Offisielt fra statsråd 19. mai 2000

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 19. mai 2000. Følgende vedtak offentliggjøres:

 1. Proposisjoner og meldinger
 2. Justis- og politidepartementet

  Ot.prp. nr. 49 (1999-2000)

  Om lov om endringer i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v.

  Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

  St.prp. nr. 63 (1999-2000)

  Om samanslåing av vaksenopplæringsinstitusjonane Norsk fjernundervisning, Norsk vaksenpedagogisk forskingsinstitutt og Statens ressurs- og vaksenopplæringssenter

  Kommunal- og regionaldepartementet

  St.prp. nr. 62 (1999-2000)

  Om kommuneøkonomien 2001 m.v.

  Landbruksdepartementet

  Ot.prp. nr. 48 (1999-2000)

  Om lov om oppheving av lov 3. juni 1938 nr. 3 om smittsomme sykdommer på bier og lov om endring i lov 8. juni 1962 nr. 4 om tiltak mot dyresjukdommer (husdyrloven)

  St.prp. nr. 65 (1999-2000)

  Om reindriftsavtalen 2000-2001, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, og om endringer i statsbudsjettet for 2000

  Miljøverndepartementet

  St.meld. nr. 33 (1999-2000)

  Tilleggsmelding til St.meld. nr. 8 (1999-2000)

  Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand

  Samferdselsdepartementet

  St.prp. nr. 59 (1999-2000)

  Om avviklingen av sammenslåingen av Telenor AS og Telia AB

  St.prp. nr. 64 (1999-2000)

  Om delvis bompengefinansiering av forsert kollektivutbygging i Oslo og Akershus (Oslopakke 2)

  St.prp. nr. 66 (1999-2000)

  Om Telenor

  Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

  St.meld. nr. 34 (1999-2000)

  Handlingsplanen for eldreomsorgen etter 2 år

 3. Delegasjon av myndighet
 4. Justis- og politidepartementet

  Delegasjon av myndighet til Justis- og politidepartementet etter finansavtaleloven § 4 annet ledd.

  (Se også pkt. 6 Andre saker)

  Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

  Delegasjon av myndighet til Sosial- og helsedepartementet til å innføre og fastsette tilsynsavgift og behandlingsgebyr for behandling av konsesjonssøknad etter atomenergiloven.

 5. Styrer, utvalg
 6. Miljøverndepartementet

  Følgende medlemmer oppnevnes til Kulturminneutvalget:

  Leder: Fylkesmann Tora Aasland, Time

  Nestleder:Direktør Thore Desserud, Gran

  Medlemmer: Domprost Knut Andresen, Trondheim

  Personal- og organisasjonssjef Tore Berntsen, Søgne

  Generalsekretær Kristen Grieg Bjerke, Oslo

  Museumsdirektør Ove Magnus Bore, Stavanger

  Fungerende vegsjef Anne Sigrid Hamran, Oslo

  Avdelingsleder Espen Hernes, Oslo

  Underdirektør Tor Kubberud, Bærum

  Assisterende direktør Sissel Rønbeck, Oslo

  Fylkeskultursjef Frode Sannum, Lillehammer

  Forsker Audhild Schanche, Kautokeino

  Gårdbruker Elin Schanche, Mosterøy

  Forskningssjef Elisabeth Seip, Oslo

  Daglig leder Christian Sulheim, Vågå

  Rådgiver Janne Wilberg, Oslo

  Daglig leder Andreas Tanberg, Kragerø

 7. Klagesaker m.v.
 8. Kommunal- og regionaldepartementet

  Klage fra African Forum in Norway og Rainbow Foundation over Kommunal- og regionaldepartementets vedtak 24. januar 2000, på ikke mottatt støtte fra tilskuddsordningen til landsdekkende organisasjoner, tas ikke til følge.

  Landbruksdepartementet

  Klage fra Arnt Myrvoll på Landbruksdepartementets vedtak om ikke å yte refusjon for utgifter til bekjempelse av floghavre. Klagen tas ikke til følge.

 9. Utnevnelser m.v.
 10. Utenriksdepartementet, utenrikssaker

  Ambassadør Sten Fredrik Lundbo utnevnes til sendemann i Warszawa, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

  Inspektør for utenrikstjenesten, Torbjørn Aalbu, utnevnes til Norges faste representant i Europarådet, Strasbourg, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

  Sendemann i Bangkok, ambassadør Lars Albert Wensell, utnevnes til inspektør for utenrikstjenesten med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

  Avdelingsdirektør Janne Julsrud utnevnes til generalkonsul i San Francisco med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

  Forsvarsdepartementet

  Ekspedisjonssjef Morten Tiller utnevnes til stabsdirektør i Forsvarsdepartementet.

  Brigader Tomas Colin Archer utnevnes til generalmajor i Luftforsvaret og beordring til stillingen som generalinspektør for Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

  Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

  Konstituert underdirektør Nille Lauvås utnevnes til underdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

 11. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om opprettelse av en ny finansieringsordning for sosial og økonomisk utjevning i EØS.

Justis- og politidepartementet

Godkjenning av hovedavtalen for Bankklagenemnda etter lov av 25. juni 1999 nr. 46 fra det tidspunkt loven trer i kraft.

(Se også pkt. 2 Delegasjon av myndighet)