Offisielt fra statsråd 19. september 1997

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 19. september 1997. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Statsministeren

St meld nr 63 (1996-97) Om svar på private forslag fra Stortinget og Odelstinget til Regjeringen 1. juli 1996 - 30. juni 1997

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Fiskeridepartementet

Ikrafttredelse av lov 4. desember 1992 nr 124 om endringer i fiskerilovgivningen romertall I § 4. Loven trer ikraft 1. januar 1998.

Ikrafttredelse av lov 24. juni 1994 nr 34 om registrering som kjøper i første hånd av råfisk m.v. Loven trer i kraft 1. januar 1998.

Samferdselsdepartementet

Ikrafttredelse av lov 25. april 1997 nr 24 om endring i lov av 11. juni 1993 nr 101 om luftfart. Loven trer i kraft 1. november 1997.

3.Forskrifter

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift av 13. februar 1981 om regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen oppheves og ny forskrift om regionale verneombud for bygge- og anleggsvirksomhet fastsettes.

Fiskeridepartementet

Forskrift om betaling av gebyr for behandling av søknad om registrering som kjøper i første hånd av råfisk m v.

Forskrift om endring av forskrift av 25. juli 1986 om midlertidig konsesjonsordning for fiske med snurrevad.

4.Delegasjon av myndighet

Fiskeridepartementet

Fiskeridepartementet gis fullmakt til å endre instruksen for rådet for Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt.

5.Styrer, utvalg

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Følgende oppnevnes som medlemmer til utvalg for kvinners helse og sykdom:

Forsker, dr med Johanne Sundby Sosionom Hildegunn Bomnes Underdirektør Steinar Haukland Fylkesleder Solveig H. Johansen Sosialpsykolog Lars Nygård Sosiolog Knut Oftung Lege Anne Eskild Gruppeleder Merethe Storødegaard

6.Klagesaker mv

Utenriksdepartementet

Klage fra Lars Ø. Ramberg over Utenriksdepartementets avslag av 13. august 1997 på søknad om utførsel av tungtvann i forbindelse med deltakelse på kunstutstillingen Norske Profiler i Tyskland. Klagen tas ikke til følge.

Finans- og tolldepartementet

Klage fra Tove og Håkon Strand over Finans- og tolldepartementets vedtak av 27. november 1996 om ikke å ettergi arveavgift i boet etter Odd Børre Strand. Klagen tas ikke til følge.

Landbruksdepartementet

Klage over Landbruksdepartementets vedtak om å gi jordbærprodusent Stein Arne Struperud en erstatning på kr 320 000.-. Klagen tas delvis til følge.

Klage fra Anne Guro Stømner over Landbruksdepartementets vedtak om å ikke sette vilkår ved avståelse av skogteigene på gnr 32/6 i Kongsvinger kommune, tas ikke til følge.

7.Utnevnelser mv

Utenriksdepartementet

Sendemann i Guatemala, ambassadør Arne Aasheim utnevnes tillike til sendemann i Belize og El Salvador med rang som ambassadør.

Ambassaderåd Arild Retvedt Øyen utnevnes til sendemann i Kampala med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Spesialråd Janis Bjørn Kanavin utnevnes som ambassadeur en mission spéciale i egenskap av norsk representant ved internasjonale konferanser om menneskerettighetsspørsmål.

Følgende underdirektører utnevnes til avdelingsdirektører i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer:

Leidulf Atle Namtvedt Asbjørn Eidhammer Siri Ellen Sletner Nils Haugstveit

Byråsjef Rolf Einar Fife utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Statsautorisert revisor Hans Gustav Ostrø beskikkes som fylkesskattesjef i Finnmark med tiltredelse fra det tidspunkt Finans- og tolldepartementet bestemmer.

Likningssjef Kjell Erik Schjelvaag beskikkes som fylkesskattesjef i Sør-Trøndelag med tiltredelse fra det tidspunkt Finans- og tolldepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberst I Roar Jens Haugen utnevnes til generalmajor i Hæren og beordres til tjeneste som sjef for Distriktskommando Østlandet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberst II Jan Fredrik Blom utnevnes til oberst I i Infanteriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Dommer Kari Mjølhus utnevnes til nestleder ved Nord-Troms herredsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Lagdommer Eystein Fredrik Husebye konstitueres som lagdommer i Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Politimester Odd Rikhart Olsen Ingerø konstitueres som politimester i Fredrikstad med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer og fram til 1. september 1999.

Følgende politiinspektører utnevnes til visepolitimestre i Oslo politidistrikt med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer:

Roger Andresen Roy Henry Nilsen Sveinung Sponheim

Konstituert statsadvokat Petter Nordeng konstitueres som førstestatsadvokat ved den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet (ØKOKRIM) med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer og inntil videre, dog ikke utover 28. februar 1998.

Høgskoleinspektør Hans Sverre Sjøvold utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Følgende konstituerte lovrådgivere utnevnes til lovrådgivere i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer:

Atle Torvund Hedda Remen

Rådgiver Kari Meling konstitueres som underdirektør i Justis- og politidepartmentet fram til 1. mai 1998 med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Administrerende direktør Magnhild Sundli Brennvall beskikkes som direktør for Produkt- og Elektrisitetstilsynet for 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Kommunal- og arbeidsdepartementet bestemmer.

Landbruksdepartementet

Overingeniør Olav Danielsen Nygård beskikkes som jordskiftedommer ved Aust-Agder jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Landbruksdepartementet bestemmer.

Overingeniør Øystein Lavik beskikkes som jordskiftedommer ved Indre Sogn jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Landbruksdepartementet bestemmer.

Konstituert jordskiftedommer Sverre Fiske beskikkes som jordskiftedommer ved Sør-Trøndelag jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Landbruksdepartementet bestemmer.

Konstituert jordskiftedommer Per Kristian Riseng beskikkes som jordskiftedommer ved Østfold jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Landbruksdepartementet bestemmer.

Senioringeniør Arnold Skarseth beskikkes som jordskiftedommer ved Nord- og Midthordland jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Landbruksdepartementet bestemmer.

Avdelingsingeniør Ola Grendal beskikkes som jordskiftedommer ved Nordre Nordmøre jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Landbruksdepartementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Konstituert underdirektør Morten Evjenth Lindbäck utnevnes til underdirektør i Olje- og energidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Fylkeslege i Finnmark Bjørn-Inge Larsen utnevnes til fylkeslege i Vestfold med tiltredelse fra det tidspunkt Sosial- og helsedepartementet bestemmer.

8.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning og ratifikasjon av en felleskonvensjon om sikkerhet ved håndtering av brukt kjernebrensel og om sikkerhet ved håndtering av radioaktivt avfall.

Undertegning med forbehold om ratifikasjon av en internasjonal konvensjon av 1996 om ansvar og erstatning for skade i forbindelse med sjøtransport av farlige og skadelige stoffer.

Norge deltar med forbehold om Stortingets samtykke i EØS-komitéens beslutning om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om EFTA-landenes deltakelse i Fellesskapets program for forebygging av narkotikamisbruk.

Utenriksdepartementet, bistandssaker

Ratifikasjon av Kornhandelkonvensjonen av 1. juli 1995.

Justis- og politidepartementet

Regulering av distriktsinndelingen i politi- og lensmannsetaten:

Sammenslåing mellom Sunnmøre politikammer og lensmannen i Borgund og Sula.

Etablering av nytt lensmannsdistrikt for Sula kommune.

Grensen mellom Ås lensmannsdistrikt og Ski politistasjon endres slik at den blir sammenfallende med kommunegrensen mellom Ski og Ås kommuner.

Sammenslåing mellom Hamar politikammer og lensmannen i Vang.

Sammenslåing mellom lensmannen i Nes og lensmannen i Ringsaker.

Sammenslåing mellom Helgeland politikammer og lensmannen i Vefsn

Sammenslåing mellom Arendal politikammer, lensmann i Hisøy og Øyestad og lensmannen i Tromøy.

Iverksettelsen gjennomføres fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Statsbudsjettet for 1997. Overskridelse av kap. 1406 post 11 med 3.1 mill kroner mot tilsvarende innsparing under kap 1406 post 70 til dekning av utgifter til rotenonbehandling av Lærdalselva.

Olje- og energidepartementet

Oppland energiverk DA.

Tillatelse til planendring for Eid kraftverk i Sør-Aurdal kommmune i Oppland.

Samferdselsdepartementet

Samtykke til midlertidig å overskride bevilgningen for 1997 på kap. 1352 NSB Gardermobanen AS.

Lagt inn 19 september 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen