

Ot prp nr 52 (1996-97) Om lov om tiltak mot sykdom hos fisk og andre akvatiske dyr (fiskesykdomsloven) St meld nr 40 (1996-97) Matkvalitet og forbrukertrygghet

Olje- og energidepartementet

linkdoc026005-030003#docSt prp nr 53 (1996-97) Utbygging og drift av petroleumsforekomster i Oseberg Sør

Samferdselsdepartementet

linkdoc028005-040003#docSt meld nr 36 (1996-97) Om avveininger, prioriteringer og planrammer for transportsektorene 1998-2007 linkdoc028005-040004#docSt meld nr 37 (1996-97) Norsk veg- og vegtrafikkplan 1998-2007 linkdoc028005-040005#docSt meld nr 38 (1996-97) Norsk luftfartsplan 1998-2007 linkdoc028005-040006#docSt meld nr 39 (1996-97) Norsk jernbaneplan 1998-2007

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

linkdoc030005-050009#docOt prp nr 47 (1996-97) Om lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr 19 om folketrygd (Avvikling av refusjoner til helsepersonell uten driftsavtale - oppretting av flere driftsavtaler for privatpraktiserende helsepersonell) linkdoc030005-040008#docSt meld nr 25 (1996-97) Åpenhet og helhet
Om psykiske lidelser og tjenestetilbudene

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Finans- og tolldepartementet

Lov om endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)
Besl O nr 74 Lov nr 22

3.Styrer, utvalg

Olje- og energidepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer i nemnd for behandling av krav om erstatning som følge av beslagleggelse av fiskefelt etter petroleumsloven § 44 b:

Sorenskriver Bjørn Solbakken, Sorenskriveren i Karmsund, leder
Varamedlem: Herredsrettsdommer Svein Åge Skålnes, Sorenskriveren i Karmsund

Spesialrådgiver Torunn Jørgensen, Oljedirektoratet
Varamedlem: Sjefingeniør Jørn Skorpen, Oljedirektoratet

Fagkonsulent Robert Misund, Fiskeridirektoratet
Varamedlem: Konsulent Anne Kjos Veim, Fiskeridirektoratet

Følgende oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer i nemnd for behandling av krav om erstatning for tap som følge av forurensing og avfall etter petroleumsloven § 44 C og skadevoldende innretninger etter petroleumsloven § 44 e:

Sorenskriver Bjørn Solbakken, Sorenskriveren i Karmsund, leder
Varamedlem: Herredsrettsdommer Svein ge Skålnes, Sorenskriveren i Karmsund

Advokat Oluf Bjørndal, Oljeindustriens Landsforening, Varamedlem: Seksjonssjef Anders Mjelde, Oljeindustriens Landsforening

Didrik Vea, Norges Fiskarlag Varamedlem: Knut Torgnes, Norges Fiskarlag

Følgende oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer i nemnd for behandling av søknad om kompensasjon for tapt fangsttid ved lokalisering, opptak og ilandbringelse av skrap som ikke stammer fra petroleumsvirksomheten:

Sorenskriver Bjørn Solbakken, Sorenskriveren i Karmsund, leder
Varamedlem: Herredsrettsdommer Svein Åge Skålnes, Sorenskriveren i Karmsund

Rådgiver Elisabeth Haavig Bakke, Fiskeridirektoratet
Varamedlem: Fagkonsulent Robert Misund, Fiskeridirektoratet

Didrik Vea, Norges Fiskarlag
Varamedlem: Knut Torgnes, Norges Fiskarlag

Følgende oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer i felles klagenemnd for behandling av klager over vedtak fattet av en av de ovennevnte nemnder:

Førstelagmann Erik A. Foss, Gulating lagmannsrett, leder
Varamedlem: Lagdommer Steinar Trovåg, Gulating lagmannsrett

Advokat Otto Beyer, Norsk Hydro ASA
Varamedlem: Administrerende direktør Nils Gulnes, Amerada Hess Norge a.s

Sjefingeniør Åse Katrine Thomsen, Oljedirektoratet
Varamedlem: Seksjonssjef Kjell L. Nilsson, Oljedirektoratet

Underdirektør Lisbeth W. Plassa, Fiskeridirektoratet
Varamedlem: Avdelingsdirektør Arne Wåge, Fiskeridirektoratet

Sammy Olsen, Norges Fiskarlag
Varamedlem: Erling Skåtøy, Norges Fiskarlag

Nemndene oppnevnes med øyeblikkelig virkning og for en periode på to år.

Følgende oppnevnes som medlemmer av et utvalg til å utrede energi- og kraftbalansen fram til år 2020:

Kommunalråd Anne-Grete Strøm-Eriksen, Bergen, leder
Avdelingsleder Marit Lundteigen Fossdal, Energiforsyningens Fellesorganisasjon
Konserndirektør Tor Håkstad, Norsk Hydro
Administrerende direktør Per Eggum Mauseth, Norsk Boligbyggelag Landsforening
Forskningsdirektør Øystein Olsen, Statistisk sentralbyrå
Leder Heidi Sørensen, Norges Naturvernforbund
Avdelingsleder Knut Veum, Landsorganisasjonen i Norge

4.Utnevnelser mv

Forsvarsdepartementet

Oberst II Arnvid Brage Løvbukten utnevnes til oberst I i Luftforsavret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Politiinspektør Per Annstein Aarvik utnevnes til dommer i Bergen byrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Politiinspektør Maren-Elisabeth Nilsen-Nygaard utnevnes til dommer ved Salten sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Professor dr. juris. Peter Lødrup konstitueres som dommer i Høyesterett i perioden 1. mai til og med 6. juli 1997.

Landbruksdepartementet

Konstituert underdirektør Sten Yngve Solberg utnevnes til underdirektør i Landbruksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5.Andre saker

Utenriksdepartementet

Inngåelse av avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Republikken Perus regjering om konsolidering av Republikken Perus gjeld.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Godkjenning av våpen og flagg for Åfjord kommune, Sør-Trøndelag.

Miljøverndepartementet

Fylkesplan for Hordaland 1996-99 godkjennes.

Olje- og energidepartementet

Sør-Troms Elforsyning AS. Endring av vilkårene i reguleringskonsesjonen for regulering av Storvatn og Øsevatn i Gratangen kommune, Troms fylke.

Nord-Trøndelag elektrisitetsverk. Endring av manøvreringsreglementet i Stjørdalsvassdraget

Lagt inn 18 april 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen