Offisielt fra statsråd 19. november 2004

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 19. november 2004. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Finansdepartementet

St.meld. nr. 8 (2004-2005)
Perspektivmeldingen 2004 – utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 23 (2004-2005)
Om lov om endringer i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr

Kommunal- og regionaldepartementet

Ot.prp. nr. 21 (2004-2005)
Om lov om endring i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven)
( Pressemelding)

Ot.prp. nr. 22 (2004-2005)
Om lov om endringer i plan- og bygningsloven (utbyggingsavtaler)
(Pressemelding)

Moderniseringsdepartementet

St.meld. nr. 9 (2004-2005)
Embetsutnemningar m.m. 1. juli 2003 – 30. juni 2004
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 28. oktober 2004 til lov om bokføring (bokføringsloven).

Besl. O. nr. 4 (2004-2005) Lov nr. 73
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Justis- og politidepartementet

Lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser trer i kraft 1. januar 2005. Følgende bestemmelser i § 62 trer likevel ikke i kraft:

nr. 1 om endringer i lov 19. juni 1964 nr. 14 om lov om avgift på arv og visse gaver,

nr. 3 om endringer i lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs,

endringene i nr. 4 av lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 4-4 første ledd bokstav a og bokstav e annet punktum,

nr. 5 om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner,

endringen i nr. 9 av lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap § 9-1.

(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)
(Pressemelding)

3. Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 20. desember 1996 nr. 1161 forskrift til domstolloven kapittel 11 (advokatforskriften).

4. Delegasjon av myndighet

Finansdepartementet

Kongens myndighet etter bokføringsloven § 17 til å bestemme ikrafttredelse og til å gi overgangsregler delegeres til Finansdepartementet.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Justis- og politidepartementet

Kongens myndighet etter § 1 tredje ledd, § 7 tredje ledd og § 61 bokstav h delegeres til Justis- og politidepartementet.

Kongens myndighet etter § 41 fjerde ledd og § 42 annet punktum delegeres til Arbeids- og sosialdepartementet.

(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

5. Styrer, utvalg

Finansdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til etisk råd for Petroleumsfondet:

Avdelingsdirektør Gro Nystuen, Bærum (leder), fram til 30.11.2006
Førsteamanuensis Ola Mestad, Oslo, fram til 30.11.2008
Professor Andreas Føllesdal, Oslo, fram til 30.11.2006
Miljøsjef Anne Lill Gade, Sandefjord, fram til 30.11.2008
Administrerende direktør Bjørn Østbø, Bergen, fram til 30.11.2008
(Se også pkt. 7 Andre saker)
(Pressemelding)

6. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Rådgiver Nils Martin Gunneng utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Anniken Ramberg Krutnes utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet

Forlenget konstitusjon av underdirektør Vebjørn Wiken som underdirektør i Finansdepartementet.

Justis- og politidepartementet

Dommerfullmektig Anne Kristin Uhre og advokat Bjørn Gunnar Sælen utnevnes til tingrettsdommere ved Fjordane tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Harald Hjermann utnevnes til sorenskriver ved Sogn tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Administrasjonssjef Ole Christian Wenstøp Sørensen konstitueres som dommer i Oslo skifterett og byskriverembetet i inntil to år med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Samferdselsdepartementet

Spesialrådgiver Anders Buttedahl utnevnes til ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
( Pressemelding)

7. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Inngåelse av avtale mellom Norge og Den europeiske union om sikkerhetsprosedyrene ved utveksling av gradert informasjon.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 41/2004 om rapportering av hendelser innen sivil luftfart kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 73/2004 om det prospekt som skal offentliggjøres når verdipapirer legges ut til offentlig tegning eller opptas til omsetning, kan bli bindende for Norge.

Finansdepartementet

Finansdepartementet skal være rett organ til å vurdere om det skal gis innsyn etter offentlighetsloven i saker som behandles av Petroleumsfondets etiske råd.
(Se også pkt. 5 Styrer, utvalg)
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Fastsettelse av mandat for Helseberedskapsrådet.

Samferdselsdepartementet

I medhold av lov om luftfart 11. juni 1993 nr. 101 § 7-5 gis Forsvaret ved Generalinspektøren for Luftforsvaret konsesjon til å anlegge, drive og inneha sivil lufthavn ved navn Moss Lufthavn, Rygge.

Konsesjonen gjelder for ti år fra og med 19. november 2004 til og med 19. november 2014.

Samferdselsdepartementet får fullmakt til å fornye konsesjonen når den utløper. Samferdselsdepartementet kan i konsesjonsperioden og ved fornying av konsesjonen foreta endringer av konsesjonsvilkårene.
(Pressemelding)