Offisielt fra statsråd 19. september 2003

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 19. september 2003. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Forskrifter

Samferdselsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om prikkbelastning.
( Pressemelding)

2. Delegasjon av myndighet

Samferdselsdepartementet

Delegasjon av myndighet til Samferdselsdepartementet til å gjøre enkelte mindre endringer i frekvenstillatelsen etter at den er forelagt vedkommende innehaver til uttalelse.
(Se også pkt. 5 Andre saker)
( Pressemelding)

3. Klagesaker m.v.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Klage fra Merete Engh over Arbeids- og administrasjonsdepartementets avslag på begjæring av innsyn i brev fra Regjeringsadvokaten til Arbeids- og administrasjonsdepartementet 17. februar 2003. Klagen tas ikke til følge.

Miljøverndepartementet

Klage fra Norges Miljøvernforbund og Røssåga Elveeierlag over Miljøverndepartementets vedtak av 5. august 2003 etter lov om laksefisk og innlandsfisk og lov om vern mot forurensning og avfall om å rotenonbehandle vassdrag i kommunene Rana, Hemnes, Leirfjord og Vefsn. Klagen tas ikke til følge.

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Tokyo, ambassadør Odd Lauritz Fosseidbråten utnevnes til ambassadør i Stockholm med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Kåre Reidar Aas utnevnes til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Dagfinn Sørli utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Elin Bergithe Rognlie utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Rådgiver Espen Stenersen utnevnes til underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommunal- og regionaldepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Ole Molnes utnevnes til avdelingsdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet.

Miljøverndepartementet

Direktør Håvard Holm åremålsbeskikkes som direktør ved Statens forurensningstilsyn for en periode på 6 år.
( Pressemelding)

5. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/92/EF av 9. desember 2002 om forsikringsmegling i EØS-avtalen.

Undertegning av valgfri protokoll av 18. desember 2002 til FNs torturkonvensjon.

Undertegning av avtale om skipsfart mellom regjeringen i Kongeriket Norge og regjeringen i Folkerepublikken Kina.

Undertegning av avtale med regjeringene i Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Polen, Russland, Sverige og Tyskland om etablering av et forsøksområde for anvendelse av de fleksible mekanismer under Kyotoprotokollen for energiprosjekter i Østersjøregionen.

Inngåelse av avtale mellom EFTA/EØS-statene og Den tsjekkiske republikk om samsvarsvurdering og godkjenning av industrivarer.

Forsvarsdepartementet

Nedleggelse av Forsvarsmuseets råd.

Landbruksdepartementet

Inndeling av Mattilsynet i regioner fastsettes.

Nærings- og handelsdepartementet

Forlengelse av statskasselån til Selskapet for industrivekst (SIVA).

Samferdselsdepartementet

Tildeling av tillatelse til bruk av frekvenser avsatt brukt til tredje generasjons mobilkommunikasjonssystem (3G).
(Se også pkt. 2 Delegasjon av myndighet)
( Pressemelding)

Sosialdepartementet

Fastsettelse av premietillegg til folketrygden for motorvogner.