Offisielt fra statsråd 18. januar 2002

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 18. januar 2002. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Forsvarsdepartementet

Ot.prp. nr. 35 (2001-2002)
Om lov om endringer i lov 23. februar 1996 nr. 9 om tjenestegjøring i internasjonale fredsoperasjoner og i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv.

St.prp. nr. 36 (2001-2002)
Om visse organisasjonsendringer mv. i Forsvaret

Nærings- og handelsdepartementet

St.prp. nr. 37 (2001-2002)
Moxy Trucks AS – forlengelse av statlig garanti

Samferdselsdepartementet

linkdoc128953#docSt.prp. nr. 38 (2001-2002)
Om forlengelse av midlertidig statlig forsikringsansvar for norske luftfartøy og lufthavner ved skader på tredjepart som følge av krigs- og terrorhandlinger
(Pressemelding)

2. Klagesaker m.v.

Nærings- og handelsdepartementet

Klage fra journalist Espen Zachariassen over Nærings- og handelsdepartementets vedtak av 19. desember 2001, om ikke å gi fullt innsyn i sak nr. 2001/5449 med hjemmel i offentlighetsloven § 6 første ledd nr. 1. Klagen tas ikke til følge.

3. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ola Øra utnevnes til ulønnet generalkonsul i Cotonou, Benin.

Kultur- og kirkedepartementet

Underdirektør Torunn Willadssen utnevnes til avdelingsdirektør i Kultur- og kirkedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Arnt Helge Hermansen utnevnes til avdelingsdirektør i Kultur- og kirkedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Anne Marie Due utnevnes til underdirektør i Kultur- og kirkedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Direktør Knut Ole Flåthen åremålsbeskikkes som direktør for Statens kartverk for en periode av 6 år.

4. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Kjell Magne Bondevik med ektefelle ved offisielt besøk til Kina og Sør-Korea 19. – 25. januar 2002.

Olje- og energidepartementet

Salten Kraftsamband AS gis tillatelse til utvidelse av kraftproduksjonen i Oldereidvassdraget i Nordland.

Utdannings- og forskningsdsepartementet

Endring av reglementet for rådet for fagopplæring i arbeidslivet.