Offisielt fra statsråd 18. mai 2001

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 18. mai 2001. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 85 (2000-2001)
Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 44/2001 og 45/2001 av 30. mars 2001 om endring av vedlegg IX i EØS-avtalen (direktiver om elektroniske penger)

St.meld. nr. 49 (2000-2001)
Om samarbeidet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i 2000

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

St.prp. nr. 86 (2000-2001)
Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2001 mv.

St.prp. nr. 89 (2000-2001)
Om trygdeoppgjeret 2001

Finansdepartementet

St.prp. nr. 88 (2000-2001)
Om samtykke til å setje i kraft ein skatteavtale mellom Noreg og Kasakhstan, underteikna i Oslo den 3. april 2001

Forsvarsdepartementet

St.prp. nr. 90 (2000-2001)
Om endringer i "Regulativ for tillegg mv. til utskrevne vernepliktige mannskaper"

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 95 (2000-2001)
Om lov om gjennomføring i norsk rett av Den internasjonale straffedomstols vedtekter 17. juli 1998 (Roma-vedtektene)

St.prp. nr. 87 (2000-2001)
Billighetserstatninger av statskassen

Kommunal- og regionaldepartementet

Ot.prp. nr. 96 (2000-2001)
Om lov om endringer i utlendingsloven
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 26. april 2001 til lov om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven).
Besl. O. nr. 77 Lov nr. 21

Olje- og energidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 3. mai 2001 til lov om garantistillelse fra Statoil ASA ved emisjon og salg av statens aksjer. Loven trer i kraft straks.
Besl. O. nr. 83 Lov nr. 22

Sanksjon av Stortingets vedtak 3. mai 2001 til lov om endringer i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet (forvalterordning for statens direkte økonomiske engasjement). Fullmakt gis til Olje- og energidepartementet til å fastsette tidspunkt for ikrafttredelse av loven.
Besl. O. nr. 84 Lov nr. 23
(Se også pkt. 5 Andre saker)

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Sanksjon av Stortingets vedtak 26. april 2001 til lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven).
Loven trer i kraft 1. januar 2002.
Besl. O. nr. 79 Lov nr. 24

3. Forskrifter

Barne- og familiedepartementet

Opphevelse av forskrift om angrefristskjema 2. mai 1997 nr. 395. Opphevelsen trer i kraft straks.

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør Einar Marentius Bull utnevnes til sendemann i Roma, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Departementsråd Bjørn Trygve Grydeland utnevnes til Norges representant ved Den europeiske union i Brussel, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Sendemann i Amman, ambassadør Jan Gunnar Jølle, utnevnes til sendemann i Budapest, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Underdirektør Sigrun M. Holst beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) for fiskerisaker ved Norges delegasjon til Den europeiske union i Brussel, for et tidsrom av inntil 2 år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberst Arne Einar Dahlberg utnevnes til brigader i Hærens intendantur med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Direktør Rune Teisrud åremålsbeskikkes som sjøfartsdirektør for Sjøfartsdirektoratet for en 6-årsperiode med tiltredelse 1. august 2001.
(Pressemelding)

 

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Avdelingsdirektør Per Knudsen utnevnes til leder av Trygderetten med tiltredelse fra det tidspunkt Sosial- og helsedepartementet bestemmer.

5. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ratifikasjon av en frihandelsavtale med tilhørende vedlegg og protokoller mellom EFTA-statene og Makedonia av 19. juni 2000.

Undertegning av en avtale mellom Kongeriket Norge og Den europeiske politienhet (Europol) om samarbeid om bekjempelse av alvorlige former for internasjonal kriminalitet, samt foretakelse av brevveksling.

Undertegning av en avtale mellom Norge og Tsjekkia om internasjonal veitransport.
(Pressemelding)

 

Inngåelse av revidert overenskomst mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om samordning av pensjonsrettigheter ifølge statlige pensjonsordninger.
(Pressemelding)

 

Statsgaranti for utstillingen "Paesaggisti norvegesi da Johan Christian Dahl ad Edvard Munch" i Ferrara, Italia i perioden 25. oktober 2001 til 13. februar 2002. Garantien gjelder også under transport til og fra visningsstedet, samt under eventuell lagring.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Otto Gregussen med ektefelle ved besøk til Færøyene og Island 21. – 28. juni 2001.

Finansdepartementet

Bankia Bank ASA gis tillatelse til å drive bankvirksomhet. Finansdepartementet fastsetter de nærmere vilkår for tillatelsen.

Kulturdepartementet

Statsgaranti for utstillingen "Skrikets ekko" ved Munch-museet. Garantien gjelder i tidsrommet 5. juni – 31. oktober 2001.

Nærings- og handelsdepartementet

Endring av vedtekter for Institutt for energiteknikk (IFE).

Olje- og energidepartementet

BKK Produksjon AS gis ny reguleringskonsesjon for Samnangervassdraget.

Numedals-Laugens Brugseierforening gis ny konsesjon for fortsatt regulering av Numedalslågen.

De forretningsmessige forhold vedrørende deltakerandeler som staten eier eller forbeholder seg, skal fra det tidspunkt lov 18. mai 2001 nr. 23 om endringer i lov 29. november 1996 nr. 72 trer i kraft, ivaretas av Petoro AS, stiftet 9. mai 2001.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Miljøverndepartementet

Godkjenning av fylkesplan for Oppland 2000-2003.
(Pressemelding)