Offisielt fra statsråd 19. april 2002

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 19. april 2002. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.meld. nr. 21 (2001-2002)
Om samarbeidet i Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa (OSSE) i 2001

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Ot.prp. nr. 64 (2001-2002)
Om lov om endringer i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. (informasjon om ledige stillinger)

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 65 (2001-2002)
Om lov om endringer i rettergangslovgivningen m.m. (bortfall av funksjonsbetegnelser på domstolene m.m.)

Ot.prp. nr. 66 (2001-2002)
Om lov om endringer i straffeprosessloven mv. (hurtigere straffesaksbehandling, varetektsfengsling i isolasjon mv.)
(  Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Ot.prp. nr. 63 (2001-2002)
Om lov om endringer i lov 4. februar 1960 nr. 2 om borettslag og lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven)
(  Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

linkdoc131974#docSt.meld. nr. 22 (2001-2002)
Et mindre og bedre statlig eierskap

Sosialdepartementet

linkdoc131931#docOt.prp. nr. 68 (2001-2002)
Om lov om endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. og i enkelte andre lover (oppheving av tilvirkningsmonopolet for brennevin)

Utdannings- og forskningsdepartementet

linkdoc131930#docOt.prp. nr. 67 (2001-2002)
Om lov om endringer i lov av 17. april 1970 nr. 21 om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere
( linkdoc132000#doclinkdoc132000#docPressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Landbruksdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak av 22. mars 2002 til lov om endringer i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern.
Loven trer i kraft 1. august 2002.
Besl. O. nr. 39 Lov nr. 11

3. Delegasjon av myndighet

Barne- og familiedepartementet

Delegasjon av kongens myndighet etter lov 30. april 1993 nr. 40 om registrert partnerskap (partnerskapsloven) § 2 tredje ledd til Barne- og familiedepartementet.

4. Styrer, utvalg

Justis- og politidepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til Det kriminalitetsforebyggende råd for perioden 2002-2005:

Kjellbjørg Lunde, Stord (leder)
Andreas Pihl, Oppegård (nestleder)
Ane Sofie Tømmerås, Sarpsborg
Yngve Brox, Trondheim
Abid Q. Raja, Oslo
Bente Openshaw, Tromsdalen
Grete Kvalheim, Stavanger
Per Martin Marum, Trondheim
Agnes Indrehaug, Stavanger
Sigurd Schultz, Bodø
Bjørn Gjefsen, Oslo
Signe M. Andreassen, Oslo
Tove Nakken, Oslo
Mette Erika Harviken, Ottestad
( linkdoc131982#doclinkdoc131982#docPressemelding)

Sosialdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til Statens seniorråd for perioden 2002-2005:

Astrid Nøklebye Heiberg, Oslo, (leder) (ny)
Ola Jonsmoen, Alvdal, (nestleder) (ny)
Sara Johansen, Bodø (ny)
Karin Stoltenberg, Oslo (ny)
Inga Karlsen, Drag
Hans Olav Tungesvik, Skånevik (ny)
Anders Chr. Gogstad, Helle (ny)

Norsk pensjonistforbund:

Sidsel Bauck, Oslo
Magnar G. Huseby, Trondheim (ny)

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør Kai Eide utnevnes til Norges faste representant ved NATO, Brussel, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ekspedisjonssjef Mette Kongshem utnevnes til Norges faste representant ved Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i Wien, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ministerråd Irvin Eyolf Høyland utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Johan Kristian Meyer utnevnes til ambassaderåd og beordring til tjeneste ved ambassaden i Berlin, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Rådgiver Åse Elin Bjerke utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Endre Rygh utnevnes til ulønnet generalkonsul i Libreville, Gabon.
(Se også pkt. 6 Andre saker)

Justis- og politidepartementet

Direktør Bjørn Krogsrud konstitueres som direktør ved Kriminalomsorgen region sør med tiltredelse fra 1. mai 2002.

Kommunal- og regionaldepartementet

Byråsjef Gerd Norvik Slinning utnevnes til underdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Avdelingsdirektør Hæge Johanna Andenæs utnevnes til ekspedisjonssjef i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
( linkdoc131984#doclinkdoc131984#docPressemelding)

6. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning av protokoll nr. 13 til konvensjonen om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter av 4. november 1950, om avskaffelse av dødsstraff under enhver omstendighet.
( linkdoc132003#doclinkdoc132003#docPressemelding)

Dekning av reise og oppholdsutgifter for statsråd Valgerd Svarstad Haugland med ektefelle ved reise til Tsjekkia 16. – 20. mai 2002.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Laila Dåvøy med ektefelle ved reise til Storbritannia 16. – 18. mai 2002.

Gjenopprettelse av det ulønnete generalkonsulatet i Libreville, Gabon.
(Se også pkt. 5 Utnevnelser mv.)

Miljøverndepartementet

Godkjenning av fylkesplan for Sogn og Fjordane 2001-2004
(Pressemelding)