Offisielt fra statsråd 18. mars 2005

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 18. mars 2005. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og sosialdepartementet

Ot.prp. nr. 62 (2004-2005)
Om lov om endringar i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (dagpengar under arbeidsløyse m.m.)

Barne- og familiedepartementet

Ot.prp. nr. 64 (2004-2005)
Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester og lov
13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester (sosialtjenesteloven) mv.

St.meld. nr. 24 (2004-2005)
Erstatningsordningar for barn i barneheimar og spesialskular for barn med åtferdsvanskar

Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 55 (2004-2005)
Om lov om forsikringsformidling
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 58 (2004-2005)
Om lov om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven), lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv. av finansinstitusjoner og i enkelte andre lover (finansgrupper, obligasjoner med pant i utlånsportefølje og skadeforsikringsselskapenes garantiordning)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 68 (2004-2005)

  1. Om lov om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsloven)
  2. Om lov om endringer i lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) og i andre lover
    (Pressemelding)

Ot.prp. nr. 69 (2004-2005)
Om lov om endringer i verdipapirhandelloven mv. (gjennomføring av prospektdirektivet)
(Pressemelding)

St.prp. nr. 48 (2004-2005)
Om bevilgningsreglementet
(Pressemelding)

Fiskeri- og kystdepartementet

Ot.prp. nr. 61 (2004-2005)
Om lov om akvakultur (akvakulturloven)
(Pressemelding)

St.meld. nr. 19 (2004-2005)
Marin næringsutvikling
Den blå åker
(Pressemelding)

Forsvarsdepartementet

Ot.prp. nr. 59 (2004-2005)
Om lov om endringar i lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven)
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Ot.prp. nr. 56 (2004-2005)
Om lov om endring i lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. (helseforetaksloven)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 65 (2004-2005)
Om lov om endringer i helseregisterloven
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 60 (2004-2005)
Om lov om endringer i straffeprosessloven og politiloven (romavlytting og bruk av tvangsmidler for å forhindre alvorlig kriminalitet)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 63 (2004-2005)
Om lov om endringar i inkassolova (krav om å vere eigna m.m.)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 66 (2004-2005)
Om lov om endringar i lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring og andre lover
(Pressemelding)

Kultur- og kirkedepartementet

St.meld. nr. 22 (2004-2005)
Kultur og næring
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet

St.meld. nr. 21 (2004-2005)
Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand
(Pressemelding)

Moderniseringsdepartementet

Ot.prp. nr. 67 (2004-2005)
Om lov om statens embets- og tjenestemenn
(Pressemelding)

St.meld. nr. 23 (2004-2005)
Om bruk av karantene for politisk leiing i departementa ved overgang til stilling utanfor staten
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

St.prp. nr. 49 (2004-2005)
Om løyve til overføring av vatn gjennom bygging av ein tunnel mellom Breidalsvatnet og Raudalsvatnet
(Pressemelding)

Utdannings- og forskningsdepartementet

Ot.prp. nr. 57 (2004-2005)
Om lov om endringar i opplæringslova og friskolelova

St.meld. nr. 20 (2004-2005)
Vilje til forskning

2. Forskrifter

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrift om forvaltning av rovvilt.
(Pressemelding)

3. Klagesaker m.v.

Samferdselsdepartementet

Klage fra Tom Aage Joachim Richardsen, Oslo, over Samferdselsdepartementets vedtak av 9. desember 2004 om ikke å gi fritak fra kravet til økonomisk garantierklæring for drosjeløyve. Klagen tas ikke til følge.

Utdannings- og forskningsdepartementet

Klage fra Menigheten Karisma Senter over Utdannings- og forskningsdepartementets vedtak 24. mars 2004 om å avslå søknaden om godkjenning av Karisma Senter Bibelskole. Klagen tas ikke til følge.

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Utenriksråd Bjarne Lindstrøm utnevnes til ambassadør i London med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør i Amman, Sverre Stub, utnevnes tillike til ambassadør i Bagdad, Irak.

Helse- og omsorgsdepartementet

Konstituert underdirektør Inger Mette Nilstad utnevnes til underdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Vassdrags- og energidirektør Agnar Aas åremålsbeskikkes som direktør for Norges vassdrags- og energidirektorat for 6 år med virkning fra 1. mai 2005.
(Pressemelding)

5. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning og godkjenning av avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Republikken Moldovas regjering om tilbaketakelse av egne borgere og tredjelandsborgere.

Helse- og omsorgsdepartementet

Bevilgningen i statsbudsjettet for 2005 under kap. 702 Helse- og sosialberedskap post 01, kan overføres, for 2005 kan overskrides med inntil 210 mill. kroner til dekning av kostnader knyttet til legemiddelberedskap mot pandemisk influensa.
(Pressemelding)

Kultur- og kirkedepartementet

Bevilgningen i statsbudsjettet for 2005 under kap. 320 Allmenne kulturformål, post 79 Til disposisjon, kan overskrides med inntil kr 1 850 000.

Olje- og energidepartementet

Godkjennelse av plan for utbygging og drift av Vilje.
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Fastsetting av endelig beløp til overføring av eiendeler, lån og egenkapital i forbindelse med omdanning av Jernbaneverkets forretningsenhet BaneService til aksjeselskap.