Offisielt fra statsråd 18. desember 1998

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 18. desember 1998. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Finans- og tolldepartementet

Ot prp nr 32 (1998-99) Endringer i skattelovgivningen

Fiskeridepartementet

Ot prp nr 33 (1998-99) Lov om endring i lov av 8. juni 1984 nr 51 om havner og farvann m v

Justis- og politidepartementet

linkdoc012005-050034#docOt prp nr 28 (1998-99) Om lov om endring i lov 10. juni 1977 nr 73 om jernbaneansvar overfor reisende (jernbaneansvarslova) Ot prp nr 31 (1998-99) Om lov om erstatning ved pasientskader (pasientskadeloven) linkdoc012005-030020#docSt prp nr 31 (1998-99) Billighetserstatninger av statskassen

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

linkdoc014005-040020#docSt meld nr 25 (1998-99) Morsmålsopplæring i grunnskolen linkdoc014005-040021#docSt meld nr 26 (1998-99) Økonomien i den statlege høgskolesektoren

Samferdselsdepartementet

linkdoc028005-040011#docSt meld nr 24 (1998-99) Om enkelte regulatoriske spørsmål i telesektoren

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

linkdoc030005-050029#docOt prp nr 30 (1998-99) Om lov om endringer i lov 6. juli 1957 nr 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

linkdoc030005-050028#docOt prp nr 29 (1998-99) Lov om apotek (apotekloven)

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Finans- og tolldepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. desember 1998 om lov om endringer i lov 18. august 1911 nr 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) Besl O nr 15 Lov nr 72 Sanksjon av Stortingets vedtak 10. desember 1998 om lov om endringer i lov 21. november 1952 nr 2 om betaling og innkreving av skatt (skattebetalingsloven) Besl O nr 16 Lov nr 73 Sanksjon av Stortingets vedtak 10. desember 1998 om lov om endringer i lov 9. juni 1961 nr 16 om tillegg til lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 18. august 1911 nr 8 Besl O nr 17 Lov nr 74 Sanksjon av Stortingets vedtak 10. desember 1998 om lov om overgangsregel til lov 6. juni 1975 nr 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova) Besl O nr 19 Lov nr 75 Sanksjon av Stortingets vedtak 10. desember 1998 om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr 66 om merverdiavgift Besl O nr 18 Lov nr 76 Sanksjon av Stortingets vedtak 10. desember 1998 om lov om endringer i lov 13. juni 1975 nr 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m v Besl O nr 20 Lov nr 77 Sanksjon av Stortingets vedtak 10. desember 1998 om lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) Besl O nr 21 Lov nr 78 Sanksjon av Stortingets vedtak 10. desember 1998 om lov om endringer i lov 20. juli 1991 nr 65 om særregler for beskatning av selskaper og selskapsdeltakere (selskapsskatteloven) Besl O nr 22 Lov nr 79 Sanksjon av Stortingets vedtak 10. desember 1998 om lov om endringer i lov 18. juni 1993 nr 109 om autorisasjon av regnskapførere Besl O nr 23 Lov nr 80 Sanksjon av Stortingets vedtak 10. desember 1998 om lov om endring i lov 28. februar 1997 nr 19 m folketrygd (folketrygdloven) Besl O nr 24 Lov nr 81

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. desember 1998 til lov om endringar i lov 17. desember 1982 nr 86 om rettsgebyr Besl O nr 14 Lov nr 82

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. desember 1998 til lov om endringar i lov 14. juni 1985 nr 73 om tilskot til private grunnskular og private skular som gjev vidaregåande opplæring (privatskulelova). Loven trer i kraft fra 1. januar 1999. Besl O nr 25 Lov nr 83

Kulturdepartementet

Ikrafttredelse av lov av 13. juni 1997 om tilsyn med erverv i dagspresse og kringkasting. Loven trer i kraft fra 1. januar 1999. (Se også pkt 4 Styrer, utvalg)

Landbruksdepartementet

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 3. desember 1998 til lov om endringar i lov av 21. desember 1979 nr 77 om jordskifte o a og endringar i einskilde andre lovar. Loven trer i kraft fra 1. januar 1999. Besl O nr 9 Lov nr 84 Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 3. desember 1998 til lov om endringer i lov av 21. desember 1979 nr 77 om jordskifte o a. Loven trer i kraft fra 1. januar 1999. Besl O nr 10 Lov nr 85

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. desember 1998 til lov om endringer i lov av 28. februar 1997 nr 19 om folketrygd (folketrygdloven) og i enkelte andre lover Besl O nr 27 Lov nr 86 Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 10. desember 1998 til lov om endringer i lov om sosiale tjenester m v (Tilbakeholdelse av rusmiddelmisbrukere uten eget samtykke m m). Loven trer i kraft fra 1. januar 1999. Besl O nr 12 Lov nr 87

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. desember 1998 til lov om endringer i lov av 19. mai 1933 nr 3 om tilsyn med næringsmidler m v og i lov av 28. mai 1959 nr 12 om kvalitetskontroll med fisk og fiskevarer o a. Loven trer i kraft fra 1. januar 1999. Besl O nr 28 Lov nr 88

3.Forskrifter

Finans- og tolldepartementet

Forskrift om opphevelse av forskrift 23. januar 1987 nr 21 om arbeidsgivers regnskapsføring og oppgjør for skattetrekk m v.

Fiskeridepartementet

Forskrift om adgang til å delta i fisket etter tosk, hyse og sei m v for fartøy på 28 meter største lengde og over som fisker med konvensjonelle redskap i 1999.

Kommunal- og regionaldepartementet

Forskrift om ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling m v (representasjonsforskriften).

Forskrift om gebyr for byggesaksbehandling etter arbeidsmiljøloven § 19.

Forskrift om endring av forskrift om avgrensning av geografisk virkeområde for de distriktspolitiske virkemidlene.

Landbruksdepartementet

Forskrift om endring av forskrift om omsetningsavgift på jordbruksvarer og overproduksjon av melk.

Nærings- og handelsdepartementet

Forskrift om endring av forskrift av 30. juli 1992 nr 592 om registrering av skip i Norsk Internasjonalt Skipsregister § 7 om øking av gebyrer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Endring i forskrift av 12. januar 1995 om egenbetaling for korttidsopphold i institusjon.

4.Styrer, utvalg

Kulturdepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes i klagenemnd for Eierskapstilsynets vedtak for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 2002:

Leder: fylkesmann Tora Aasland, Bryne Vara: utdanningsdirektør Kjellbjørg Lunde, Bergen Nestleder: advokat Mona Søyland, Oslo Vara: advokat Ellen Moe, Oslo Medlem: advokat Ola Mestad, Oslo Vara: direktør Harald Overvaag, Tromsø

(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Landbruksdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes av et nytt styre i Statens Kornforretning fra 1.1.99 for en periode på inntil 3 år:

Formann: Direktør Arnljot Forsmo, Tønsberg Varamedlem: Markedsdirekør Trygve Brandrud, Oslo Varaformann: Direktør Brit Skjelbred, Trondheim Varamedlem: Gårdbruker Oddrun Hokland, Kvæfjord Styremedlem: Advokat Regine Ramm Bjerke, Oslo Varamedlem: Advokat Kristian Trosvik, Oslo Styremedlem: Landbruksdirektør Arne Bardalen, Lillestrøm Varamedlem: Landbruksdirektør Idun Christie, Hamar Styremedlem: Selvs. næringsdrivende Bent Fredheim Nygaard, Eidsvoll Varamedlem: Rådgiver Morten Ringheim, Bærum Styremedlem: Førstekonsulent Arve Holm, Oslo Varamedlem: Konsulent Elin Hoel Romskaug, Oslo Styremedlem: Seniorkonsulent Terje Stjernfeldt Karlsen, Asker Varamedlem: Rådgiver Aud Børset, Oslo

Nærings- og handelsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes av et nytt styre i Norsk Romsenter fra 1. januar 1999 til og med 31. desember 2002:

Styreleder: Adm. dir. Gunnel Berdal Wullstein, Oslo Nestleder: Adm. dir. Suzanne Lacasse, Oslo Styremedlemmer: Kystdirektør Øyvind Gustavsen, Arendal Adm. dir. Monica Kristensen Solås, Ny-Ålesund Professor Asgeir Brekke, Tromsø 5.vararepresentant: Kartverkssjef Knut Ole Flåten, Ringerike 6.vararepresentant: Teknologidirektør Erik Solhjell, Oslo

7.Klagesaker m.v.

Landbruksdepartementet

Klagen fra Rolf B. Nybakk over departementets vedtak om ikke å nytte statens forkjøpsrett ved Morten Mørch jr sitt erverv av gnr 193/2 i Krødsherad kommune tas ikke til følge.

Klagen fra Ragnar Johansen, Bærum kommune, over departementets vedtak om avslag på søknad om konsesjon etter lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold tas ikke til følge.

Olje- og energidepartementet

Klage fra Hustadmarmor AS på Olje- og energidepartementets tildeling av kraft i henhold til St prp nr 104 (1990-91), jf Innst S nr 30 (1991-92). Klagen tas ikke til følge.

8.Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet

Sendemann i Addis Abeba, ambassadør Oskar S. Oskarsson, utnevnes tillike til sendemann i Asmara (Eritrea), med rang som ambassadør.

Regionalrådgiver Herberth Linder utnevnes til sendemann i Riga, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Rådgiver Anne Merchant utnevnes til ambassaderåd og beordring til tjeneste ved Norges faste delegasjon til De forente Nasjoner, New York, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Rådgiver Tor Arnt Dahlstrøm utnevnes til ambassaderåd og beordring til tjeneste ved ambassaden i Tokyo med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Rådgiver Asbjørn Braanaas utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Generalsekretær Jostein Mykletun beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) for forsknings- og teknologipolitiske spørsmål ved Norges faste delegasjon til Den europeiske union i Brussel, for et tidsrom av inntil 2 år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Assisterende fylkesmann Karin Moe Røisland konstitueres som fylkesmann i Oslo og Akershus med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Barne- og familiedepartementet

Organisasjons- og personalsjef Rolf Gabrielsen utnevnes til avdelingsdirektør i Barne- og familiedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Nils Holme åremålsbeskikkes som administrerende direktør ved Forsvarets forskningsinstitutt fra 1. april 1999 til 1. april 2005.

Kommandør Jens Jørgen Jensen utnevnes til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Roy Verner Pettersen utnevnes til oberst i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Forlenget konstitusjon av konstituert lagdommer Einar Kaspersen, konstituert lagdommer Wenche Skjæggestad, konstituert lagdommer Eystein Fredrik Husebye, konstituert lagdommer Eirik Akerlie som lagdommere i Borgarting lagmannsrett fra 1. januar til og med 31. januar 1999.

Forlenget konstitusjon av konstituert lagdommer Randi Ottersen som lagdommer i Eidsivating lagmannsrett fram til 30. juni 1999.

Forlenget konstitusjon av konstituert byrettsdommer Åge Karlsen som byrettsdommer i Nedre Romerike herredsrett fram til 30. juni 1999.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Underdirektørene Kjetil Måseide, Joronn Hidle, Johs. Wike, Geir Helgeland, Jørn Hagen, Per O. Gullaksen, Dankert Vedeler, Tone Loge, Karen N. Bie, Kari B. Øiseth og rådgiver Tone Århelle utnevnes til avdelingsdirektører i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra 1. januar 1999.

Byråsjefene Carl O. Geving, Bodil Marie Olsen, Erling Strømberg, Rolf Sunde, Gunnar Mandt, Harald M. Glomdal, Birgit Knutsen, Terje Skaug, Ann Helen Elgsæther, Sverre Johan Kvale, Knut Alfarnæs, Lars Rime og rådgiver Marianne Fålun utnevnes til underdirektører i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra 1. januar 1999.

Underdirektørene Ida Drage og Knut Alfarnæs konstitueres til avdelingsdirektører i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra 1. januar 1999.

Samferdselsdepartementet

HMS-sjef Sverre Quale beskikkes til direktør for Statens jernbanetilsyn med tiltredelse fra det tidspunkt Samferdselsdepartementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Rådgiver Kari Grette utnevnes til byråsjef i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

9.Andre saker

Utenriksdepartementet

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komitéens beslutning nr 37/98 kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komitéens beslutning nr 53/98 kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komitéens beslutning nr 69/98 kan bli bindende for Norge.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Retningslinjer for lokalisering av Oslo-basert statlig virksomhet i Oslo indre øst.

Finans- og tolldepartementet

Godkjenning av endringer i avtale 22. juli 1944 om det internasjonale valutafondet.

Kulturdepartementet

Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite tildeles 267 803 500 kroner og Landslaget Fysisk Fostring i Skolen tildeles 1 100 000 kroner av forventet overskudd i Norsk Tipping AS for spilleåret 1998 til idrettsformål.

Olje- og energidepartementet

NSB Gardermobanen AS – Endring av konsesjonsvilkår i konsesjon til drenering av overflatevann og grunnvann i Østmarka.

Samferdselsdepartementet

Fornyelse av konsesjonsvilkårene for Sandefjord lufthavn, Torp.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Årlig regulering av medlemspremien i pensjonstrygden for fiskere.

Lagt inn 18. desember 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen