Offisielt fra statsråd 19. januar 2001

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 19. januar 2001. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Finansdepartementet

St.prp. nr. 39 (2000-2001)
Oppheving av konjunkturavgiften på næringsbygg

Ot.prp. nr. 37 (2000-2001)
Endringer i avgiftslovgivningen
(Utsatt opphevelse av investeringsavgiftsloven mv.)

Olje- og energidepartementet

St.prp. nr. 40 (2000-2001)
Om løyving for 2001 knytt til førebuing av tilrådde tiltak i St.prp. nr. 36 (2000-2001) Eierskap i Statoil og fremtidig forvaltning av SDØE

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Forsvarsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 23. november 2000 til lov om endringer i lov 17. juli 1953 nr. 28 om Heimevernet og lov 17. juli 1953 nr. 29 om verneplikt (heving av aldersgrenser for militær teneste).
Besl. O. nr. 11 Lov nr. 3

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortinget vedtak 18. desember 2000 til lov om endring i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven).

Besl. O. nr. 44 Lov nr. 4

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. desember 2000 til lov om endring i passloven (økt passgebyr).

Besl. O. nr. 46 Lov nr. 5

Landbruksdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. desember 2000 til lov om endring i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern. Loven trer i kraft 1. mars 2001.

Besl. O. nr. 49 Lov nr. 6

3. Forskrifter

Fiskeridepartementet

Fastsettelse av midlertidig forskrift om utskiftning og ombygging av fartøy som har adgang til å tråle etter kreps.

4. Delegasjon av myndighet

Olje- og energidepartementet

Revisjon av reguleringskonsesjoner. Delegering av myndighet til Olje- og energidepartementet.

5. Klagesaker mv.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Klage fra Skolen for samtidsdans over Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets vedtak 30. august 2000 om å avslå søknaden om godkjenning av skolen med rett til statstilskudd etter privatskoleloven. Klagen tas ikke til følge.

6. Utnevnelser mv.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Spesialrådgiver Tore Nedrebø utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Geert Lassen Holm utnevnes til ulønnet konsul i Arusha, Tanzania.

(Se også pkt. 7 Andre saker)

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Administrerende direktør Lars Wilhelmsen beskikkes til arbeidsdirektør i Aetat Arbeidsdirektoratet for inntil 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Arbeids- og administrasjonsdepartementet bestemmer.

(Pressemelding)

 

Forsvarsdepartementet

Oberstløytnant Sverre Sørvåg utnevnes til oberst i Hærens samband med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Byrettsdommer Per Annstein Aarvik utnevnes til herredsrettsdommer ved Karmsund sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Etatsjef Ulla Werner utnevnes til avdelingsdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kulturdepartementet

Museumsdirektør Anniken Thue beskikkes som direktør for Nasjonalgalleriet for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Kulturdepartementet bestemmer.

(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Universitetslektor Mette I. Wikborg utnevnes til avdelingsdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Spesialrådgiver Kristin Hauge utnevnes til underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Rådgiver Marit Getz Wold konstitueres som underdirektør i Sosial- og helsedepartementet til 1. september 2001 med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning av en avtale mellom Kongeriket Norge og Republikken Island og Det europeiske fellesskap om kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken stat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad som fremlegges i Norge, Island eller en medlemsstat.

(Pressemelding)

 

Undertegning, med forbehold om ratifikasjon, av Europarådskonvensjonen om rettslig vern av tilgangskontrollerte og tilgangskontrollerende tjenester.

(Pressemelding)

 

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om å endre EØS-avtalens vedlegg XX ved innlemmelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/94/EF om adgang til forbrukeropplysninger om drivstofføkonomi og CO2 -utslipp i forbindelse med markedsføring av nye personbiler.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg IX om innlemmelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/26/EF (fjerde motorvognforsikringsdirektiv).

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg XV til også å omfatte kommisjonsdirektiv 2000/52/EF om endring av direktiv 80/723/EØF om innsyn i medlemsstatenes økonomiske forbindelser med offentlige foretak.

Opprettelse av et ulønnet konsulat i Arusha, Tanzania.

(Se også pkt. 6 Utnevnelser mv.)

Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet gis fullmakt til å pådra utgifter for inntil 20 millioner kroner knyttet til forberedelse av anbefalte tiltak i St.prp. nr. 36 (2000-2001 ) Eierskap i Statoil og fremtidig forvaltning av SDØE.

Suldal Elverk gis tillatelse til ytterligere regulering av Hiimsvatnet og opprusting av Sand kraftstasjon i Suldalsvassdraget.

Samferdselsdepartementet

Endring i instruksen av 4. juli 1991 for Sikkerhetsrådet for luftfarten. Sammensetningen av rådet endres ved å erstatte Justis- og politidepartementet med Politidirektoratet. Endringen trer i kraft straks.

(Pressemelding)