Offisielt fra statsråd 19. november 1999

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 19. november 1999. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

linkdoc032005-034009#docSt.prp. nr. 7 (1999-2000) Om samtykke til godkjenning av EØS-komitéavgjerd nr. 121/1999 av 24. september 1999 om endring av vedlegg XIX til EØS-avtala om forbrukarvern

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

linkdoc002005-034001#docSt.prp. nr. 16 (1999-2000) Endringer på statsbudsjettet 1999 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Barne- og familiedepartementet

linkdoc004005-034001#docSt.prp. nr. 15 (1999-2000) Endringar på statsbudsjettet for 1999 under Barne- og familiedepartementet

Finans- og tolldepartementet

linkdoc006005-034001#docSt.prp. nr. 19 (1999-2000) Om fullmakt til å ta opp innanlandske og utanlandske statslån

Justis- og politidepartementet

linkdoc012005-034001#docSt.prp. nr. 10 (1999-2000) Om endringar på statsbudsjettet og Svalbard-budsjettet for 1999 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

linkdoc014005-034001#docSt.prp. nr. 14 (1999-2000) Om endringar på statsbudsjettet for 1999 under kapittel administrerte av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

linkdoc016005-034001#docSt.prp. nr. 20 (1999-2000) Endringer i statsbudsjettet 1999 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde

Landbruksdepartementet

linkdoc020005-034001#docSt.prp. nr. 11 (1999-2000) Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 1999 under Landbruksdepartementet

Miljøverndepartementet

linkdoc022005-034001#docSt.prp. nr. 12 (1999-2000) Om endringer på statsbudsjettet for 1999 under kapitler administrert av Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

linkdoc024005-034001#docSt.prp. nr. 8 (1999-2000) Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 1999 under Nærings- og handelsdepartementet

Olje- og energidepartementet

St.prp. nr. 18 (1999-2000) Om disponering av Statpipe 2/4-S og endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 1999 m.m. under Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

linkdoc028005-034004#docSt.prp. nr. 9 (1999-2000) Om løyvingsendringar mv. for 1999 på Samferdselsdepartementets område

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

linkdoc030005-034001#docSt.prp. nr. 13 (1999-2000) Om endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet for 1999 mv. under Sosial- og helsedepartementet linkdoc030005-034002#docSt.prp. nr. 17 (1999-2000) Om endringer i bevilgninger under folketrygden i statsbudsjettet for 1999

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Fiskeridepartementet

Ikrafttredelse av lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven). Loven trer i kraft 1. januar 2000.

(Se også pkt. 3 Forskrifter)

3.Forskrifter

Fiskeridepartementet

Forskrift av 6. mai 1983 nr. 922 om innføring av fiskefartøyer over 35 fot i registeret over norske fiskefartøyer oppheves 1. januar 2000.

(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

4.Styrer, utvalg

Kommunal- og regionaldepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes av et utvalg som skal utrede og lage forslag til lovgivning om stønad for nyankomne innvandrere:

Utvalgets leder: Førstestatsadvokat Knut Brofoss, ØKOKRIM, Oslo Utvalgets medlemmer: Underdirektør Ruth Andersen, Kommunal- og regionaldepartementet, Oslo Avdelingsdirektør Rune Solberg, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Oslo Underdirektør Tone Wilberg, Sosial- og helsedepartementet, Asker Spesialkonsulent Anders Hauger, Kommunenes Sentralforbund, Oslo Avdelingsleder Loyda Quesada, Stavanger kommune, Stavanger Juridisk konsulent Merete Beyer, Bærum kommune, Asker

5.Utnevnelser mv.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Beijing og Ulan Bator, ambassadør Haakon Baardsøn Hjelde, utnevnes tillike til sendemann i Pyongyang (Nord-Korea), med rang som ambassadør.

Justis- og politidepartementet

Høyesterettsdommer Jens Bugge gis avskjed i nåde fra sitt embete som dommer i Høyesterett med virkning fra og med 1. mai 2000.

Ekspedisjonssjef Nina Frisak utnevnes til dommer i Høyesterett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Advokat Peter Lauritz Bernhardt, advokat Ellen Mo, advokat Regine Ramm Bjerke og byrettsdommer Thore Rønning utnevnes til lagdommere i Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert statsadvokat Berit Sagfossen utnevnes til statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Rådgiver Arne Nilsen konstitueres som underdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer og fram til 31. desember 2000.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Forlenget konstitusjon av konstituert avdelingsdirektør Knut Alfarnæs som avdelingsdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet fra 1. januar 2000 fram til 1. august 2000.

Kommunal- og regionaldepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Hanne Finstad utnevnes til avdelingsdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Direktør Robert Salomon åremålsbeskikkes som direktør for Arbeidsforskningsinstituttet for en ny periode fram til 17. januar 2005.

Kulturdepartementet

Byråsjef Tore Aas-Hanssen utnevnes til underdirektør i Kulturdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komitéens beslutning nr. 57/1999 kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komitéens beslutning nr. 99/1999 kan bli bindende for Norge.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komitéens beslutning om endring av EØS-avtalens Protokoll 31 om EFTA/EØS-landenes deltakelse i EUs femårige rammeprogram for forbrukerpolitikk.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komitéens beslutning om endring av EØS-avtalens Protokoll 31 om iverksetting av annen fase av Fellesskapets handlingsprogram Leonardo da Vinci for yrkesrettet opplæring.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Dag Jostein Fjærvoll med ektefelle ved offisielt besøk til Stockholm 19. – 20. november 1999.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Jon Lilletun med ektefelle ved offisielt besøk til Israel 26. – 28. november 1999.

Miljøverndepartementet

Undertegning av en protokoll om reduksjon av forsuring, overgjødsling og bakkenært ozon til ECE-konvensjonen av 13. november 1979 om langtransportert, grenseoverskridende luftforurensning.

Olje- og energidepartementet

Skiensfjordens kommunale kraftselskap Energi AS gis tillatelse til å erverve Kammerfoss kraftverk med tilhørende vannfallsretter m.m. i Kragerø kommune i Telemark.

Lagt inn 19. november 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen