Offisielt fra statsråd 19. oktober 2007

Spesialrådgiver Terje Moe Gustavsen er i statsråd i dag tilsatt som ny vegdirektør.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 19. oktober 2007. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Kultur- og kirkedepartementet

Ot.prp. nr. 4 (2007-2008)
Om lov om endringar i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. (overføring av oppgåver frå politiet til Lotteritilsynet)

Ot.prp. nr. 5 (2007-2008)
Om lov om endringar i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. (handheving av forbodet mot pyramidespill)

2.      Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Politisk rådgiver Erik Lahnstein utnevnes til statssekretær for
statsråd Liv Signe Navarsete.
(Pressemelding)

Finansdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Knut Klepsvik utnevnes til avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert underdirektør Rita Normann Rix utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Politiinspektør Ellen Katrine Hætta og politiadvokat Ole Bredrup Sæverud utnevnes til statsadvokater ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Samferdselsdepartementet

Tilsetjing av spesialrådgjevar Terje Moe Gustavsen som vegdirektør med tiltreding frå det tidspunktet departementet fastset.
(Pressemelding)

3.      Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning 717/2007 om internasjonal gjesting i mobilnett.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for klimagassutslipp og endring av direktiv 96/61/EF (kvotedirektivet) m.v.

Undertegning av Europarådets konvensjon om beskyttelse av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk.

Undertegning av konvensjon om domsmyndighet og om anerkjennelse og fullbyrding av dommer i sivile og kommersielle saker (ny Luganokonvensjon).

Finansdepartementet

Undertegning av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Isle of Man om utveksling av opplysninger i skattesaker med tilleggsoverenskomster.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen