Offisielt fra statsråd 19. desember 1997

Statsråd ble holdt på Oslo slott 19. desember 1997. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Finans- og tolldepartementet

Ot prp nr 36 (1997-98) Endringer i petroleumsbeskatningen linkdoc010005-040001#docSt meld nr 12 (1997-98) Kredittmeldinga 1996 linkdoc006005-040003#docSt meld nr 16 (1997-98) Finans- og tolldepartementets praksis i saker etter lov av 9. juni 1961 nr 16 (Omdanningsloven)

Fiskeridepartementet

linkdoc010005-040002#docSt meld nr 15 (1997-98) Om gjennomføring av råfisklova m v i 1995 og 1996

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

linkdoc014005-040012#docSt meld nr 14 (1997-98) Om foreldremedverknad i grunnskolen

Kulturdepartementet

linkdoc018005-040004#docSt meld nr 13 (1997-98) Målbruk i offentleg teneste

Planleggings- og samordningsdepartementet

Ot prp nr 37 (1997-98) Om lov om pensjonsordning for ballettdansere, sangsolister og korsangere ved Den Norske Opera

Samferdselsdepartementet

linkdoc028005-040007#docSt meld nr 17 (1997-98) Om Telenor AS si verksemd

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Statsministeren

Overføring av ansvar for nye lover

(Se også punkt 8 nedenfor)

Finans- og tolldepartementet

Lov om endringer i lov av 20. juli 1991 nr 65 om særregler for beskatning av selskaper og selskapsdeltakere (selskapsskatteloven) Besl O nr 11 og Besl O nr 6 (1997-98) Lov nr 96

Justis- og politidepartementet

Lov om endringer i lov av 17. desember 1982 nr 86 om rettsgebyr Besl O nr 16 Lov nr 97 Lov om endringer i lov av 15. desember 1967 nr 9 om patenter (forlenget beskyttelsestid for plantefarmasøytiske produkter) Besl O nr 19 Lov nr 98 (Se også pkt 3 nedenfor)

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Lov om endringer i lov av 28. februar 1997 nr 19 om folketrygd (folketrygdloven) og i enkelte andre lover Besl O nr 10 Lov nr 99 Lov av 2. juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m v. Loven trer i hovedsak i kraft 1. januar 1998.

3.Forskrifter

Barne- og familiedepartementet

Forskrift om endring av forskrift av 11. desember 1992 om statsrefusjon for barnevernutgifter til flyktningebarn og asylsøkende barn som er kommet til landet uten foreldre fastsettes.

Justis- og politidepartementet

Forskrift om endringer i patentforskriften 20. desember 1996 nr 1162 fastsettes. (Se også punkt 2 ovenfor) Forskrift om endringer i forskrift 20. desember 1996 nr 1164 om avgifter til patentstyret etter lovgivningen om industrielt rettsvern fastsettes. (Se også punkt 2 ovenfor)

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier fastsettes. Forskrift om arbeidervern og arbeidsmiljø om vern av arbeidstakere mot farer ved arbeid med biologiske faktorer fastsettes.

Kulturdepartementet

Forskrift om endring av forskrift av 28. februar 1997 nr 153 om kringkasting fastsettes.

Landbruksdepartementet

Forskrift om utvidelse av det geografiske virkeområdet for lov av 13 juni 1997 nr 54 (fiskesykdomsloven) fastsettes. Forskrift om endringer i forskrift av 27. november 1992 nr 875 om næringsmiddelavgift, fastsettes. Forskrift om omsetningsavgift på jordbruksvarer og overproduksjon av melk, fastsettes.

Olje- og energidepartementet

Forskrift om endring i forskrift til lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet fastsettes. Sosial- og helsedepartementet, helsesaker Forskrift om stoffer som kan brukes ved ulovlig fremstilling av narkotika og psykotrope stoffer fastsettes.

4.Delegering av myndighet

Statsministeren

Delegering av myndighet til departementene til å foreta de endringer i forskrifter, avtaler, instrukser og bestemmelser som er en nødvendig følge av omorganiseringen av departementene med virkning fra 1. januar 1998. (Se også punkt 8 nedenfor)

Justis- og politidepartementet

Endring i kongelig resolusjon 16. desember 1977 del IV nr 1 - adgang for Sosial- og helsedepartementet til å delegere myndighet etter forvaltningsloven § 13 d første ledd til Rikstrygdeverket.

5.Styrer, utvalg

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Funksjonstiden for midlertidig Samisk utdanningsråd forlenges til å gjelde inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2001.

Nærings- og handelsdepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer av styret for Stiftelsen Norges Eksportråd for perioden 1. januar 1998 - 31. desember 1999:

 • Leder:
 • Siviløkonom Gerhard Heiberg, Oslo
 • Medlemmer:
 • Avdelingsleder Tor Andersen, Oslo
 • Viseadministrerende direktør Gro Brækken, Bærum
 • Administrerende direktør Gunnar Hjartland, Sandefjord
 • Direktør Ove Røssland, Kvinnherad
 • Administrerende direktør Gunnel B. Wulstein, Oslo
 • Leder Signe Aarhus, Bergen
 • En representant for de ansatte i Norges Eksportråd

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Følgende oppnevnes som nye medlemmer til styret for Rikshospitalet for en periode på

 • 2 år fra 1. januar 1998 - til 31. desember 1999:
 • Direktør Tor Espedal, leder
 • Sekretariatsleder Solveig Sollie, nestleder
 • Medlemmer:
 • Professor dr med Jon Dale
 • Fylkeshelsesjef Werner Christie
 • Direktør Steinar Juel
 • Følgende medlemmer sitter for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1998:
 • Professor dr med Astrid Nøkleby Heiberg
 • Avdelingsdirektør Torkel Fagerli
 • Bioingeniør Bård Henningsen
 • Hjelpepleier Ingfrid Svindland
 • Sykepleier Mona Oseth

6.Klagesaker m v

Justis- og politidepartementet

Klage over Justis- og politidepartementets vedtak av 14. november 1997 om utlevering til Danmark, tas ikke til følge for: Mihail Askekovitj Sjamba.

Kulturdepartementet

Klage fra Jon Amtrup over Kulturdepartementets vedtak 10 november 1997 om avslag på innsyn i dokumentet "IT-Fornebu og regjeringsbehandling". Klagen tas ikke til følge.

Landbruksdepartementet

Klage fra Gunnar Haug over Landbruksdepartementets vedtak 27. oktober 1997 om å avslå søknad om utvidet konsesjon etter lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold på gnr 35/7 i Rakkestad kommune. Klagen tas ikke til følge.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Klage fra Torgil Spydevold over Sosial- og helsedepartementets vedtak 11. august 1997 om avslag på tillatelse til å ha distillasjonsapparat. Klagen tas ikke til følge.

7.Utnevnelser m v

Statsministeren

Statsråd Ragnhild Queseth Haarstad overtar styringen av Kommunal- og regionaldepartementet. Statsråd Eldbjørg Løwer overtar styret av Arbeids- og administrasjonsdepartementet. (Se også punkt 2 ovenfor) (Se også punkt 8 nedenfor) Følgende utnevnes til statssekretærer i de nye departementene: Statssekretær Johanne N. Gaup, Kommunal- og regionaldepartementet Statssekretær Per N. Hagen, Kommunal- og regionaldepartementet Statssekretær Kjell Alvheim, Arbeids- og administrasjonsdepartementet Følgende utnevnes til departementsråder i de nye departementene: Departementsråd Ulf Sand, Kommunal- og regionaldepartementet Departementsråd Brit Denstad, Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Konstituert underdirektør Erik Kjeldstadli utnevnes til underdirektør i Barne- og familiedepartementet.

Fiskeridepartementet

Departementskonstituert underdirektør Dag Erling Stai utnevnes til underdirektør i Fiskeridepartementet.

Forsvarsdepartementet

Byråsjef Morten Larsen utnevnes til underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Hans Edvard Roll utnevnes til sorenskriver ved Hammerfest sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer. Underdirektør Karin Margrethe Bugge konstitueres som avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet i ett år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. Statsadvokat Ketil Haukaas konstitueres som politimester i Sør-Varanger med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer og frem til 1. september 1999. Professor dr juris Peter Lødrup konstitueres som dommer i Høyesterett i perioden fra 1. januar 1998 til og med 7. juni 1998.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Avdelingsdirektør Peter Skarheim utnevnes til ekspedisjonssjef i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Landbruksdepartementet

Førsteamanuensis dr philos Arne Oshaug utnevnes til avdelingsdirektør i Landbruksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Finansminister Gudmund Restad oppnevnes som norsk guvernør i Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling. Statssekretær Harriet E. Berg, Nærings- og handelsdepartementet, oppnevnes som viseguvernør i Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Prosjektleder Ellen Elster konstitueres som underdirektør i Sosial- og helsedepartementet for en periode på 4 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

8.Andre saker

Statsministeren

Det opprettes fra 1. januar 1998 et Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) og et Kommunal- og regionaldepartementet (KRD). (Se også punkt 2, 4 og 7 ovenfor) Nedleggelse av Planleggings- og samordningsdepartementet og Kommunal- og arbeidsdepartementet . Ansvarsområdene til Nærings- og handelsdepartementet, Finans- og tolldepartementet, Justis- og politidepartementet og Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet justeres.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Det meddeles de andre avtaleparter til EØS-avtalen at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komitéens beslutning nr 27/97 (Miljø)(innlemmelse av rådsdirektiv 96/61/Ef av 24. september 1996 om integrert forebygging og reduksjon av forurensing) kan bli bindende for Norge. Det meddeles de andre avtaleparter til EØS-avtalen at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komitéens beslutning nr 37/97 (EFTA-statenes deltakelse i Fellesskapets program for å fremme språklig mangfold i Fellesskapet i forbindelse med informasjonssamfunnet (MLIS) kan bli bindende for Norge. Det meddeles de andre avtaleparter til EØS-avtalen at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komitéens beslutning nr 38/97 (EFTA-statenes deltakelse i EUs tredje flerårige program for små og mellomstore bedrifter) kan bli bindende for Norge. Dekning av reise- og oppholdsutgifter for utenriksminister Knut Vollebæk med ektefelle ved offisielt besøk i Israel 3. - 10. januar 1998.

Barne- og familiedepartementet

Vedtekter for Statens institutt for forbruksforskning fastsettes. Det opprettes et Statens ungdoms- og adopsjonskontor med virkning fra 1. januar 1998 - Statens adopsjonskontor innlemmes i Statens ungdoms- og adopsjonskontor.

Forsvarsdepartementet

Instruks om rapporteringsplikt til offentlige tjenestemenn for å bistå sjømilitære myndigheter i oppsynet langs kysten og i norske sjøområder fastsettes.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Rentesatsen for utlån i Statens Lånekasse for utdanning blir redusert med 0,8 prosentpoeng fra 5,5 pst til 4,7 pst med virkning fra 1. januar 1998. Reduksjon i utlånsrenten gjøres gjeldende både for nye lån og for lån som alt er gitt.

Kulturdepartementet

Statsgaranti for utstillingen "Auguste Rodin" ved Henie-Onstad Kunstsenter i perioden 31. januar - 3. mai 1998.

Miljøverndepartementet

Statsbudsjettet for 1997. Samtykke til å gi betinget tilsagn om tilskudd på inntil 1,5 millioner kroner på kap 1443 post 21. Fylkesplan for Sør-Trøndelag 1996-99. I medhold av Lov om naturvern av 19. juni 1970 nr 63 § 8, jf § 10 og §§ 21, 11 og 23 er Geitaknottane naturreservat i Fusa, Kvam og Kvinnherad kommuner, Hordaland fylke, opprettet. I medhold av Lov om naturvern av 19. juni 1970 nr 63 § 8, jf § 10, 21, 22 og 23 er et våtmarksområde ved utløpet av Gaular, Bygstad i Gular kommune, Sogn og Fjordane fylke fredet som Osen naturreservat. Fastsettelse av verneplan for våtmarksområder i Nordland fylke. Samtidig oppheves det midlertidige vernet av 11. juni 1980 av Kjellerhaugvatnet, Vega kommune, Nordland fylke.

Nærings- og handelsdepartementet

Vedtekter for Stiftelsen Norges Eksportråd endres. (Se også punkt 5 ovenfor)

Planleggings- og samordningsdepartementet

Instruks om avhending av fast eiendom som tilhører staten og overføring av fast eiendom mellom statsinstitusjoner fastsettes og gis virkning fra 1. januar 1998.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Pensjonstrygd for fiskerer - årlig regulering av medlemspremien. Lagt inn 19.desember 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen