Offisielt fra statsråd 18. juni 1998

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 18. juni 1998. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet

linkdoc032005-030034#docSt prp nr 80 (1997-98) Om samtykke til ratifikasjon av Europarådets rammekonvensjon av 1. februar 1995 om beskyttelse av nasjonale minoriteter

Fiskeridepartementet

linkdoc008005-040007#docSt meld nr 51 (1997-98) Perspektiver på utvikling av norsk fiskerinæring

Justis- og politidepartementet

linkdoc012005-050030#docOt prp nr 83 (1997-98) Om lov om endringer i lov av 19. mars 1965 nr. 3 om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner

Kommunal- og regionaldepartementet

linkdoc016005-050008#docOt prp nr 82 (1997-98) Om lov om husleieavtaler (husleieloven) linkdoc016005-040004#docSt meld nr 49 (1997-98) Om boligetablering for unge og vanskeligstilte

Olje- og energidepartementet

linkdoc026005-040002#docSt meld nr 50 (1997-98) Om kraftutbygging i Øvre Otta

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Lov om endringar i lov av 28 februar 1997 nr 19 om folketrygd, lov av 27 juni 1947 nr 9 om tiltak til å fremme sysselsetting, lov av 16 desember 1966 nr 9 om anke til trygderetten og lov av 29 april 1988 nr 21 om ferie. Loven trer i kraft fra 1 oktober 1998. Lov nr 38 Besl. O. nr. 52

Barne- og familiedepartementet

Lov om endringer i lov 24 oktober 1946 nr 2 om barnetrygd.

Loven trer i kraft fra 1 september 1998.

Lov nr 39 Besl. O. nr. 57

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Lov om endring i lov 26 april 1985 nr 21 om utdanningsstøtte til elever og studenter.

Lov nr 40 Besl. O. nr. 58

3.Forskrifter

Miljøverndepartementet

I medhold av lov av 19. juni 1970 nr 63 om naturvern § 3, jf § 4 og §§ 21, 22 og 23 utvides Jostedalsbreen nasjonalpark med et område i Stryn kommune i Sogn og Fjordane fylke. Samtidig endres reglene for Jostedalsbreen nasjonalpark.

4.Klagesaker m.v.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Klage fra 1-årig forstudium i dans over Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets vedtak 21. mars 1997 om å avslå søknaden om godkjenning av skolen med rett til statstilskudd etter privatskoleloven. Klagen tas ikke til følge.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Klage over Sosial- og helsedepartementets avslag 30 januar 1998 av søknad om utvidelse av sengekapasitet ved Volvat Medisinske Senter AS. Klagen tas ikke til følge.

5.Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet

Sendemann i Lusaka ambassadør Jon Lomøy utnevnes tillike til sendemann i Lilongwe, Malawi, med rang som ambassadør.

Avdelingsdirektør Brit Løvseth utnevnes til hjemmebasert sendemann i Kingston (Jamaica) med rang som ambassadør fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Underdirektør Aud Lise Norheim utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert byråsjef Lars Ola Vaagen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Anne Kristin Hermansen utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Samuel Charles Smith utnevnes til ulønnet konsul i Cardiff, Storbritannia.

Tore Jacobsen utnevnes til ulønnet konsul i Pusan, Sør-Korea.

Oberstløytnant Aksel Godberg Olsson beskikkes som assisterende forsvarsattaché ved ambassaden i Washington for et tidsrom av inntil 3 år fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Rådgiver Vigdis Vevstad beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) for justis- og politisaker ved Norges faste delegasjon til Den europeiske union i Brussel for et tidsrom av inntil 2 år med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Direktør Truls Langnes beskikkes som fylkesskattesjef i Troms med tiltredelse fra det tidspunkt Finans- og tolldepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Konstituert statsadvokat Jenny Margrethe Pedersen utnevnes til statsadvokat ved Nordland statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Domprost Ole Christian Mælen Kvarme utnevnes til biskop i Borg bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Direktør Olav Vaagland utnevnes til avdelingsdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra den tid departementet bestemmer.

Landbruksdepartementet

Rådgiver Harald Landheim konstitueres som underdirektør i Landbruksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer, og inntil den faste innehaveren av stillingen er tilbake etter endt permisjon.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Fungerende trygdedirektør Arild Sundberg tilsettes midlertidig som trygdedirektør i Rikstrygdeverket.

6.Andre saker

Utenriksdepartementet

Inngåelse av en anleggsavtale mellom Kongeriket Norges regjering og Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) om inspeksjoner på Forsvarets Forskningsinstitutt.

Olje- og energidepartementet

Arendal Vasdrags Brugseierforening

Endring av vilkår om tidsbegrensning for reguleringen av Hovatn, Fistøylvatn og Rauvatn gitt ved kgl. res. 07.04.1961 og Nesvatnreguleringene gitt ved kgl. res. 30.03.1962 og 16.06.1972.

Varanger Kraft AS

Endring av tillatelse for reguleringer og overføringer som utnyttes i Gandvik kraftverk i Sør-Varanger og Nesseby kommuner.

Tussa Kraft AS

Tillatelse til endring av konsesjonspålagt vannslipping til settefiskanlegg – Litlebøelva, Volda kommune i Møre og Romsdal.

Andøy Energi AS

Endring av vilkår i konsesjon av 31. mars 1949 for regulering av Bleiksvatn på Hinnøya.

Endring av etatsnavnet Norges vassdrags- og energiverk til Norges vassdrags- og energidirektorat.

Lagt inn 19 juni 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen