Offisielt fra statsråd 18. februar 2000

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 18. februar 2000. Det ble fattet følgende vedtak:

 1. Sanksjoner og ikrafttredelser
 2. Arbeids- og administrasjonsdepartementet

  Sanksjon av Stortingets vedtak 20. desember 1999 til lov om omdanning av deler av Statsbyggs eiendomsvirksomhet til aksjeselskap.

  Besl. O. nr. 38 Lov nr. 11

 3. Utnevnelser m.v.
 4. Utenriksdepartementet, utenrikssaker

  Sendemann i Caracas, ambassadør Dag Haakon Mork Ulnes utnevnes tillike til sendemann i Santa Fe de Bogotá (Colombia), med rang som ambassadør.

  Sendemann i Kingston, St. Johns’s, Castries, Basseterre, Port of Spain, Bridgetown, Kingstown og Nassau, ambassadør Brit Løvseth, utnevnes tillike til sendemann i St. George’s (Grenada) og Port-au-Prince (Haiti), med rang som ambassadør.

  Sendemann i Tunis, ambassadør Willum Steen, utnevnes tillike til sendemann i Tripoli og Alger, med rang som ambassadør.

  Rådgiver Bård Hopland utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

  Rådgiver Inge Herman Rydland beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) ved ambassaden i Addis Abeba, for et tidsrom av inntil to år med mulighet for forlengelse, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

  Finansdepartementet

  Konstituert underdirektør Peter Reine utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

  Justis- og politidepartementet

  Direktør Ellinor Houm utnevnes til direktør for Kriminalomsorgens Region Øst, Oslo, med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

  Direktør Bjørn Krogsrud utnevnes til direktør for Kriminalomsorgens Region Nordøst, Lillestrøm med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

  Direktør Eystein Hildring Eriksen utnevnes til direktør for Kriminalomsorgens Region Sør, Tønsberg, med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

  Direktør Per Sigurd Våge utnevnes til direktør for Kriminalomsorgens Region Vest, Bergen, med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

  Kontorsjef Gudmund Idsø utnevnes til direktør for Kriminalomsorgens Region

  Sørvest, Sandnes, med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

  Direktør Asbjørn Roald utnevnes til direktør for Kriminalomsorgens Region Nord, Trondheim, med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

  Sorenskriver Oddne Hansen utnevnes til herredsrettsdommer ved Romsdal sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

  Rådgiver Wenche Bjørland utnevnes til underdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

 5. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om EFTA-landenes deltakelse i EUs handlingsprogram for sjeldne sykdommer innenfor rammen av innsatsen for folkehelsen (1999-2003).

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om EFTA-landenes deltakelse i programmet for fremming av europeiske utdanningsløp som ledd i yrkesrettet vekselopplæring, herunder læretid (European Pathways).

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg XVII ved innlemmelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/71/EF om rettslig beskyttelse av industrielle mønstre.

Reise- og oppholdsutgifter for DD.MM. Kong Harald V og Dronning Sonjas offisielle besøk til Frankrike 1. – 3. mars 2000.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Ny utredningsinstruks fastsettes og trer i kraft 1. mars 2000. Erstatter tidligere instruks fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 1994.