Offisielt fra statsråd 18. juni 1999

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 18. juni 1999. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

linkdoc032005-040012#docSt meld nr 45 (1998-99) Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 1998

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

linkdoc032005-030061#docSt prp nr 90 (1998-99) Om samtykke til at Norge deltar i den 8. påfyllingen av Det afrikanske utviklingsfondet

Finans- og tolldepartementet

linkdoc006005-050034#docOt prp nr 91 (1998-99) Om endringer i lov 25. april 1986 nr 11 om fordeling av utgifter til fjerning av innretninger på kontinentalsokkelen

Fiskeridepartementet

linkdoc008005-040010#docSt meld nr 47 (1998-99) Om evaluering av losplikt- og losgebyrsystemet

Justis- og politidepartementet

linkdoc012005-050049#docOt prp nr 90 (1998-99) Om lov om endringer i lov 24. juni 1994 nr 39 om sjøfarten (sjøloven) og om samtykke til ratifikasjon av 1996-endringsprotokollen til Konvensjon om begrensning av ansvaret for sjørettslige krav 1976 linkdoc012005-040007#docSt meld nr 44 (1998-99) Årsmelding for Datatilsynet 1998

Kulturdepartementet

linkdoc018005-040007#docSt meld nr 46 (1998-99) Digitalt fjernsyn

Miljøverndepartementet

linkdoc022005-040005#docSt meld nr 43 (1998-99) Vern og bruk i kystsona

Nærings- og handelsdepartementet

linkdoc024005-050010#docOt prp nr 87 (1998-99) Om lov om endringer i sjøfartslovgivningen m v

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

linkdoc030005-050034#docOt prp nr 88 (1998-99) Om lov om strålevern og bruk av stråling

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak av 3. juni 1999 til lov om gjennomføring av Traktat om totalforbod mot kjernefysiske prøvesprengingar Besl O nr 69 Lov nr 40

Finans- og tolldepartementet

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 10. juni 1999 til lov om endringer i regnskapsloven m v Besl O nr 73 Lov nr 41

Samferdselsdepartementet

Sanksjon og delvis ikrafttredelse av Stortingets vedtak 10. juni 1999 til lov om omdanning av Postbanken BA til aksjeselskap. Lovens § 9 nr 1 til 12 trer i kraft fra 22. juni 1999. Besl O nr 72 Lov nr 42 (Se også pkt 4 Delegasjon av myndighet)

3.Forskrifter

Nærings- og handelsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift av 16. desember 1994 om innkjøpsregler for oppdragsgivere innen vann- og energiforsyning, transport og telekommunikasjon (forsyningssektorene).

4.Delegasjon av myndighet

Samferdselsdepartementet

Delegasjon av myndighet til å gi overgangsregler etter lov om omdanning av Postbanken BA til aksjeselskap § 8 annet punktum til Samferdselsdepartementet. (Se også pkt 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

5.Styrer, utvalg

Finans- og tolldepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes av et utvalg som skal kartlegge konkurranseflater i finanssektoren:

Leder: Einar Hope, professor, Bergen Medlemmer: Jan Bjørland, ekspedisjonssjef, Oslo Einar Forsbak, administrerende direktør, Rælingen Turid Hundstad, direktør, Oslo Annika Lundius, finansråd, Sverige Arne Skauge, administrerende direktør, Bærum Jon A. Solheim, direktør, Oslo Siri Pettersen Strandenes, førsteamanuensis, Bergen Ingvar Strøm, administrerende direktør, Oslo Bjørn Skogstad Aamo, direktør, Oslo

6.Klagesaker m.v.

Justis- og politidepartementet

Klage fra Amelia og Einar Riis over Justis- og politidepartementets avslag av 23. november 1998 på søknad om fri sakførsel for den europeiske menneskerettighetskommisjon/-domstol, tas ikke til følge.

7.Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Spesialrådgiver Arnt Magne Rindal utnevnes til sendemann i Bucuresti, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Generalkonsul Hans Ola Urstad utnevnes til sendemann i Beograd, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ministerråd ved ambassaden i Roma, Irvin Eyolf Høyland beordres til tjeneste som ministerråd ved Norges faste delegasjon til Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) i Paris, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Aud Lise Norheim utnevnes til ministerråd og beordring til tjeneste ved ambassaden i Roma, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Underdirektør Odd Gunnar Skagestad utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Vibeke Knudsen utnevnes til ministerråd og beordring til tjeneste ved ambassaden i Wien, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Fagdirektør Gunnvald Grønvik beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) for økonomiske og finansielle saker ved Norges faste delegasjon til Den europeiske union i Brussel, for et tidsrom av inntil to år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Rådgiver Nina Gørrissen beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) for konkurransesaker ved Norges faste delegasjon til Den europeiske union i Brussel, for et tidsrom av inntil to år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Fungerende avdelingsdirektør Trude Nyberget konstitueres som avdelingsdirektør i Finans- og tolldepartementet for inntil 1 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Advokat Karl Arne Utgård utnevnes til dommer i Høyesterett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Forlenget konstitusjon av konstituert avdelingsdirektør Knut Alfarnæs som avdelingsdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet fra 1. august 1999 fram til 1. januar 2000.

8.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Inngåelse av en avtale mellom Norge og Russland om forlengelse til 1. juli 2000 av avtalen om en midlertidig praktisk ordning for fisket i et tilstøtende område i Barentshavet.

Ratifikasjon av Traktat om totalforbud mot kjernefysiske prøvesprengninger, undertegnet i New York 24. september 1996.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg XI ved innlemmelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg VI ved innlemmelse av rådsdirektiv 98/49/EF om trygging av rettane til supplerande pensjon for arbeidstakarar og sjølvstendig næringsdrivande som flyttar innanfor Fellesskapet.

Statsgaranti for utstillingen Crowns and Roses: The Living Tradition of Norwegian Folk Costumes i Storbritannia i perioden fra 20. juni 1999 til 15. mars 2000.

Finans- og tolldepartementet

Samtykke til undertegning av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken Uganda til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt.

Olje- og energidepartementet

Statkraft SF gis tillatelse til planendring for bygging av ny dam i Bleikvatn, Hemnes kommune i Nordland.

Samferdselsdepartementet

Fastsettelse av instruks for Jernbaneverket. Instruksen trer i kraft 1. juli 1999.

Lagt inn 18. juni 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen