Offisielt fra statsråd 18. februar 1999

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt i Akersgt. 42 18. februar 1999. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

linkdoc032005-030044#docSt prp nr 38 (1998-99) Om atomsikkerhetstiltak og støtte til politiske og økonomiske reformer i Russland og Baltikum.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

linkdoc002005-030007#docSt prp nr 37 (1998-99) Om utvidelse av kostnadsrammen for Nytt Rikshospital

Nærings- og handelsdepartementet

linkdoc024005-050008#docOt prp nr 35 (1998-99) Om lov om erverv av og drift på mineralressurser (mineralloven)

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. desember 1998 til lov om endringer i lov av 19. mars 1965 nr 3 om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner Besl O nr 30 Lov nr 7

Landbruksdepartementet

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 17. desember 1998 til lov om endring i lov av 5. februar 1965 nr 2 om Statens Landbruksbank Besl O nr 29 Lov nr 8 Loven trer i kraft straks.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Ikrafttredelse av lov 16. mai 1997 nr 28 om endringer i lov 2. juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m v. Loven trer i kraft 1. juli 1999.

3.Forskrifter

Olje- og energidepartementet

Forskrift om endringer i forskrift av 7. desember 1990 nr 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m m.

4.Delegasjon av myndighet

Landbruksdepartementet

Delegering av myndighet til å fastsette forskrifter i henhold til lov om plantevernmiddel m v av 5. april 1963 nr. 9 til Landbruksdepartementet.

5.Styrer, utvalg

Justis- og politidepartementet

Følgende medlemmer/varamedlemmer gjenoppnevnes av Det kriminalitetsforebyggende råd:

1.Fylkesvaraordfører Elisabeth Aspaker (tidl. vara) leder 2.Prest Kjell Grønner (ny) nestleder, leder av Kalfarhuset ettervernsenter 3.Avdelingsdirektør Hans Sverre Sjøvold (ny), Justis- og politidepartementet Vara: Rådgiver Bjørn Gjefsen (ny) 4.Avdelingsdirektør Eli Grut (ny), Barne- og familiedepartementet Vara: Ekspedisjonssjef Inger Johanne Wremer 5. Avdelingsdirektør Tove Brekke (ny), Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Vara: Underdirektør Gunnar Mandt (ny) 6. Rådgiver Bente Marie Holthe, Kommunal- og regionaldepartementet Vara: Avdelingdirektør Geir Barvik (ny) 7. Avdelingsdirektør Ketil Bentzen (tidl. vara), Sosial- og helsedepartementet Vara: Rådgiver Line Nersnæs (ny) 8. Underdirektør Hilde Lundeby (ny), Bredtveit fengsel og sikringsanstalt Vara: Kontorsjef Turid Wenche Bachke (ny) Kif 9. Lars Aarønæs (ny), Pressebyrået ÆØÅ Vara: Rådgiver Lasse Heimdal (ny), FD 10. Professor Per Ole Johansen (tidl. vara), Institutt for kriminologi Vara: Forsker Sturla Falck 11. Næringsleder Tove Nakken, Bærum Vara: Direktør Audun Kleppe, Skien 12. Lagdommer Ivar Oftedal, Trondheim Vara: Politiinspektør Frank Jensen (ny), Oslo 13. Avdelingsdirektør Andreas Pihl (tidl. vara), Norges forsikringsforbund Vara: Spesialrådgiver Øystein Blymke (ny), Statoil 14. Fylkesmann Ann-Kristin Olsen (tidl. vara), Vest-Agder Vara: Kst. politimester Grete Dahlgaard Berntzen (ny) 15. Styremedlem Ingrid Bergum (ny), Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) Vara: Generalsekretær Trine Skei Grande (ny) LNU 16. Forbundsleder Roar Øvrebø, LO/Norsk fengselstjenestemannsforbund Vara: Leder Oddrun Remvik (ny), Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere

6. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Statsråd Dagfinn Høybråten overtar styret av Justis- og politidepartementet i tillegg til Sosial- og helsedepartementet (helsesaker) fra 19. februar 1999 og så lenge statsråd Aud Inger Aure er sykmeldt.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Ekspedisjonssjef Knut Eggum Johansen åremålsbeskikkes som direktør i Konkurransetilsynet for en periode på 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Arbeids- og administrasjonsdepartementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Direktør for Kredittilsynet Bjørn Skogstad Aamo åremålsbeskikkes som direktør for Kredittilsynet for en periode på 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Finans- og tolldepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Underdirektør Ketil Larsen utnevnes til underdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Rådgiver Marianne Kjøllesdal utnevnes til juridisk kyndig rettsmedlem i Trygderetten, og underdirektør Atle Tellevik konstitueres som juridisk kyndig rettsmedlem i Trygderetten for et år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Kai Finsnes konstitueres som byråsjef i Sosial- og helsedepartementet for et år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komitéens beslutning om endring av EØS-avtalens protokoll 31, artikkel 1, om EFTA/EØS-landenes deltagelse i EUs 5. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Dagfinn Høybråten med ektefelle ved offisielt besøk til Russland 22. – 24. februar 1999.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Instruks om revisjon av ytelser etter folketrygdlovens kapittel 4, stønad under arbeidsløyse og kapittel 5B, ytelser under yrkesrettet attføring m v, oppheves fra 1. mars 1999.

Miljøverndepartementet

Fylkesplanen for Telemark 1998-2001 godkjennes.

Lagt inn 18. februar 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen